Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

DE EERSTE BEURS-BV

3 mei 2017

Fastned is de eerste BV die is toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van Nx’change. Daarmee staat de toegang van een BV tot deze kapitaalmarkt open, waarmee een extra financieringsbron kan worden aangeboord door een BV. De beursnotering van BV Fastned vormt aanleiding tot nader onderzoek naar de verschillen tussen de beurs-NV en de - meer flexibele - beurs-BV. De meest in het oog springende ondernemingsrechtelijke verschillen zijn in deze bijdrage opgenomen.

In mei 2016 zijn de (certificaten van) aandelen van Fastned BV (“Fastned”), een exploitant van snellaadstations voor elektrische voertuigen, toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt Nxchange BV (“Nx’change”).

Vanuit ondernemingsrechtelijk perspectief bestaan er diverse verschillen tussen de beurs-NV en de - meer flexibele - (beurs-)BV, op grond waarvan het aantrekkelijk zou kunnen zijn om als BV een notering aan te vragen aan een effectenbeurs.

Verschillen tussen beurs-NV en (beurs-)BV

a. Certificering van aandelen

Het NV-recht bepaalt dat iedere certificaathouder bevoegd is om de algemene vergadering bij te wonen (vergaderrecht) en daarin het woord te voeren , zowel in persoon als bij schriftelijk gevolmachtigde.

Het BV-recht kent een dergelijke bepalingen niet. Het is voor een BV aldus mogelijk om certificaten uit te geven zonder vergaderrecht.

 b. Stemrechtloze aandelen

Kent het NV-recht nog een verbod op stemrechtloze aandelen, het geflexibiliseerde BV-recht biedt de mogelijkheid om aan de aandelen van een bepaalde soort of aanduiding géén stemrecht in de algemene vergadering te verbinden.   

 c. Agenderingsrecht

Na de invoering van de Wet Flex-BV is voor de (beurs-)BV bepaald dat een of meer aandeelhouders die tenminste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, een verzoek kunnen indienen tot behandeling van een onderwerp op de algemene vergadering. Een dergelijk verzoek dient niet later dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering te zijn ontvangen.

Het NV-recht bepaalt daarentegen dat het agenderingsrecht alleen toekomt aan de houders van (certificaten van) aandelen van tenminste 3% van het geplaatste kapitaal. Bovendien dient een dergelijk verzoek tot agendering niet later dan op de zestigste dag voor die van de algemene vergadering te zijn ontvangen.

d. Oproepingstermijn algemene vergadering

Voor de BV (en niet-beursgenoteerde NV) geldt in eerste instantie een oproepingstermijn van acht (vijftien) dagen. Het is de (beurs-)BV in eerste instantie dus toegestaan om de algemene vergadering op de achtste dag voor die van de vergadering bijeen te roepen.

Voor een beurs-NV geldt een langere oproepingstermijn, te weten 42 dagen voor de dag van de te houden algemene vergadering.

e. Beperking of uitsluiting voorkeursrecht

Voor de beurs-NV is wettelijk bepaald dat het voorkeursrecht van aandeelhouders op uit te geven aandelen bij besluit van de algemene vergadering kan worden beperkt of uitgesloten. Deze bevoegdheid kan ook toekomen aan het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van aandelen indien dit bij besluit van de algemene vergadering of de statuten is bepaald voor een bepaalde duur van maximaal vijf jaren.

Bij de (beurs-)BV is echter geen besluit van de algemene vergadering nodig voor beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht. Het voorkeursrecht kan in de statuten voor een onbepaalde periode worden beperkt of uitgesloten.

f. Inkoop van (certificaten van) aandelen

Voor de beurs-NV is bepaald dat de verkrijging van eigen (certificaten van) aandelen slechts kan plaatsvinden indien en voor zover de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging is maximaal achttien maanden geldig. Het nominale bedrag van de beursgenoteerde (certificaten van) aandelen die de beurs-NV zelf verkrijgt, mag niet meer bedragen dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Met de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV is voor de (beurs-)BV bepaald dat niet de algemene vergadering, maar het bestuur beslist over de verkrijging van eigen (certificaten van) aandelen, zulks zonder de beperking tot maximaal de helft van het geplaatste kapitaal.

Samenvattend

Gebleken is dat voor de (beurs-)BV een aantal minder vergaande wettelijke vereisten van toepassing zijn dan voor de (beurs-)NV.

Mede op grond van de hier bovengenoemde (meer flexibele) eisen voor de (beurs-)BV - en het feit dat hiermee een alternatieve financieringsbron wordt geopend voor ondernemingen met als rechtsvorm een BV - is het niet ondenkbaar dat vennootschappen in de toekomst de mogelijkheden betreffende een (beurs-)BV serieus zullen overwegen en eerder geneigd zullen zijn om te kiezen voor een (beurs-)BV in plaats van een beurs-NV.  

Of en in hoeverre meer vennootschappen in de toekomst daadwerkelijk zullen kiezen voor een (beurs-)BV zal daarnaast ook afhangen van het succes van het betreffende gereglementeerde handelsplatform, zoals in dit geval Nx’change.

 

Door: Roald Subnel en Rogier van Rappard

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in ondernemingsrecht

22 maart 2019

PANDRECHT OP AANDELEN IN EEN BV: WAT IS HET WAARD?

Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat een financier een pandrecht op aandelen in een besloten vennootschap (BV) verlangt. Wat houdt zo’n pandrecht in? En wat kan de financier er precies mee?

Lees verder

22 februari 2019

TEGENSTRIJDIG BELANG BESTUURDER

Eigen belangen van bestuurders die botsen met het belang van de vennootschap. Wanneer gaat het fout?

Lees verder

15 november 2018

MAGISCHE KNIKKERS EN GELDIGE STEMOVEREENKOMSTEN?

Een niet-aandeelhouder stemt in de algemene vergadering tegen de afspraken in de stemovereenkomst, kan dat zomaar? De rechtbank Den Haag geeft antwoord.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten