Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Van VAR naar DBA

14 april 2016

“Leuker kunnen we het niet maken, wel lastiger” Met invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties wordt de VAR per 1 mei 2016 afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de zekerheid voor een opdrachtgever om niet achteraf met loonheffingen te worden geconfronteerd. Recent heeft de Belastingdienst de Handreiking DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op haar website gepubliceerd, die door de Belastingdienst wordt gebruikt voor de beoordeling van de aan haar voorgelegde overeenkomsten. Lezing van dit Beoordelingskader leidt tot de conclusie dat de toets van de Belastingdienst (of al dan niet sprake is van een ‘echte zelfstandige’) nog strenger zal zijn dan voorheen.

Het zzp-contract en de VAR

Het zogenaamde zzp-contract (zelfstandige zonder personeel) komt niet met zoveel woorden voor in de wet. Deze overeenkomst is meestal gebaseerd op een overeenkomst van opdracht, die wel een wettelijke basis kent. De overeenkomst van opdracht biedt doorgaans veel meer vrijheden dan de arbeidsovereenkomst (met daarbij behorende zekerheden als ontslagbescherming, doorbetaling bij ziekte e.d.).

De afgelopen jaren heeft deze contractvorm een enorme toevlucht genomen. Enerzijds door de economische crisis, anderzijds door het feit dat de wet de positie van andere flexwerkers (bepaalde tijd contracten, payroll etc.) heeft versterkt.

Tegenover het grote voordeel van de zzp-overeenkomst (meer flexibiliteit/vrijheid) staat ook een belangrijk risico, namelijk dat de arbeidsrelatie toch als een (verkapte) arbeidsovereenkomst wordt gezien. Dat kan bijv. gebeuren als de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden niet (meer) correspondeert met de inhoud van de overeenkomst. 

Als dat gebeurt kan de opdrachtgever o.a. worden geconfronteerd met aanzienlijke (na)heffingen van de Belastingdienst.  

De afgelopen jaren kon dit fiscale risico nog worden afgedekt met een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Als de opdrachtnemer een geldige VAR-wuo of VAR-dga[1] kon overleggen, dan had de opdrachtgever de zekerheid dat inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies achterwege kon blijven, Zelfs als achteraf zou blijken dat de arbeidsrelatie (toch) als een dienstbetrekking moest worden geduid.

Wet Deregulering Arbeidsrelaties

Deze ‘garantie’ gaat echter op de schop, met de invoering van in de Wet Deregulering Arbeidsrelaties, die per 1 mei 2016 in werking treedt[2].  De VAR wordt afgeschaft en onder de nieuwe wet zal gewerkt gaan worden met (model)overeenkomsten. Deze modelovereenkomsten worden door de Belastingdienst gepubliceerd op haar website, maar kunnen ook door belangenorganisaties, opdrachtgevers en/of opdrachtnemers worden opgesteld en ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Dit is overigens niet verplicht.

Als wordt gewerkt volgens een (model)overeenkomst die door Belastingdienst is opgesteld of (vooraf) beoordeeld, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden/te betalen.  
Dit is echter een schijnzekerheid, want in de nieuwe wet wordt namelijk ook
bepaald dat als achteraf zou blijken dat de manier van werken niet volgens de (goedgekeurde) overeenkomst gaat (en toch sprake is van een dienstbetrekking) de opdrachtgever alsnog loonheffingen moet inhouden/betalen. 

Bovendien is het maar de vraag hoeveel overeenkomsten straks überhaupt de goedkeuring van de Belastingdienst kunnen wegdragen.  De op de website van de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomsten zullen in de praktijk lang niet altijd bruikbaar zijn. Opdrachtgevers en opdrachtnemers willen daaraan dus eigen bepalingen toevoegen of hun eigen overeenkomst opstellen. Eerder werd de indruk gewekt dat het relatief eenvoudig zou zijn om goedkeuring van de Belastingdienst te verkrijgen, maar lezing van het recent gepubliceerde Beoordelingskader[3] leidt toch tot de conclusie dat de toetsing veel strikter zal zijn dan verwacht. Ook in de media verschijnen volop verontrustende berichten over het effect van deze regelgeving op het bestaansrecht van de zzp-er.  Zie bijv. artikel in het Financieel Dagblad d.d. 31-3-2106 met als kop  “Beëindig desnoods contract met zzp’er”.

Conclusie

De tijd zal nog moeten leren hoe het Beoordelingskader in de praktijk zal uitpakken. 
Nu op voorhand duidelijk is dat de garantie die de VAR bood komt te vervallen, kan echter al wel de conclusie worden getrokken dat het belang om goede contracten (met deugdelijke vrijwaringen) te gebruiken nog meer is toegenomen.
Het is dus verstandig om na te (laten) gaan of uw bedrijf gebruik maakt van solide, op de nieuwe regelgeving afgestemde,  contracten en een daarop aansluitende werkwijze. LXA is u hierbij graag van dienst.

 

[1] Wuo staat voor ‘winst uit onderneming’, dga voor ‘directeur groot aandeelhouder’

[2]  De belastingdienst hanteert nog wel een overgangs- resp. implementatietermijn tot 1 mei 2017 waar Belastingdienst wel toezicht houdt, maar (behoudens duidelijke fraude) nog geen handhavingsmaatregelen toepast.

[3] De Handreiking DBA is hier te raadplegen.

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in arbeidsrecht

14 april 2016

Van VAR naar DBA

“Leuker kunnen we het niet maken, wel lastiger” Met invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties wordt de VAR per 1 mei 2016 afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de zekerheid voor een opdrachtgever om niet achteraf met loonheffingen te worden geconfronteerd. Kunnen de risico’s op andere wijze worden afgedekt? Lees meer...

Lees verder

15 april 2016

Billijke vergoedingen

Na acht maanden WWZ komen geleidelijk aan de eerste uitspraken binnen waarin rechters zich buigen over de billijke vergoeding in aanvulling op de wettelijk verplichte transitievergoeding. Wanneer wordt een billijke vergoeding toegekend en welke omstandigheden wegen mee?

Lees verder

21 april 2016

De ins en outs van het (wettelijk verplichte!) verbetertraject

Sinds de wijziging van het ontslagrecht kan de rechter de afwezigheid van een verbetertraject niet meer compenseren in een hogere ontslagvergoeding. Wat kan de rechter wel? Hoe belangrijk is het verbetertraject nog?

Lees verder

27 mei 2016

ASSCHER PRESENTEERT EERSTE WIJZIGINGEN WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (ingevoerd per 1 januari 2015 respectievelijk 1 juli 2015) is nu al aan een eerste revisie toe. In de aanloop naar deze nieuwe wet is al veel kritiek geuit op de effecten van deze wet voor bijvoorbeeld seizoensarbeid en de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Nu, minder dan een jaar na invoering van de WWZ, is Asscher op initiatief van de voorzitter van MKB-Nederland overstag gegaan en heeft hij een akkoord bereikt met de sociale partners over enkele aanpassingen van de WWZ.

Lees verder

Onze diensten

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.