Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Overheid & Vastgoed

2 april 2019

AANNEMING VAN WERK: DISCUSSIE OVER DE PRIJS VAN MINDERWERK?

De aannemer voert een deel van de overeengekomen werkzaamheden niet uit, een ander bedrijf voert de resterende werkzaamheden uit. Mag u de kosten hiervan in mindering brengen op de factuur van uw aannemer? En hoe zit het met de hoogte van deze kosten?

Lees verder

23 november 2018

MAG EEN RAAMOVEREENKOMST ZONDER NIEUWE AANBESTEDINGSPROCEDURE WORDEN VERLENGD?

Is een voorgenomen verlenging van de looptijd van een – na het doorlopen van een aanbesteding gesloten - raamovereenkomst te zien als een wezenlijke wijziging als bedoeld in het aanbestedingsrecht?

Lees verder

23 november 2018

OVERHEID HUIVERIG VOOR HET TOEKENNEN VAN PROCESKOSTENVERGOEDING

Bestuursorganen lijken in bezwaarprocedures minder snel geneigd een proceskostenvergoeding toe te kennen. Dit opent namelijk de deur voor een schadevergoeding, vanwege een onrechtmatig overheidsbesluit.

Lees verder

23 november 2018

RECHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER BIJ EEN SLECHT PRESTERENDE AANNEMER

Tijdens de uitvoering van een bouwproject kan het voorkomen dat tussen de opdrachtgever en de aannemer discussie ontstaat over de voortgang of kwaliteit van het werk. Heeft een opdrachtgever de mogelijkheid tot ontbinding van de aannemingsovereenkomst voordat is opgeleverd?

Lees verder

12 juli 2018

BOSSCHE BESTUURSRECHTERS VAREN EIGEN KOERS

Mag  een gemeente de kosten van het opruimen van drugsafval verhalen op twee erfgenamen om de simpele reden dat zij als eigenaar verantwoordelijk zijn voor hun perceel? En mag de rechtbank daar überhaupt iets van vinden?

Lees verder

12 juli 2018

OOK BIJ DIRECTIEVOERING IS (PRO)ACTIEF HANDELEN VAN DE AANNEMER VEREIST

Een opdrachtgever kan een ander (of zichzelf) conform de UAV als directievoerder aanwijzen. Hoe ver reikt de taak en verantwoordelijkheid van de directievoerder?

Lees verder

10 juli 2018

HOE BESCHERMT U UW CONCURRENTIEPOSITIE?

Door recente rechtspraak van de hoogste bestuursrechter kunnen ondernemers makkelijker hun concurrentiepositie veiligstellen via het bestuursrecht.

Lees verder

13 maart 2018

VERANDERT DE ONDERZOEKSPLICHT VAN EEN KOPER DOOR WIJZIGING IN STANDAARD NVM KOOPAKTE?

Het standaardmodel van de NVM koopakte voor eengezinswoningen is per 1 februari 2018 gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat er voortaan een standaard ontbindende voorwaarde voor het uitvoeren van een bouwkundige keuring staat opgenomen.

Lees verder

12 maart 2018

HUURRECHTELIJKE LESSEN IN EEN PIKANT JASJE

In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam stond een raamprostitutiebedrijf centraal met daarboven een woning. Was dit pand aan te merken als ‘bedrijfsruimte’, ‘woonruimte’ of misschien zelfs allebei? En als het bedrijfsruimte is, dan misschien als ‘ambachtsbedrijf’? Juridische relevante vragen als een verhuurder de huur wil verhogen en een huurder het hier niet mee eens is. Hoe oordeelde het Hof?

Lees verder

12 maart 2018

KAN HET ‘PATATPALEIS’ EEN BEROEP DOEN OP NAKOMING VAN EEN OVEREENKOMST WAARBIJ ZIJ GEEN PARTIJ IS?

In een bijdrage in het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR) bespreekt mr. Jelle Bekke onder welke omstandigheden derden een beroep kunnen doen op nakoming van een overeenkomst waarbij zij geen partij zijn.

Lees verder

21 december 2017

VORMT BEVOLKINGSKRIMP EEN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEID?

Een gemeente wilde slechts een klein deel (iets minder dan 10%) betalen en stelde zich wat betreft het overige op het standpunt dat de bevolkingskrimp zou moeten worden gezien als onvoorziene omstandigheid. Hoewel het verweer van de gemeente werd gehonoreerd door de rechtbank, ging het hof hier niet in mee. Hoe kijkt onze hoogste rechter hier tegenaan?

Lees verder

20 december 2017

VERLIES HET BELANG VAN EEN (JUISTE) SOMMATIE NIET UIT HET OOG!

Indien een opdrachtgever een vordering heeft op haar aannemer – bijvoorbeeld tot het herstel van gebreken in het werk -, dient zij de aannemer op een juiste manier in gebreke te stellen. Gebeurt dat niet, dan kan dat voor een opdrachtgever namelijk grote nadelige gevolgen hebben.

Lees verder

13 oktober 2017

MAG DE OVERHEID BESLUITEN BEKEND MAKEN PER E-MAIL?

De communicatie tussen burgers en bestuursorganen vindt steeds vaker digitaal plaats, maar mag een overheidsinstantie ook officiële besluiten via de digitale weg bekendmaken? En zo ja, heeft dat gevolgen voor het gaan lopen van de bezwaartermijn van zes weken? Deze vragen lagen voor in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 oktober jl.

Lees verder

13 oktober 2017

WIE MAG BEROEP INSTELLEN TEGEN RUIMTELIJKE BESLUITEN?

Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar maken en beroep instellen tegen een besluit van de overheid. Maar wanneer bent u belanghebbende?

Lees verder

13 oktober 2017

ONTBINDING VAN EEN AANNEMINGSOVEREENKOMST BLIJFT OPPASSEN VOOR EEN OPDRACHTGEVER

Wanneer een opdrachtgever meent dat een aannemer zijn contractuele afspraken niet is nagekomen, dan wordt regelmatig gekozen voor het ontbinden van de aannemingsovereenkomst. Dat is niet zonder risico.

Lees verder

28 augustus 2017

HUURBESCHERMING OF NIET? PAS OP BIJ GEMENGDE OVEREENKOMSTEN!

Gemengde overeenkomsten komen in het huurrecht regelmatig voor. Denk bijvoorbeeld aan huur en franchise, huur en catering alsmede huur en zorg. Een van de gevolgen van een gemengde overeenkomst is dat onder omstandigheden sommige reguliere bepalingen niet van toepassing zijn. Een voorbeeld daarvan is de in de wet geregelde huurbescherming. Het spreekt voor zich dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben, dus let op!

Lees verder

12 juni 2017

WERK AAN DE WINKEL VOOR AANNEMERS ALS GEVOLG VAN DE WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Het wetsvoorstel is reeds aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. De beoogde invoeringsdatum van de wet is 1 januari 2018. Maar wat betekent deze wet nu voor de bouwsector?

Lees verder

12 juni 2017

HET BEHOUDEN VAN EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT SPEELT WEL DEGELIJK EEN ROL BIJ RUIMTELIJKE ORDENING

Recentelijk heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waardoor het voor ondernemers eenvoudiger wordt om tegen een aan concurrenten verleende omgevingsvergunning op te komen.

Lees verder

12 juni 2017

WELKE RECHTEN MAG EEN KOPER ONTLENEN AAN EEN ‘ARTIST IMPRESSION’?

Een artist impression is een afbeelding, filmpje of model waarmee een architect inzichtelijk maakt hoe een toekomstig gebouw eruit komt te zien. Kopers laten zich in grote mate leiden door deze visualisaties. Maar wat nu als het gebouw uiteindelijk afwijkt van het oorspronkelijke ontwerp?

Lees verder

19 mei 2017

BETEKENT EINDE FRANCHISE OOK HET EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST?

Onze ervaring leert dat een gecombineerde overeenkomst – zoals een franchiseovereenkomst gecombineerd met een huurovereenkomst – tot ingewikkelde problemen kan leiden. Zo komt het vaak voor dat een franchisenemer een pand (onder)huurt van de franchisegever. Betekent het einde van een franchiseovereenkomst dan ook het einde van de huurovereenkomst?

Lees verder

10 april 2017

VASTE AANNEEMSOM VS. STELPOST: HEEFT AANNEMER RECHT OP BIJBETALING?

Tijdens de uitvoering van een bouwproject wordt een aannemer regelmatig geconfronteerd met extra werkzaamheden en bijbehorende extra kosten. Wanneer kan de aannemer deze extra kosten vergoed krijgen van haar opdrachtgever?

Lees verder

10 april 2017

BOUWTITELS STEEDS MINDER EEN RUSTIG BEZIT

Als iemand geen gebruik maakt van bouwmogelijkheden uit een bestemmingsplan, kan een gemeente deze bouwmogelijkheden dan na verloop van tijd via een wijzigingsbevoegdheid opheffen?

Lees verder

10 april 2017

HUURPRIJSAANPASSING VAN COMMERCIEEL VASTGOED? LXA KIJKT GRAAG MET U MEE!

Onderhandelen over de huurprijs doet iedereen bij het aangaan van een huurovereenkomst. Maar wat nu als u een lange tijd huurt en de markt verandert drastisch? Of als u eigenlijk op een goede locatie zit, maar de nieuwe buurman betaalt veel minder huur? Bent u huurder van – kort gezegd – winkelruimte of horeca, dan biedt de wet wellicht uitkomst. LXA kijkt graag met u mee.

Lees verder

7 april 2017

HUURPRIJSAANPASSING: WELKE METERS TELLEN MEE?

Waar let de rechter op bij een verzoek van de huurder of de verhuurder om een huurprijsaanpassing? U leest het in deze bijdrage van mr. Peter Huijbregts.

Lees verder

20 februari 2017

WAARSCHUWING(SPLICHT): LET OP AANNEMER!

Zoals u waarschijnlijk vaker merkt: tijdens de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van een opdracht moet je als aannemer scherp en oplettend zijn. Doe je dat niet, dan kunnen de nadelige gevolgen groot zijn. Voor een aannemer geldt namelijk een waarschuwingsplicht.

Lees verder

17 februari 2017

TEN ONRECHTE GEWEIGERDE VERGUNNING: ALTIJD KASSA?

Kan je een schadeclaim indienen tegen een gemeente wegens een onrechtmatige overheidsdaad als je niet (tijdig) bent opgekomen tegen het onrechtmatige besluit?

Lees verder

7 februari 2017

GEBRUIK VAN NEN-NORMEN IN HET BOUWRECHT: EEN GEWOONTE?

De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in haar uitspraak van 24 februari 2016 geoordeeld dat het gebruik van NEN-normen als een gewoonte in de bouwsector geldt. Een interessante uitspraak voor partijen in de bouwsector.

Lees verder
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten