Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

DE HOGE RAAD SPREEKT ZICH UIT: HET ONTSTAANSMOMENT VAN VORDERINGEN VAN ZORGVERLENERS

20 november 2017

De Hoge Raad heeft afgelopen week uitspraak gedaan na een lange procedure waarin LXA factoringmaatschappij Famed heeft bijgestaan. Een belangrijke uitspraak voor zorgverleners en hun financiers. In deze kwestie werd de rechterlijke macht gevraagd zich uit te spreken over het ontstaansmoment van vorderingen die voortvloeien uit geneeskundige zorg. Nederland kent een sterk gereguleerd zorgstelsel dat bepaalt hoe, bij wie en wanneer zorgverleners hun loon kunnen incasseren. De declaratieregels brengen mee dat de rekening meestal pas aan het eind van het jaar of na het voltooien van een behandeltraject kan worden verstuurd. De vraag was echter of iedere (deel)behandeling van een patiënt een vordering doet ontstaan, danwel de vordering pas ontstaat op het moment dat de zorgaanbieder volgens de publiekrechtelijke regelgeving aan de patiënt of diens zorgverzekeraar mag declareren.

Afgelopen week heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan de bestaande onzekerheid over het ontstaansmoment van vorderingen uit een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De Hoge Raad heeft Famed gevolgd in het standpunt dat zij in drie instanties heeft ingenomen. De Hoge Raad oordeelde als volgt: Indien in het kader van een geneeskundige behandeling meerdere, identificeerbare en op geld waardeerbare deelprestaties kunnen worden aangewezen, ontstaat na verrichting van elk van die deelprestaties een daarmee corresponderende vordering. Dat sprake is van dergelijke deelprestaties kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit voor de betreffende zorg geldende tariefbeschikkingen, waarin tarieven voor diverse deelprestaties worden onderscheiden. De hoogte van de vordering uit hoofde van de deelprestaties en de wijze en het moment waarop de zorgverlener die loonvordering kan incasseren wordt als gezegd bepaald door de declaratieregels die onderdeel uitmaken van ons zorgstelstel. Dit doet echter niet af aan het feit dat de vorderingen steeds direct ontstaan nadat de deelprestaties  zijn verricht.

Het oordeel van de Hoge Raad verandert niets aan het feit dat zorgverleners in beginsel pas na verloop van een jaar, danwel na afronding van een behandeltraject aan de patiënt of hun zorgverzekeraar mogen factureren. Het maakt echter wel dat het onderhanden werk van zorgverleners een vermogensbestanddeel is dat kan strekken tot zekerheid voor financiers. De pandrechten die Famed in het verleden op het onderhanden werk van zorgverleners heeft verkregen, zijn aldus rechtsgeldig gevestigd.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft Famed de gewenste duidelijkheid gegeven, maar is van belang voor (de financiering van) de zorg in het algemeen. Ook veel banken hebben financieringen verstrekt aan zorgverleners die gezekerd zijn met pandrechten op het onderhanden werk van de zorgverleners. De uitspraak van de Hoge Raad stelt zorgverleners en hun financiers gerust. 

Door: Nina Meuwese

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in ondernemingsrecht

16 april 2018

LXA BEGELEIDT DOORSTART MOONEN

De Bossche investeerder en projectontwikkelaar Certitudo Capital neemt tien bouwprojecten en 35 personeelsleden over van de failliete Bouwgroep Moonen.

Lees verder

23 januari 2018

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS BIJ NIET AFGEDRAGEN PENSIOENPREMIES

De Hoge Raad heeft zich in een recent arrest weer eens uitgelaten over de aansprakelijkheid van bestuurders in het geval dat de pensioenpremies niet zijn afgedragen aan het pensioenfonds. Wat volgt uit het arrest? Waar moet ook alweer rekening mee worden gehouden? En hoe zit het met de melding betalingsonmacht?

Lees verder

23 januari 2018

HET ADVIESRECHT VAN DE OR: EEN STRUIKELBLOK VOOR OVERNAMES?

In een recente uitspraak van de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam wordt het adviesrecht van de OR bij de voorgenomen verkoop van een bedrijf besproken. Bij een schending van dit adviesrecht kunnen de gevolgen - ook voor de koper - verstrekkend zijn.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten