Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Waarschuwing(splicht): let op aannemer!

6 januari 2016

Zoals u waarschijnlijk vaker merkt: tijdens de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van een opdracht moet je als aannemer scherp en oplettend zijn. Doe je dat niet, dan kunnen de nadelige gevolgen groot zijn.

Waarom? Uit de wet volgt een waarschuwingsplicht voor aannemers. Elke aannemer dient haar opdrachtgever te waarschuwen voor eventuele onjuistheden in de opdracht of gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van haar opdrachtgever. Deze waarschuwingsplicht bestaat niet alleen indien de aannemer deze onjuistheden, gebreken of ongeschiktheid daadwerkelijk kende, maar ook indien zij deze redelijkerwijs behoorde te kennen. Wat zijn de gevolgen voor de aannemer indien zij niet aan haar waarschuwingsplicht voldoet?

 

Aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht

Een van de mogelijke gevolgen van het niet voldoen aan de waarschuwingsplicht, is de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade. Waar dat toe kan leiden, blijkt uit een recent vonnis in kort geding van de rechtbank Rotterdam. In dit vonnis van 3 augustus jl. werd een hoofdaanneemster aansprakelijk geacht voor schade als gevolg van de verspreiding en besmetting van asbest, nu zij (onder andere) niet, althans onvoldoende had voldaan aan de op haar rustende waarschuwingsplicht.

Allereerst kort de feiten in voornoemde zaak. Opdrachtgever heeft aan hoofaanneemster opdracht gegeven om renovatiewerkzaamheden uit te voeren en partijen hebben daartoe een aannemingsovereenkomst gesloten. Bij een proefplaatsing van een kozijn in één van de woningen is door hoofdaanneemster in de spouw een cementgebonden plaat opgemerkt. Zonder nader onderzoek naar deze plaat, zijn de werkzaamheden gestart en de kozijnen verwijderd. Tijdens de sloopwerkzaamheden werd vervolgens asbestverdacht materiaal aangetroffen en is nader onderzoek in de vorm van een asbestinventarisatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat zich asbesthoudende platen langs de kozijnen bevonden. In later onderzoek werd geconstateerd dat sprake was van een asbestbesmetting.

In deze zaak kwam de kortgedingrechter tot het oordeel dat hoofdaanneemster verantwoordelijk is voor de asbestbesmetting en aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Op de hoofdaanneemster rustte namelijk voor de aanwezigheid van asbest en de daarmee verbonden risico’s een waarschuwingsplicht en zij heeft hier niet, althans onvoldoende aan voldaan. De kortgedingrechter oordeelde dat het op de weg van hoofdaanneemster lag om de werkzaamheden (tijdelijk) stil te leggen en nader onderzoek te doen althans zich op dit punt nader te laten adviseren. Zeker nu zij als deskundige partij kan worden gekwalificeerd, zij de cementgebonden plaat heeft opgemerkt, de flat in de jaren ’60 was gebouwd – een periode waarin veelvuldig asbest werd gebruikt – en zij er om die redenen minstens op bedacht had kunnen zijn dat het mogelijk was dat de plaat asbest kon bevatten. Daar komt nog bij dat aannemelijk is geworden dat hoofdaanneemster zelfs aan opdrachtgever heeft aangegeven dat geen nader onderzoek of nadere actie benodigd was.

Mislopen van een prijsaanpassing bij kostenverhogende omstandigheden en prijsverhoging bij meerwerk

Daarnaast kan het schenden van de waarschuwingsplicht grote financieel nadelige gevolgen hebben. Zo is als eerste wettelijk bepaald dat een aannemer recht heeft op een prijsaanpassing indien zich na het sluiten van de aannemingsovereenkomst kostenverhogende omstandigheden voordoen, zonder dat de aannemer rekening heeft moeten houden met deze omstandigheden. Een aannemer heeft echter geen recht op een prijsaanpassing, indien zij de opdrachtgever hiervoor niet zo spoedig mogelijk heeft gewaarschuwd. Ten tweede staat in de wet dat een aannemer een verhoging van de prijs kan vorderen in geval van meerwerk, echter dit enkel indien zij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging.

Indien een aannemer zich aldus niet houdt aan haar waarschuwingsplicht, loopt zij een prijsaanpassing bij kostenverhogende omstandigheden of een prijsverhoging bij mogelijk meerwerk mis. Het niet voldoen aan de waarschuwingsplicht kan dus tot grote financiële schade leiden.

Conclusie

Wanneer dient een aannemer te waarschuwen? Zoals reeds genoemd indien zij onjuistheden, gebreken en ongeschiktheden in de opdracht ontdekt of redelijkerwijs behoorde te ontdekken. Zoals uit de hiervoor besproken uitspraak volgt, wordt het “redelijkerwijs behoren te ontdekken” ruim uitgelegd. Ons advies is dan ook: bij twijfel, altijd waarschuwen! Waarbij dus ook altijd rekening gehouden moet worden met de eventuele aanwezigheid van asbest. Op welke wijze moet een aannemer dan waarschuwen? Wij adviseren om dit zo spoedig mogelijk en altijd – indien mogelijk – schriftelijk en gemotiveerd te doen, om bewijsproblemen te voorkomen.

Ons advies luidt dan ook, bij verdachte situaties altijd waarschuwen. Tegenover de kleine moeite om het wel te doen, staan grote gevolgen wanneer het niet wordt gedaan.

Indien u nog vragen heeft over de waarschuwingsplicht of over een ander onderwerp op het gebied van aanneming van werk informatie wenst, neem dan gerust contact op met onze specialisten.

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in asbest

11 september 2019

WAAR SANEERDER ZEGEVIERT, WORDT OPDRACHTGEVER OP DE VINGERS GETIKT

Na bijna 3 jaar te hebben geprocedeerd, heeft een door LXA bijgestane saneerder een klinkende overwinning behaald in een langlopende meerwerkdiscussie met haar voormalig opdrachtgever.

Lees verder

11 september 2019

SANERINGSBEDRIJF VERANTWOORDELIJK VOOR DEUGDELIJKHEID INVENTARISATIERAPPORT?

Is alleen de inventariseerder verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het rapport? Of kan een saneerder ook een afwijking aan zijn broek krijgen als hij saneert op een rapport dat niet voldoet aan alle eisen van het Certificatieschema?

Lees verder

11 september 2019

WIJZIGING WETGEVING ASBEST VAN KRACHT PER 1 JULI 2019

Uitgelicht: de belangrijkste wijzigingen in het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit 2012.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten