Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

DE PREVENTIEVE STILLEGGING

25 juli 2016

Bedrijven kunnen nog zoveel maatregelen nemen om de arbeidsomstandigheden te waarborgen: bij de uitvoering zijn zij nu eenmaal afhankelijk van het personeel. Als het personeel toch fouten maakt, kan dit leiden tot een preventieve stillegging. De vraag is dan: Kunt u als werkgever nog iets doen tegen deze preventieve stillegging?

Inspanningen van de werkgever om een Arboboete te voorkomen

Voor Inspectie SZW werkzaamheden kan stilleggen, moet zij een bedrijf eerst officieel waarschuwen dat een volgende overtreding kan leiden tot stillegging. Als de asbestsaneerder daarna nogmaals een (soortgelijke) overtreding van het Arbobesluit begaat, kan Inspectie SZW besluiten de werkzaamheden daadwerkelijk stil te leggen.

Als het bedrijf kan aantonen dat het relevante inspanningen heeft geleverd om een overtreding te voorkomen, kan dit reden zijn om af te zien van een stillegging. Daarom adviseren wij bedrijven om ook (relatief) lage Arboboetes aan te vechten. Een geslaagd beroep op matiging van de Arboboete verkleint namelijk de kans op een preventieve stillegging. Dit volgt uit artikel 4 lid 3 van de Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten.

Welke werkzaamheden worden stilgelegd?

Inspectie SZW kan bepalen welke werkzaamheden zij stillegt. De beleidsregel bepaalt dat Inspectie SZW (normaal gesproken) alleen de werkzaamheden stillegt die een relatie hebben met de overtreding. Zij kan echter ook ervoor kiezen andere werkzaamheden stil te leggen “als de overtreding of de oorzaak daarvan daartoe aanleiding geven”, aldus de beleidsregel.

In de praktijk blijkt dat Inspectie SZW  via een preventieve stillegging bedrijven ook verbiedt om werkzaamheden uit te besteden aan een ander bedrijf. Als reden hiervoor geeft Inspectie SZW dat het stilgelegde bedrijf anders onvoldoende nadeel zou ondervinden.

LXA The Law Firm zet vraagtekens bij de rechtmatigheid van dit verkapte verbod op uitbesteding. In een namens een asbestsaneringsbedrijf aangespannen spoedprocedure heeft LXA dit aan de rechter voorgelegd. De voorzieningenrechter schorste de stillegging onder meer omdat er twijfel bestond over het verbod op uitbesteding. Volgens de rechter past dat verbod niet bij het doel van de preventieve stillegging en het karakter van een herstelsanctie. De saneerder kon hierdoor haar werkzaamheden voortzetten.

Tips

Een preventieve stillegging kan grote (financiële) gevolgen hebben. Voor bedrijven die te maken krijgen met een preventieve stillegging, hebben wij de volgende tips:

  1. Laat een Arboboete altijd toetsen door een juridisch specialist. Ook (relatief) lage boetes kunnen immers leiden tot een preventieve stillegging. Matiging van de boete verkleint het risico dat de onderneming wordt stilgelegd.
  2. Verzoek Inspectie SZW om de schriftelijke waarschuwing na een jaar in te trekken. Hierdoor voorkomt u dat de waarschuwing uw bedrijf jarenlang blijft achtervolgen. Als een bedrijf een officiële waarschuwing ontvangt, dan blijft die waarschuwing normaal namelijk gesproken vijf jaar van kracht. Dit betekent dat een bedrijf vijf jaar lang preventief kan worden stilgelegd als zij het Arbobesluit opnieuw overtreedt. Wat vrijwel niemand weet, is dat Inspectie SZW een waarschuwing na een jaar kan intrekken. Een bedrijf moet daartoe wel een verzoek indienen. Een verzoek heeft alleen kans van slagen, als de saneerder goed onderbouwt waarom de waarschuwing voor intrekking in aanmerking komt. Het bedrijf kan bijvoorbeeld aantonen dat het voldoende maatregelen heeft getroffen om verdere overtreding te voorkomen. Laat u over de kans van slagen altijd vooraf adviseren door een juridisch specialist op het gebied van preventieve stilleggingen.
  3. Legt Inspectie SZW uw bedrijf toch (preventief) stil, laat u dan adviseren door een juridisch specialist. Die kan beoordelen of het aanvechten van de stillegging kans van slagen heeft. Hiertoe is LXA altijd en geheel vrijblijvend bereid.

 Door: mr. T. (Tim) Segers, mr. P. (Peter) Huijbregts en mr. J. (Jelle) Bekke.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in asbest

14 november 2018

MAG BUURMAN GEBRUIK VAN ZIJN PERCEEL VOOR ASBESTVERWIJDERING WEIGEREN?

Soms is voor het verrichten van werkzaamheden het gebruik van andermans grond of gebouw noodzakelijk. Is de eigenaar verplicht om gebruik altijd toe te staan?

Lees verder

10 oktober 2018

CONSULTATIE ONTWERPBESLUIT ‘TORENKRAAN BIJ DAKSANERINGEN’ TOT 13 NOVEMBER 2018

Op 2 oktober 2018 publiceerde de regering een conceptbesluit tot wijziging van het Arbobesluit, die de inzet van werkbakken aan een torenkraan mogelijk maakt. Het advies aan de branche is om vóór 13 november a.s. te komen met een reactie.

Lees verder

28 september 2018

BREAKING NEWS: ASBESTREGELGEVING OP DE SCHOP

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt Staatssecretaris Van Ark 8 actiepunten aan, om de regels op het gebied van asbest en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Wij zullen u kort bijpraten over de belangrijkste wijzigingen.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten