Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Asbest

25 april 2017

MAKELAARS: BLIJF OPPASSEN MET ASBEST

Bestaat er een zorgplicht voor een makelaar omtrent de aanwezigheid van asbest in een woning? In een uitspraak van de tuchtcommissie van de NVM wordt geoordeeld dat een makelaar geen verantwoordelijkheid heeft om asbest te herkennen. Betekent dit dat een makelaar geen zorgplicht heeft bij de bemiddeling van de verkoop van een woning omtrent de mogelijke aanwezigheid van asbest? Nee, dit is niet het geval.

Lees verder

7 april 2017

JURIDISCHE RISICO'S VAN EEN STILLEGGING

In een artikel dat verscheen in Asbestmagazine bespreekt mr. Jelle Bekke, advocaat bij LXA The Law Firm, de verschillende vormen van een stillegging waarmee saneringsbedrijven te maken kunnen krijgen.

Lees verder

4 april 2017

NIEUWE ASBESTWETGEVING ZORGT VOOR KANSEN EN BEDREIGINGEN

Voor alle partijen die met asbest te maken krijgen, staan er dit jaar belangrijke veranderingen op stapel. Van lagere grenswaarde tot aangepaste risicoklasseindeling en van nieuwe normen en certificatieschema's tot het verplicht gebruik van het landelijk asbestvolgsysteem. Wat de gevolgen zijn voor asbestbedrijven bespraken mr. Peter Huijbregts en mr. Jelle Bekke in een interview met RPS voor Asbestmagazine.

Lees verder

9 maart 2017

CURSUS ‘JURIDISCHE INVENTARISATIE NIEUWE ASBESTREGELS’ GROOT SUCCES!

De asbestadvocaten van LXA The Law Firm hebben op 14, 23 februari en 2 maart meer dan 50 cursisten klaargestoomd voor de nieuwe certificatieschema’s. De cursus werd zeer goed ontvangen.

Lees verder

9 maart 2017

OP DE VALREEP NOG BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE NIEUWE SCHEMA

Op 1 maart treden de nieuwe schema’s in werking. Op 24 februari vond nog een aantal belangrijke wijzigingen plaats, die u niet mag missen.

Lees verder

9 maart 2017

STAAT DE AANWEZIGHEID VAN ASBEST HET NORMAAL GEBRUIK VAN EEN WONING IN DE WEG?

Bij de verkoop van een woning kunnen er tijdens of na de (ver)koop geschillen ontstaan over de aanwezigheid van asbest en de vraag of de aanwezigheid van asbest een zogenaamde non-conformiteit in de zin van de wet oplevert.

Lees verder

22 december 2016

RAAD VAN STATE: ‘ARBOBOETE VOOR ZORGINSTELLING IS ONEVENREDIG’

Misschien wel de meest opzienbarende boetezaak over arbeidsomstandigheden van 2016 is het hoger beroep tegen de boete aan een grote zorginstelling. Niet alleen omdat de boete meer dan een ton bedroeg, maar ook door de wijze waarop de hoogste bestuursrechter de boete matigt. De gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk zullen ook in het nieuwe jaar merkbaar zijn.

Lees verder

21 december 2016

ONRECHTMATIGE STILLEGGING - SANEERDER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR LATER AANGETROFFEN ASBEST

Namens een saneerder spande LXA The Law Firm een procedure aan tegen de stillegging. En met succes.

Lees verder

21 december 2016

VANAF 1 JANUARI 2017 MOETEN OPDRACHTGEVERS (NOG) MEER REKENING HOUDEN MET ARBO

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever primair verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken door zijn werknemer. Naast de werkgever heeft echter ook een opdrachtgever invloed op de arbeidsomstandigheden. Vanaf 1 januari 2017 zal de aandacht vanuit SZW zich eveneens richten op de opdrachtgevers van asbestverwijderingswerkzaamheden.

Lees verder

26 augustus 2016

RAAD VAN STATE: “<20 PASCAL LEIDT NIET ZONDER MEER TOT EEN ARBOBOETE”

Het standpunt van SZW in de 20 Pascal-discussie is dat een lagere onderdruk altijd een overtreding is van artikel 4.48a Arbobesluit. De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 17 augustus 2016 dat >20 Pascal geen harde norm is. Daarvan mag dus (onder omstandigheden) worden afgeweken. Deze uitspraak is van groot belang voor saneerders die worden geconfronteerd met een Arboboete vanwege het niet behalen van een constante onderdruk van 20 Pascal. Komt hiermee een einde aan een lange discussie tussen SZW en de asbestbranche?

Lees verder

25 juli 2016

VOOR WIE KOMT DE REKENING VAN EXTRA ASBEST: OPDRACHTGEVER OF OPDRACHTNEMER?

Een probleem dat wij in onze asbestpraktijk steeds vaker tegenkomen is het feit dat ‘extra asbest’ wordt aangetroffen. Het gaat dan om asbest wat ten onrechte niet is geïnventariseerd, ten onrechte niet door de saneerder op locatie is opgemerkt, of asbest dat echt onvoorzien was. Voor wie komen de gevolgen van de vondst van dit ‘extra asbest’? In dit artikel dat verscheen in Asbestmagazine bespreken onze advocaten Tim Segers en Inge Franken deze problematiek.

Lees verder

25 juli 2016

DE PREVENTIEVE STILLEGGING

Bedrijven kunnen nog zoveel maatregelen nemen om de arbeidsomstandigheden te waarborgen: bij de uitvoering zijn zij nu eenmaal afhankelijk van het personeel. Als het personeel toch fouten maakt, kan dit leiden tot een preventieve stillegging. De vraag is dan: Kunt u als werkgever nog iets doen tegen deze preventieve stillegging?

Lees verder

25 juli 2016

DE RECHTER OORDEELT DAT HET OPEENSTAPELEN VAN ARBOBOETES ONRECHTMATIG IS

In de praktijk kan één fout leiden tot meerdere overtredingen van het Arbobesluit, met een torenhoge boete tot gevolg. In een recente uitspraak oordeelde de bestuursrechter dat onder omstandigheden een lagere boete op zijn plaats is, ondanks dat de overtredingen volledig de werkgever waren te verwijten. Hoe kan dat?

Lees verder

20 juli 2016

DOOR RECHTSBIJSTANDVERZEKERING AL IN BEZWAARFASE RECHT OP ADVOCAAT NAAR KEUZE

Het Europese Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van 7 april 2016 geoordeeld dat het recht op een vrije advocaatkeuze ook geldt voor de fase voorafgaand aan een rechtszaak. Hierdoor moet een rechtsbijstandsverzekeraar nu ook de advocaatkosten vergoeden van de verzekerde in de bezwaarfase, bijvoorbeeld bij SZW.

Lees verder

7 juli 2016

OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

Technische richtlijnen voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn in de PGS 15 beschreven. Daarnaast zijn ook de oude technische richtlijnen uit CPR 15 nog relevant. Wat is de juridische status van deze technische richtlijnen en hoe sluiten de regels voor opslag aan op de regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen?

Lees verder

4 mei 2016

EEN EVENREDIGE ARBOBOETE (VERSCHENEN IN TAP)

Het afgelopen jaar is een aantal richtinggevende uitspraken gewezen over de evenredigheid van Arboboetes. Die uitspraken zijn voor de praktijk zeer van belang. In dit overzichtsartikel dat verscheen in het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) bespreken onze advocaten Peter Huijbregts en Jelle Bekke de jurisprudentiële ontwikkelingen.

Lees verder

4 mei 2016

Scheepswerf zonder inventarisatierapport ontspringt de dans

Hoewel een scheepswerf uit Vlissingen erkende dat zij niet beschikte over een noodzakelijk asbestinventarisatierapport, ging dit bedrijf vrijuit. Hoe dat kwam?

Lees verder

14 april 2016

LXA feliciteert het Asbestteam met het diploma Asbestdeskundige!

LXA The Law Firm huisvest als eerste advocatenkantoor advocaten met het diploma Asbestdeskundige!

Lees verder

7 april 2016

Berekening van een Arboboete (verschenen in Asbestmagazine)

Het is voor bedrijven vaak onduidelijk hoe de hoogte van een Arboboete is berekend. Het boetebesluit zwijgt in alle talen. In het tijdschrift Asbestmagazine legt Jelle Bekke stapsgewijs uit hoe een Arboboete wordt berekend.

Lees verder

5 april 2016

Inventariseerder gered van grote claim door haar algemene voorwaarden

Dat algemene voorwaarden van groot belang zijn voor alle partijen in de asbestbranche hebben wij reeds in ons artikel van 31 december 2015 bepleit en uitgebreid uiteengezet. In voornoemd artikel, welke is gepubliceerd op onze website, bespraken wij de grote risico’s waar partijen in de asbestbranche bij de uitvoering van hun werkzaamheden mee geconfronteerd kunnen worden. Aanvullend daarop kwamen wij tot de conclusie dat a) het hebben van een goede set algemene voorwaarden en b) het op juiste wijze hanteren van deze voorwaarden, dergelijke risico’s kunnen elimineren dan wel inperken.

Lees verder

4 maart 2016

Cobouw interviewt Jelle Bekke: ‘Naming en shaming deugt nog niet’

Laat de Inspectie SZW wachten met het publiceren van gegevens van bedrijven die verdacht worden van asbestovertredingen totdat de Arbowet is aangepast. Daarvoor pleit Jelle Bekke, advocaat bij LXA The Law Firm, in een interview door Cobouw.

Lees verder

19 februari 2016

Tussenstand openbaarmaking asbestovertredingen: LXA versus SZW: 2 - 0

In navolging van de Rechtbank Rotterdam twijfelt nu ook de Rechtbank Zwolle of ‘naming and shaming’ van asbestsaneerders kan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Lees verder

28 januari 2016

Nieuwe matigingsgronden voor Arboboetes per direct van kracht

De minister heeft nieuwe matigingsgronden voor Arboboetes gepubliceerd. Deze zijn per direct van kracht geworden. Doorstaan deze nieuwe matigingsgronden wél de kritiek van de bestuursrechter?

Lees verder

15 januari 2016

Voorkom schade door onterechte stillegging

Door een stillegging lijden saneerders vaak aanzienlijke schade. Om die schade te kunnen verhalen op de Staat, moet de saneerder het stilleggingsbesluit aanvechten. Hoe? Wij vertellen het u aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Lees verder

6 januari 2016

Waarschuwing(splicht): let op aannemer!

Zoals u waarschijnlijk vaker merkt: tijdens de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van een opdracht moet je als aannemer scherp en oplettend zijn. Doe je dat niet, dan kunnen de nadelige gevolgen groot zijn.

Lees verder

31 december 2015

Algemene voorwaarden in de asbestbranche

Er is een ontwikkeling gaande in ‘asbestland’: wij zien dat steeds vaker geschillen ontstaan tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij de sanering van asbest.

Lees verder

30 september 2015

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden blijft onredelijk

In onze laatste artikelen besteedden wij aandacht aan de tendens dat de rechter het boetebeleid van de minister steeds kritischer tegen het licht houdt. Met de uitspraak van 8 juli jl. houdt onze hoogste bestuursrechter vast aan deze lijn. Wat was er aan de hand?

Lees verder

30 september 2015

Inspanningen werkgever na Arbo-overtreding beloond

Bij het opleggen van boetes houdt de minister geen rekening met feiten en omstandigheden die hebben plaatsgevonden nadat de overtreding is begaan.

Lees verder

29 juli 2015

LXA brengt openbaarmaking asbestovertredingen aan het wankelen

In een door LXA aangespannen rechtszaak oordeelde de rechter dat de ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen’ een deugdelijke wettelijke grondslag ontbeert.

Lees verder

1 november 2011

Eén jaar Wabo; de stand van zaken

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is alweer een jaar van kracht. Sindsdien zijn de eerste ervaringen opgedaan met de uitvoering van deze langverwachte wet. Aanvankelijk deden zich vooral vragen voor over het overgangsrecht. Inmiddels zijn ook meer materiële onderdelen van de nieuwe regeling in de rechtspraak aan de orde gekomen. Tot tweemaal toe heeft de Afdeling zelfs haar kans schoon gezien om richtinggevende uitspraken te doen in gedingen waarop de Wabo niet eens van toepassing was. Kortom, de hoogste tijd om de eerste balans op te maken.

Lees verder

Onze diensten

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.