Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Franchise

Franchise is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever en de franchisenemer, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers.” Zo luidt de officiële formulering van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). Kort samengevat komt het er bij franchise op neer dat een zelfstandig ondernemer, de franchisenemer, een zakelijke overeenkomst aangaat met een franchise-organisatie, de franchisegever. Tegen betaling kan de franchisenemer gebruik maken van de handelsnaam van de franchisegever. Het is belangrijk daarbij te melden dat de franchisenemer volledig voor eigen rekening en risico opereert.

Contactpersoon

  mr. H. (Herman) Knotter

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Franchising wordt steeds populairder

  De afgelopen 15 jaar is het aantal franchisevestigingen in Nederland meer dan verdubbeld, evenals het aantal werknemers en het aantal franchiseformules. De omzet is zelfs meer dan verdriedubbeld. In 2011 waren in Nederland ongeveer 750 franchiseformules actief, die met circa 30.000 vestigingen en ongeveer 270.000 werknemers een omzet van 31 miljard euro realiseerden. De verwachting is dat deze groei de komende jaren verder zal doorzetten. 

  Nederland speelt binnen Europa een echte rol van betekenis als het gaat om franchise. Als we kijken naar het aantal franchiseformules afgezet tegen het aantal inwoners, neemt Nederland na Zweden de 2e plaats in. Nederland wordt door Amerikaanse formules ook vaak gebruikt als een springplank voor de overstap naar de rest van Europa.

  Contractenrecht & Franchise

  Bij de totstandkoming en naleving van franchiseovereenkomsten doen zich verschillende (algemeen juridische) vragen voor. Welke verplichtingen kan de franchisegever de franchisenemer opleggen? Hoever kan een franchisegever gaan met het verstrekken van prognoses? Wat zijn de consequenties indien de door de franchisegever verstrekte prognoses in de praktijk niet haalbaar blijken te zijn? Kan de franchiseovereenkomst worden opgezegd? Zo ja, is de opzegger dan schadeplichtig? Kan het contract door een derde worden overgenomen? Wat te doen indien één van de partijen zich niet aan zijn verplichtingen houdt? Welke zekerheden kan de franchisegever van zijn franchisenemers bedingen?

  Huurrecht & Franchise

  Een franchiseovereenkomst gaat in de praktijk vaak gepaard met een (onder)huurovereenkomst tussen de franchisegever en franchisenemer. Dit kunnen twee losse overeenkomsten zijn of één gecombineerde overeenkomst. Bij de totstandkoming en naleving van deze overeenkomst(en) doen zich verschillende vragen voor. Is de bescherming van het huurrecht van toepassing? Wat gebeurt er met de ene overeenkomst wanneer de andere wordt opgezegd? Deze vragen leiden in de praktijk regelmatig tot complexe problemen.

  Mededingingsrecht & Franchise

  Het mededingingsrecht blijkt voor contractspartijen vaak een taai en ingewikkeld aspect van de overeenkomsten. Het mededingingsrecht verbiedt kort gezegd afspraken die de concurrentie kunnen beperken. Ook bij franchiseovereenkomsten zullen deze mededingingsrechtelijke regels vaak relevant zijn. In hoeverre mag de franchisegever invloed uitoefenen op het prijsbeleid van zijn franchisenemers? Mag de franchisegever verbieden dat de franchisenemer buiten zijn (exclusieve) regio verkoopt? Hoe zit het mededingingsrechtelijk indien de franchisenemer zijn producten via een website aanbiedt? Mag de franchisegever de franchisenemer een afnameverplichting opleggen? Is er wellicht een vrijstelling mogelijk? Welke verplichtingen inzake non-concurrentie kunnen worden opgelegd? Het is voor partijen van groot belang dat zij aan de mededingingsrechtelijke wetgeving voldoen. Schending van de mededingingsregels kan mogelijk leiden tot nietigheid van de hele franchiseovereenkomst.

  Insolventies/faillissementen

  Zeker in economisch slechte tijden komt het met regelmaat voor dat een franchisenemer niet aan zijn verplichtingen jegens de franchisegever kan voldoen. Indien de samenwerking stopt en de franchisegever met de franchisenemer een minnelijke regeling sluit, dient de franchisegever op zijn hoede te zijn. Het valt immers niet uit te sluiten dat het stopzetten van de samenwerking uiteindelijk tot een faillissement van de franchisenemer zal leiden, in welk geval een curator in beeld komt. Die curator zal ook kritisch kijken naar de performance van de franchisegever, zeker indien er bij de beëindiging bijvoorbeeld een verrekening heeft plaatsgevonden. De franchisegever kan hierop inspelen door zich tijdig en deugdelijk te laten adviseren door een insolventieadvocaat.

  Intellectuele eigendom & Franchise

  De franchisegever heeft gewoonlijk het recht op handelsnaam, het handelsmerk en andere onderscheidende kenmerken van de franchiseformule. De franchisenemer verkrijgt met het sluiten van de franchiseovereenkomst doorgaans het recht om zijn onderneming uit te oefenen met gebruikmaking van het franchisesysteem, inclusief deze intellectuele eigendomsrechten. Voor partijen is het belangrijk om hierover sluitende afspraken te maken. Hoe beschermt een franchisegever zijn intellectuele eigendomsrechten? Mag de franchisenemer (eigen) (domein)namen registeren? Wie kan optreden tegen inbreuk op deze rechten? Zijn deze rechten vrij overdraagbaar?

  Franchise & LXA

  LXA heeft een aparte praktijkgroep Franchise opgericht. Binnen deze praktijkgroep houden diverse advocaten, ieder met hun eigen specialiteit, zich voornamelijk bezig met franchise. Dit betreft de advisering bij de opzet van (nieuwe) franchiseformules, het opstellen van franchiseovereenkomsten, het adviseren van franchisegevers en franchisenemers inzake bestaande overeenkomsten en het adviseren en procederen in franchise gerelateerde geschillen. 

  Door de ruime ervaring met franchise en het samenbrengen van diverse specialismen (zoals contractenrecht, huurrecht, (Europees) mededingingsrecht, insolventie en intellectuele eigendom) zijn wij in staat om zowel de franchisegevers als de franchisenemers optimaal te bedienen. 

  Wij zijn tevens huisadvocaat van een (groot) aantal landelijke franchiseorganisaties, die het prettig vinden dat alle gespecialiseerde kennis binnen één advocatenkantoor voorhanden is.

  Onze franchise-advocaten zijn aangesloten bij:

   

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  De advocaten en juristen van LXA zijn gespecialiseerd in franchise en alle bijbehorende juridische vraagstukken. Onze gespecialiseerde franchise-advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten