Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

KUN JE EEN AFGEGEVEN BORGTOCHT ONTBINDEN?

9 juli 2018

Wanneer je (uitbereiding van je) bedrijfsfinanciering aanvraagt zal de kredietverstrekker in veel gevallen zekerheden bedingen. Een van die zekerheden kan een (zakelijke) borgtocht zijn. In veel gevallen is het lastig een dergelijke verstrekte zekerheid vrij te laten geven, laat staan onder de verplichtingen voortvloeiende uit de verstrekte zekerheid uit te komen.

Wat was er aan de hand?

Recent heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een – in dit geval zakelijke – borgtocht ontbonden kan worden met een beroep op artikel 6:265 BW wegens een tekortkoming van de kredietverstrekker. In dit specifieke geval ging het erom dat de borg – nadat onder de borgtocht zou worden geclaimd – zou subrogeren in de rechten van de kredietverstrekker en als gevolg daarvan een pandrecht op aandelen in een vennootschap zou verkrijgen. De kredietverstrekker heeft in dit geval getalmd tot incasso bij de schuldenaar voor wiens verplichtingen de borg zich garant heeft gesteld over te gaan. Sterker nog, zij heeft de schuldenaar de ruimte gegeven te herstructureren, waarna de (verpande) aandelen niets meer waard waren en de kredietverstrekker het volledige uitstaande krediet onder de borgtocht had geclaimd.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de borgtocht kwalificeert als een eenzijdige overeenkomst, zodat de borg geen beroep op ontbinding (artikel 6:265 BW) toekomt nu die bepaling van toepassing is op wederkerige overeenkomsten.

De Hoge Raad oordeelt tevens dat dit anders kan zijn indien in verband met de borgtocht door de kredietverstrekker verplichtingen zijn aangegaan die  zodanig samenhangen met de verbintenis van de borg, dat sprake is van een rechtsbetrekking die strekt tot het wederzijds verrichten van prestaties (artikel 6:261 lid 2 BW).

Advies

Het oordeel van de Hoge Raad maakt dat de tekst van de borgtocht bepalend is voor de mogelijkheid tot ontbinding. Bestaat er ruimte om te onderhandelen over de tekst van de borgtocht, schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze financieringsspecialisten.

 

Door: Maurice Winkels

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met

Laatste artikelen in ondernemingsrecht

7 september 2018

TIJDIGE PUBLICATIE JAARREKENING

Voor de bv en de nv geldt dat de jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd dient te zijn bij de Kamer van Koophandel. Het lijkt eenvoudig hieraan te voldoen, de praktijk wijst echter uit dat de publicatie van de jaarrekening vaak te laat of helemaal niet plaatsvindt. Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening kan grote gevolgen hebben.

Lees verder

6 september 2018

DE FEITELIJK BESTUURDER – EEN (NIET) TE BENIJDEN POSITIE

Het Hof Amsterdam heeft recent een uitspraak gedaan over de omstandigheden waarin een feitelijk bestuurder van een B.V. aansprakelijk kan worden gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling, zelfs als er een statutair bestuurder in functie is.

Lees verder

6 september 2018

VOORFINANCIERING MKB EN ZZP’ERS VERLICHT: BETAALTERMIJN VAN MEER DAN 60 DAGEN ONGELDIG

In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat grote ondernemingen betaaltermijnen hanteren van 90 tot 120 dagen. Sinds 1 juli 2017 zijn de mogelijkheden om dergelijke betaaltermijnen op te nemen in nieuwe contracten ingeperkt. Per 1 juli 2018 moeten ook alle bestaande contracten zijn aangepast aan deze wetgeving.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten