Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

NIEUWE ARBOWET TREEDT PER 1 JULI A.S. IN WERKING!

27 juni 2017

Op 25 januari jl. stemde de Eerste Kamer in met een wijziging van de Arbowet. Per 1 juli a.s. treden de wijzigingen in werking. In deze bijdrage zetten wij kort voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij. Ook hebben wij in dit artikel een link naar een website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgenomen waar u een uitgebreidere toelichting op de wijzigingen kunt teruglezen.

Wat verandert er?

Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Iedere werkgever is verplicht een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers;
  • De werknemer krijgt de mogelijkheid de bedrijfsarts te consulteren voordat hij daadwerkelijk verzuimt of klachten heeft, hiervoor kan de werkgever bijvoorbeeld een open spreekuur instellen;
  • De werkgever moet de bedrijfsarts een vrije toegang geven tot de werkvloer;
  • De werknemer krijgt het recht om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. Zo’n verzoek moet gehonoreerd worden, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten;
  • In de nieuwe wet wordt vastgelegd dat de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding van de werknemer slechts een adviserende rol heeft. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemers;
  • Alle bedrijfsartsen moeten een klachtenprocedure hebben die werknemers met een klacht kunnen volgen.

Verder worden de werknemers van de werkgever (lees: de medezeggenschapsorganen) nauwer betrokken bij het preventiebeleid en krijgt de preventiemedewerker een belangrijker rol in de nieuwe Arbowet. Onder de oude wet was het al zo dat iedere werkgever verplicht was om een preventiemedewerker te benoemen, bovendien had de ondernemingsraad al een instemmingsrecht ten aanzien van het takenpakket van deze preventiemedewerker. Daar komt nu bij dat de ondernemingsraad ook een instemmingsrecht heeft ten aanzien van de positie en de persoon van de preventiemedewerker. Tot slot krijgen de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen het recht om overleg te voeren met de ondernemingsraad en/of andere medezeggenschapsorganen.

Meer uitleg over deze wijzigingen vindt u op de volgende website: https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg

Ik heb al een contract met een arbodienst, wat nu?

Werkgevers die al een contract met een arbodienst hebben, maar waarvan het contract niet voldoet aan de eisen die aan het basiscontract worden gesteld, krijgen een jaar lang de tijd (tot 1 juli 2018), om hun contract aan te passen aan de nieuwe Arbowet. Voor alle nieuwe contracten die worden aangegaan geldt dat zij direct dienen te voldoen aan de eisen die de nieuwe Arbowet aan het basiscontract stelt.

Toezicht en handhaving

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt meer mogelijkheden om sancties (boetes) op te leggen. Bij het niet naleven van de nieuwe Arbowet, is het voor werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen nog meer dan voorheen van belang dat zij weten waaraan zij moeten voldoen en dat ook daadwerkelijk doen.

Vragen?

Indien u naar aanleiding van het voorgaande vragen heeft helpen wij u daar natuurlijk graag bij en voorzien wij u graag van (snel) juridisch advies.

 

Door: Harold Willems 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in arbeidsrecht

31 oktober 2019

NIEUWE SPELREGELS UWV BIJ REORGANISATIE

UWV heeft – zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven - per 1 oktober jl. de spelregels voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast. Hoe ingrijpend zijn deze wijzigingen?

Lees verder

30 september 2019

1-0 VOOR DE ‘SLAPERS’

Is een werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen? Deze vraag is aan diverse rechters voorgelegd met wisselende uitkomsten. Nu is het aan de Hoge Raad om zich over dit vraagstuk uit te laten. De Advocaat Generaal heeft deze maand advies uitgebracht.

Lees verder

29 augustus 2019

DELIVEROO MOET RUIM ZES TON PENSIOENPREMIE BETALEN

Deze week is door de rechter geoordeeld dat Deliveroo verplicht aangesloten is bij Pensioenfonds Vervoer. Deliveroo is het hier niet mee eens omdat zij een technologiebedrijf zou zijn. De rechter gaat hier niet in mee. Waarom niet en wat is dan wel doorslaggevend?

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten