Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

WERKNEMER ZET EEN CONCURRERENDE ONDERNEMING OP, WAT NU?

29 april 2019

Het Hof ‘s-Hertogenbosch diende recent te oordelen over een zaak waarin werknemer (rayonmanager) een concurrerende onderneming had opgericht en actief maar heimelijk zijn werkgever (exploitant van speelautomaten) heeft beconcurreerd. Na ontdekking door werkgever volgt een logische reactie, namelijk een ontslag op staande voet.

Feiten

De rayonmanager uit deze kwestie was al sinds 1997 naar tevredenheid voor werkgever werkzaam. De eerste scheurtjes in het dienstverband ontstonden in 2013 toen bleek dat de rayonmanager in totaal 5 GB aan klantenbestand van zijn werkgever naar zijn persoonlijke directory gedownload had. Alhoewel werkgever het downloaden van dit bestand kwalijk vond, vormde dit geen reden tot het geven van een ontslag op staande voet. Enkele jaren later, in 2018, ontdekte werkgever echter bij toeval dat op het thuisadres van de rayonmanager een concurrerende onderneming was gevestigd.

Naar aanleiding van deze ontdekking heeft werkgever allereerst particuliere onderzoekers ingeschakeld. Beide onderzoekers waren werkzaam voor een andere vennootschap van de groep waartoe ook werkgever behoort. In het kader van het onderzoek is op 3 mei 2018 de rayonmanager gehoord. Na het horen is de rayonmanager op non-actief gesteld.

Werkgever heeft vervolgens enkele zaken nader onderzocht, intern overleg gevoerd en juridisch advies ingewonnen. Uiteindelijk is de rayonmanager op 9 mei 2018 op staande voet ontslagen vanwege het exploiteren van een concurrerende onderneming, waarbij werkgever het de rayonmanager zwaar aanrekent dat hij kennis had van het gehele klantenbestand van werkgever en daardoor zelfs in staat is gebleken klanten van werkgever over te nemen. Niet alleen heeft de rayonmanager door deze handelwijze het vertrouwen van werkgever ernstig geschaad, ook heeft de rayonmanager hierdoor het concurrentie- en nevenwerkzaamhedenbeding uit de arbeidsovereenkomst geschonden.

Oordeel Hof

Dringende reden 

Wat de dringende reden betreft stelt het Hof voorop dat het vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid op de weg van werkgever lag om onderzoek te doen naar de relatie van de rayonmanager met de concurrerende onderneming, wat zij ook heeft gedaan. Hierbij merkt het Hof op dat het aan werkgever is om de wijze van het doen van onderzoek te bepalen en dat er geen rechtsregel bestaat waaruit voortvloeit dat een werkgever voor onderzoek een extern bureau moet inschakelen.

Daarbij is het Hof van mening dat het opzetten en exploiteren van een concurrerende onderneming een dringende reden voor ontslag op staande voet vormt. Het argument van de rayonmanager dat werkgever geen schade heeft geleden legt onvoldoende gewicht in de schaal (los van de vraag of dit argument klopt). Het gaat er volgens het Hof namelijk om dat de rayonmanager het in hem gestelde vertrouwen ernstig heeft beschaamd.

Transitievergoeding

Het Hof volgt de kantonrechter tevens in zijn oordeel om aan de rayonmanager geen transitievergoeding toe te kennen aangezien het handelen van de rayonmanager als ernstig verwijtbaar moet worden gekwalificeerd. Het Hof acht het in strijd met het beginsel van goed werknemerschap dat de rayonmanager klanten van werkgever heeft benaderd en hen op het bestaan van zijn eigen concurrerende onderneming heeft gewezen. Van de rayonmanager had in plaats daarvan verwacht mogen worden dat hij extra zijn best zou hebben gedaan om die klanten voor werkgever te behouden, zeker in een teruglopende markt. Dit geldt des te meer nu de rayonmanager als geen ander op de hoogte was van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en hij in contact stond met de klanten.

Conclusie

Al met al een terecht oordeel van het Hof. Tegelijkertijd vormt deze uitspraak ook een voorbeeld van hoe een werkgever moet handelen indien een vermoeden van fraude bestaat  Een werkgever zal  altijd zorgvuldig te werk moeten gaan en gedegen onderzoek moeten doen alvorens maatregelen, zoals bijvoorbeeld een ontslag op staande voet, te treffen.

Fraude team

LXA is gespecialiseerd in (de aanpak van) fraude verricht door o.a. werknemers. LXA heeft deze specialisatie ook geformaliseerd in een fraude team, daarnaast is recent ook het nieuwsbrief artikel ‘leer fraude herkennen’ verschenen.

Ook in de toekomst zullen dergelijke nieuwsartikelen gepubliceerd blijven worden, alsmede andere knowhow m.b.t. fraude.

Mocht u in uw organisatie met (een vermoeden van) fraude te maken hebben en/of krijgen, dan helpen wij u graag bij het zetten van de juiste stappen, waarbij naast het arbeidsrechtelijke traject ook gedacht kan worden aan het veiligstellen van verhaalsobjecten door het leggen van conservatoir beslag (dit zal met name het geval zijn wanneer gelden aan de onderneming zijn onttrokken) en het daaropvolgend voeren van civiele aansprakelijkheidsprocedures.

 

Door: Harold Willems

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in arbeidsrecht

31 oktober 2019

NIEUWE SPELREGELS UWV BIJ REORGANISATIE

UWV heeft – zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven - per 1 oktober jl. de spelregels voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast. Hoe ingrijpend zijn deze wijzigingen?

Lees verder

30 september 2019

1-0 VOOR DE ‘SLAPERS’

Is een werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen? Deze vraag is aan diverse rechters voorgelegd met wisselende uitkomsten. Nu is het aan de Hoge Raad om zich over dit vraagstuk uit te laten. De Advocaat Generaal heeft deze maand advies uitgebracht.

Lees verder

29 augustus 2019

DELIVEROO MOET RUIM ZES TON PENSIOENPREMIE BETALEN

Deze week is door de rechter geoordeeld dat Deliveroo verplicht aangesloten is bij Pensioenfonds Vervoer. Deliveroo is het hier niet mee eens omdat zij een technologiebedrijf zou zijn. De rechter gaat hier niet in mee. Waarom niet en wat is dan wel doorslaggevend?

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten