Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Golden parachute en de transitievergoeding: is een dubbele vergoeding mogelijk?

26 september 2016

In een recente uitspraak oordeelde de kantonrechter Maastricht over de vraag hoe een ontslagvergoeding op basis van een ‘golden parachute’ zich verhoudt tot de transitievergoeding. Kan de werknemer aanspraak maken op beide vergoedingen?

Casus

Werknemer is sinds 1 augustus 1998 werkzaam bij werkgever in de functie van directeur/ hoofd afdeling in- en verkoop. In de arbeidsovereenkomst is een golden parachute bepaling opgenomen die inhoudt dat de werknemer bij ontslag, met uitzondering van ontslag wegens een gewichtige of dringende reden, een schadevergoeding zal ontvangen voor te lijden immateriële schade die door de bevoegde rechter zal worden vastgesteld, doch minimaal een bedrag ad fl. 100.000,= zal inhouden.

Werkgever heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden primair op grond van verwijtbaar handelen en subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Werknemer heeft verweer gevoerd tegen het verzoek en heeft verzocht tot afwijzing van de ontbinding. Voorts heeft hij verzocht dat, voor het geval de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, hem de transitievergoeding wordt betaald én een billijke vergoeding, alsmede de contractueel overeengekomen schadevergoeding (golden parachute).

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet op basis van verwijtbaar handelen maar op grond van een verstoorde  arbeidsverhouding per 1 januari 2017.

Vergoeding

De kantonrechter oordeelt voorts dat de werknemer, anders dan de werkgever van mening is, niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daardoor heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Hieraan voegt de kantonrechter toe dat de werknemer in dit geval geen aanspraak kan maken op én een transitievergoeding én de golden parachute.

Nu de golden parachute vóór 1 juli 2015 was overeengekomen tussen partijen, is het Besluit overgangsrecht Transitievergoeding van de Minister van 23 april 2015 van toepassing. Hieruit volgt dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid moet stellen een keuze te maken tussen betaling van de transitievergoeding of de golden parachute. De transitievergoeding is uitsluitend verschuldigd indien de werknemer schriftelijk afstand doet van zijn recht op de golden parachute.

In casu had werkgever werknemer in de gelegenheid gesteld de keuze te maken voor ofwel de transitievergoeding ad € 66.524,58 bruto ofwel de golden parachute van fl. 100.000,=, omgerekend € 45.378,=. De werknemer kiest (uiteraard) voor de transitievergoeding.

Op basis van deze omstandigheden ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2017 onder toekenning van de transitievergoeding ad € 66.524,= bruto. Al het overige gevorderde wijst de kantonrechter af (waaronder ook de billijke vergoeding omdat er geen sprake was van ernstig of verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever).

Opmerking

Indien er met een werknemer afspraken zijn gemaakt vóór 1 juli 2015 over een golden parachute, dan moet de werkgever de werknemer op basis van het Besluit overgangsrecht Transitievergoeding van de Minister van 23 april 2015  in de gelegenheid stellen een keuze te maken tussen de transitievergoeding en de golden parachute. Er geldt in dat kader een informatieverplichting. Zo lang de werkgever geen informatie aan de werknemer verstrekt, behoudt de werknemer wél zijn recht op zowel de transitievergoeding als op de golden parachute.

Voorts geldt dat de werknemer binnen 4 weken nadat de werkgever de werknemer heeft ingelicht over de keuzemogelijkheid, zijn keuze schriftelijk kenbaar moet maken aan werkgever. Mocht de werknemer dit niet doen, dan vervalt het recht van de werknemer op de transitievergoeding en kan hij enkel aanspraak maken op de golden parachute.

Tot slot is van belang dat voor een golden parachute die ná 1 juli 2015 is overeengekomen, het risico aanwezig is dat de werkgever zowel de golden parachute als de transitievergoeding moet betalen. Het Besluit overgangsrecht Transitievergoeding is hier niet van toepassing. Het verdient dan ook aanbeveling om in een golden parachute uitdrukkelijke voorwaarden op te nemen, zoals bijvoorbeeld dat een transitievergoeding in mindering zal worden gebracht op de golden parachute.

 

Bron: Rechtbank Limburg 14 september 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:8026

Door: Cristel Seijger

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in arbeidsrecht

17 april 2018

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Afgelopen week heeft de Minister het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd. Onderdeel hiervan zijn onder meer wijzigingen in het ontslagrecht, en wijziging (wederom) van de ketenregeling.

Lees verder

16 april 2018

PROGRAMMA HR NAVIGATOR BEKEND - INSCHRIJVING GEOPEND!

Recent hebben wij de LXA HR Navigator geïntroduceerd: een interactieve kennissessie over een specifiek thema. Wij hebben u gevraagd te stemmen op de onderwerpen die u interessant vindt en dat heeft geleid tot een duidelijke top 3. Op basis van deze top 3 hebben we een mooi voorjaarsprogramma samengesteld voor de LXA HR Navigator.

Lees verder

27 maart 2018

SEKSUELE INTIMIDATIE OP DE WERKVLOER: DO'S AND DON'TS VOOR WERKGEVER

Seksuele intimidatie komt helaas nog veel voor, zo ook op de werkvloer. Recent heeft het Hof Amsterdam een arrest gewezen waarin het Hof de praktijk handvatten geeft over hoe om te gaan met (een melding van) seksuele intimidatie op de werkvloer. Lees in dit artikel wat deze handvatten zijn, tevens wordt in het slot van het artikel nog een belangrijke extra tip gegeven!

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten