Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Ondernemingsrecht

22 maart 2019

PANDRECHT OP AANDELEN IN EEN BV: WAT IS HET WAARD?

Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat een financier een pandrecht op aandelen in een besloten vennootschap (BV) verlangt. Wat houdt zo’n pandrecht in? En wat kan de financier er precies mee?

Lees verder

22 februari 2019

TEGENSTRIJDIG BELANG BESTUURDER

Eigen belangen van bestuurders die botsen met het belang van de vennootschap. Wanneer gaat het fout?

Lees verder

15 november 2018

MAGISCHE KNIKKERS EN GELDIGE STEMOVEREENKOMSTEN?

Een niet-aandeelhouder stemt in de algemene vergadering tegen de afspraken in de stemovereenkomst, kan dat zomaar? De rechtbank Den Haag geeft antwoord.

Lees verder

15 november 2018

BESTUURSWISSEL: INVULLEN WIJZIGINGSFORMULIER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOLDOENDE?

Een besluit buiten vergadering tot benoeming van een bestuurder moet schriftelijk zijn vastgelegd. Voldoet een ingevuld en ondertekend KvK-formulier tot wijziging van het bestuur aan dit vereiste?

Lees verder

15 november 2018

INVAL MEDEDINGINGSAUTORITEITEN: WEET U WAT TE DOEN?

De Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie zien erop toe dat bedrijven zich houden aan de regels voor de mededinging. Wat moet u doen als de toezichthouders voor uw deur staan?

Lees verder

7 september 2018

TIJDIGE PUBLICATIE JAARREKENING

Voor de bv en de nv geldt dat de jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd dient te zijn bij de Kamer van Koophandel. Het lijkt eenvoudig hieraan te voldoen, de praktijk wijst echter uit dat de publicatie van de jaarrekening vaak te laat of helemaal niet plaatsvindt. Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening kan grote gevolgen hebben.

Lees verder

6 september 2018

DE FEITELIJK BESTUURDER: EEN (NIET) TE BENIJDEN POSITIE

Het Hof Amsterdam heeft recent een uitspraak gedaan over de omstandigheden die kunnen leiden tot aansprakelijkheid van een feitelijk bestuurder van een B.V. wegens onbehoorlijke taakvervulling, zelfs als er een statutair bestuurder in functie is.

Lees verder

6 september 2018

VOORFINANCIERING MKB EN ZZP’ERS VERLICHT: BETAALTERMIJN VAN MEER DAN 60 DAGEN ONGELDIG

In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat grote ondernemingen betaaltermijnen hanteren van 90 tot 120 dagen. Sinds 1 juli 2017 zijn de mogelijkheden om dergelijke betaaltermijnen op te nemen in nieuwe contracten ingeperkt. Per 1 juli 2018 moeten ook alle bestaande contracten zijn aangepast aan deze wetgeving.

Lees verder

10 juli 2018

AGENDERINGSRECHT: HOE VER GAAT DE MACHT VAN DE AANDEELHOUDER?

Kunnen aandeelhouders en certificaathouders ook een onderwerp ter stemming (en dus niet alleen ter bespreking) in de agenda van de algemene vergadering laten opnemen?

Lees verder

9 juli 2018

KUN JE EEN AFGEGEVEN BORGTOCHT ONTBINDEN?

Wanneer je (uitbereiding van je) bedrijfsfinanciering aanvraagt zal de kredietverstrekker in veel gevallen zekerheden bedingen. Een van die zekerheden kan een (zakelijke) borgtocht zijn. In veel gevallen is het lastig een dergelijke verstrekte zekerheid vrij te laten geven, laat staan onder de verplichtingen voortvloeiende uit de verstrekte zekerheid uit te komen.

Lees verder

9 juli 2018

PAS OP VOOR HET AANGAAN VAN VERPLICHTINGEN MET EEN PROJECTVENNOOTSCHAP

Vastgoedprojecten worden doorgaans – onder meer ter afdekking van de risico’s - ondergebracht in een projectvennootschap. Is dat wel zo veilig?

Lees verder

24 mei 2018

AANVRAGEN EIGEN FAILLISSEMENT LEVERT BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID OP

In een uitspraak van het Hof ‘s-Hertogenbosch komt bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde. De bestuurder wordt aansprakelijk gesteld “louter en alleen” omdat hij het faillissement van X BV aanvroeg, terwijl hij daartoe niet (meer) bevoegd was. Wat was hier aan de hand?

Lees verder

24 mei 2018

BENADEELDE MINDERHEIDSAANDEELHOUDER VERZOEKT OM UITTREDING. WANNEER IS ER SPRAKE VAN “BENADELING”?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel wordt een verzoek tot uittreding behandeld. Aan de orde is de vraag wanneer een minderheidsaandeelhouder in zijn belangen wordt geschaad en dus een verzoek tot uittreding kan instellen.

Lees verder

24 mei 2018

KUNNEN VORDERINGEN DIE TIJDENS OF NA EEN FAILLISSEMENT ZIJN ONTSTAAN VOOR VERIFICATIE IN AANMERKING KOMEN?

Over dit onderwerp heeft de Hoge Raad - in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 23 maart 2018 - een aantal prejudiciële vragen mogen beantwoorden. Daarbij heeft hij zijn overwegingen uit het standaard arrest Koot/Tideman (HR 19 april 2013) verder genuanceerd. Wat oordeelde de Hoge Raad?

Lees verder

16 april 2018

LXA BEGELEIDT DOORSTART MOONEN

De Bossche investeerder en projectontwikkelaar Certitudo Capital neemt tien bouwprojecten en 35 personeelsleden over van de failliete Bouwgroep Moonen.

Lees verder

23 januari 2018

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS BIJ NIET AFGEDRAGEN PENSIOENPREMIES

De Hoge Raad heeft zich in een recent arrest weer eens uitgelaten over de aansprakelijkheid van bestuurders in het geval dat de pensioenpremies niet zijn afgedragen aan het pensioenfonds. Wat volgt uit het arrest? Waar moet ook alweer rekening mee worden gehouden? En hoe zit het met de melding betalingsonmacht?

Lees verder

23 januari 2018

HET ADVIESRECHT VAN DE OR: EEN STRUIKELBLOK VOOR OVERNAMES?

In een recente uitspraak van de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam wordt het adviesrecht van de OR bij de voorgenomen verkoop van een bedrijf besproken. Bij een schending van dit adviesrecht kunnen de gevolgen - ook voor de koper - verstrekkend zijn.

Lees verder

23 januari 2018

SCHIJN VAN VOLMACHTVERLENING: KVK UITTREKSEL IS NIET ZALIGMAKEND

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt de toerekening van schijn van volmachtverlening besproken. In deze zaak was een werknemer niet als gevolmachtigde ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Toch bestelde hij bekabeling ter waarde van EUR 285.000,-. Aan de orde was de vraag in hoeverre de producent van de bekabeling aan de koopovereenkomst was gebonden?

Lees verder

23 januari 2018

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING – EEN VAN DE ZELDZAME UITSPRAKEN

In een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam uit juli 2015 (die pas onlangs is gepubliceerd) komt de (interne) aansprakelijkheid van bestuurders van een vereniging (van volkstuinders) aan de orde. Bijna een unicum. Op welke gronden wordt de (onbezoldigde) secretaris aansprakelijk gesteld voor de door de vereniging geleden schade?

Lees verder

20 november 2017

DE HOGE RAAD SPREEKT ZICH UIT: HET ONTSTAANSMOMENT VAN VORDERINGEN VAN ZORGVERLENERS

De Hoge Raad heeft afgelopen week uitspraak gedaan na een lange procedure waarin LXA factoringmaatschappij Famed heeft bijgestaan. Een belangrijke uitspraak voor zorgverleners en hun financiers.

Lees verder

3 augustus 2017

ZAKEN DOEN IN EUROPA?

‘Know your client’ en check uw zakenpartner via het Europees e-justitieportaal.

Lees verder

9 mei 2017

BESTUURDER AANSPRAKELIJK?

Een failliete vennootschap heeft jegens haar schuldeiser gewanpresteerd door een geldlening onbetaald te laten. De schuldeiser richt zich vervolgens tot de (middellijk) bestuurders van de failliete vennootschap. Hebben de (middellijk) bestuurders zich onrechtmatig tegenover de schuldeiser gedragen? Dat is de vraag die ter beantwoording aan de rechtbank voorlag.

Lees verder

3 mei 2017

DE EERSTE BEURS-BV

Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht per 1 oktober 2012 (“Wet Flex-BV”), is de verplichte blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen van een BV afgeschaft. Daarmee lijkt de weg open voor een beursnotering van een BV.

Lees verder

20 maart 2017

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN: VEREENVOUDIGDE SPELREGELS?

Ken de spelregels. Bent u door uw bank geïnformeerd?

Lees verder

10 februari 2017

Annotatie Hoge Raad 16 december 2016

De Hoge Raad heeft in het arrest van 16 december 2016 een nieuwe invulling gegeven aan het leerstuk met betrekking tot de precontractuele informatieplichten van de verkoper en koper. mr. M. F. A. (Mark) Clijsen schreef bij dit arrest de annotatie, gepubliceerd in Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland februari 2017, afl. 1.

Lees verder

31 mei 2016

EEN VOOR ONBEPAALDE TIJD GESLOTEN OVEREENKOMST TOCH NIET OPZEGBAAR?!

In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd met elkaar aangaan zonder daarin afspraken te maken over de opzegging. De vraag rijst dan of één van de partijen de overeenkomst kan beëindigen door deze op te zeggen? De Hoge Raad heeft op 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660 (Provincie Noord-Holland c.s./gemeente Amsterdam) een spraakmakend arrest gewezen waaruit volgt dat een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan niet-opzegbaar kan zijn.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten