Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

KAN EEN ASBESTSANEERDER - ONDANKS HET AFSPREKEN VAN EEN VASTE PRIJS – EEN BEROEP DOEN OP KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN?

22 september 2017

Een van de mogelijkheden betreft een beroep op kostenverhogende omstandigheden. Bestaat deze mogelijkheid ook in het geval tussen hem en opdrachtgever een prijsvastbeding c.q. vaste aanneemsom is overeengekomen? In dit artikel bespreek ik kort de stand van zaken over dit onderwerp.

Inhoud van de overeenkomst

Een asbestsaneerder zal vaak op grond van het bestek en de beschikbare inventarisatierapporten zijn aanneemsom bepalen. In veel gevallen wordt afgesproken dat de prijs voor het werk vast zal zijn en wordt een beroep op meerwerk in het contract uitgesloten.

Vondst extra asbest

Mogelijkerwijs wordt er vervolgens asbest aangetroffen dat niet in de inventarisatierapporten staat benoemd en waarmee dus bij het bepalen van de aanneemsom geen rekening is gehouden.

Het saneren van dit extra asbest brengt de nodige kosten met zich mee, kosten die de asbestsaneerder op zijn opdrachtgever wenst te verhalen.

De opdrachtgever zal in dat geval echter waarschijnlijk een beroep doen op de overeenkomst en stellen dat sprake is van een prijsvastbeding waarbij een beroep op meerwerk is uitgesloten.

Bestaan er in dit geval nog mogelijkheden voor de asbestsaneerder om de extra kosten op zijn opdrachtgever te verhalen? Kan de asbestsaneerder in dat geval nog een beroep doen op kostenverhogende omstandigheden?

Beroep op kostenverhogende omstandigheden

Een beroep op kostenverhogende omstandigheden is zowel in de wet als in de UAV mogelijk gemaakt.

Op grond van de wet is sprake van kostenverhogende omstandigheden indien 1) de kostenverhogende omstandigheden niet toe te rekenen zijn aan de aannemer, 2) de aannemer bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden en, 3) de aannemer heeft voldaan aan zijn waarschuwingsplicht. Indien de aannemer zonder tussenkomst van de rechter de prijsverhoging wenst door te voeren, dan dient de kostenverhoging het gevolg te zijn van door de opdrachtgever verschaft onjuiste gegevens.

Op grond van de UAV is sprake van kostenverhogende omstandigheden indien 1) na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die van dien aard zijn dat bij de totstandkoming van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, 2) de omstandigheden moeten de asbestsaneerder niet kunnen worden toegerekend, 3) de aannemer moet hebben voldaan aan zijn waarschuwingsplicht en 4) er moet sprake zijn van een aanzienlijke verhoging van de kosten van het werk.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan een beroep van de asbestsaneerder op kostenverhogende omstandigheden slagen. Gooit een prijsvastbeding dan geen roet in het eten?

Prijsvastbeding vs. kostenverhogende omstandigheden

Het antwoord op voornoemde vraag is: vaak niet. In de jurisprudentie is bepaald dat het overeenkomen van een vaste aanneemsom en/of een uitsluiting van een beroep op meerwerk onverlet laat dat het voor een aannemer mogelijk is om extra kosten op grond van kostenverhogende omstandigheden van de opdrachtgever vergoed te krijgen.

De gedachte is immers dat een prijsvastbeding niet de effecten van onvoorziene omstandigheden beoogt te regelen, maar uitsluitend de effecten van normale prijsstijgingen zoals de prijs van brandstof of staal. In geval van extreme prijsstijgingen kan dan nog steeds een beroep worden gedaan op kostenverhogende omstandigheden.

Indien een opdrachtgever van voornoemde regel wenst af te wijken, dan dient hij de toepassing van voornoemde bepalingen uitdrukkelijk uit te sluiten in de overeenkomst met de asbestsaneerder.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden is dat voor de vraag of een aannemer recht heeft op vergoeding van door haar gemaakte extra kosten op grond van kostenverhogende omstandigheden, alle feiten en omstandigheden van belang zijn.

Wij raden partijen aan om voorafgaand aan het sluiten van een aannemingsovereenkomst advies in te winnen en in het achterhoofd te houden wat de gevolgen zijn de inhoud van de overeenkomst en eventuele bijbehorende algemene voorwaarden.

Uiteraard kunnen wij u in dat kader reeds vooraf adviseren. Ook indien reeds sprake is van een geschil, staan wij u graag bij.  

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van bouwrecht en asbest: Tim Segers en Inge Franken

 

Door: Inge Franken

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in asbest

16 mei 2018

VOOR WIENS REKENING KOMT LATER AANGETROFFEN ASBEST: INVENTARISEERDER OF OPDRACHTGEVER?

Het Hof Den Haag gaf vorige maand antwoord op de vraag die vaak terugkomt in de rechtspraak: wie is verantwoordelijk voor de latere vondst van asbest?

Lees verder

15 mei 2018

HOOGSTE BESTUURSRECHTER: DE WAARSCHUWING TOT PREVENTIEVE STILLEGGING IS AANVECHTBAAR

De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 2 mei 2018 dat de waarschuwing die vooraf moet gaan aan een preventieve stillegging een appellabel besluit is. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor asbestsaneringsbedrijven die een officiële waarschuwing hebben ontvangen.

Lees verder

14 mei 2018

HET SANCTIEREGIME ANNO 2018. EEN SLANGENKUIL VOOR DE ASBESTBRANCHE?

Het nieuwe certificatieschema kent ook een nieuwe sanctieregeling. Volgens het schema kan tegen alle sancties - behalve de waarschuwing - worden opgekomen: in bezwaar, beroep en hoger beroep. In een bijdrage in het tijdschrift Asbestmagazine bespreekt mr. Jelle Bekke waarom het nog maar de vraag is of die aanname juist is.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten