Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Bestuurders- aansprakelijkheid

Bestuurders kunnen onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun handelen. Er kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement en externe aansprakelijkheid.

Inhoud van deze pagina

Contactpersonen

  mr. D.J.J. (Daan) Folgering

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Interne aansprakelijkheid

  Dit betreft de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de rechtspersoon (bijvoorbeeld een NV of BV) waarbinnen zij zijn aangesteld. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het bestuur van de vennootschap. Op grond van de wet (artikel 2:9 BW) is elke bestuurder tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak, bij gebreke waarvan de bestuurders het risico lopen tegenover de vennootschap persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de schade die deze als gevolg van een tekortkoming lijdt.

  Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan een individuele bestuurder is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

  Uit de rechtspraak volgt het vereiste dat aan een bestuurder een (voldoende) ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of hiervan sprake is dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Te denken valt aan situaties waarin bestuurders hun medewerking verlenen aan een dividenduitkering, terwijl de financiële positie van de vennootschap dat niet toelaat, er wordt gehandeld in strijd met de wet of statuten of sprake is van een tegenstrijdig belang.

  Aansprakelijkheid bij faillissement

  In geval van een faillissement van de vennootschap is op grond van de wet (artikel 2:138 BW / 2:248 BW) is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien a) het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld; en b) aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De tekortkoming dient in de periode van drie jaren voorafgaand aan het faillissement te hebben plaatsgevonden.

  Uit de rechtspraak volgt dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur als geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus zou hebben gehandeld. Indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht (artikel 2:10 BW) of publicatieplicht van de jaarrekening (artikel 2:394 BW) heeft het zijn taak niet behoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

  De curator zal in dat geval het tekort in de faillissementsboedel op de bestuurder trachten te verhalen, zulks in het belang van de gezamenlijke crediteuren. Een bestuurder kan deze aansprakelijkheid niet ontlopen door zich te beroepen op een eerder verleende decharge.

  Externe aansprakelijkheid

  Het uitgangspunt is dat bestuurders en aandeelhouders niet aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap. Op dit uitgangspunt bestaan een aantal uitzonderingen, welke voortvloeien uit de wet of rechtspraak, en op grond waarvan bestuurders tegenover derden, zoals schuldeisers, werknemers of de belastingdienst, persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn indien de vennootschap zijn verplichtingen jegens die derden niet nakomt.

  Zo bepaalt de wet in artikel 2:269 BW / 2:180 BW dat bestuurders naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn als zij aan bepaalde verplichtingen niet hebben voldaan, bijvoorbeeld indien de vennootschap niet wordt ingeschreven in het handelsregister.

  Daarnaast kan de aansprakelijkheid van bestuurders worden gebaseerd op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Hiervan is sprake indien het handelen of nalaten van een bestuurder tegenover een derde zodanig onzorgvuldig is, dat hem daarvan een persoonlijk en voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Ook hierbij zijn de omstandigheden van het geval van doorslaggevende betekenis. Uit de rechtspraak volgt dat bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld in de navolgende gevallen:

  • De bestuurder gaat namens de vennootschap verplichtingen aan, terwijl hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet of binnen een redelijke termijn in staat zou zijn haar verplichtingen na te komen en de vennootschap evenmin verhaal zou bieden voor de ten gevolge van die wanprestatie door de derde te lijden schade;
  • De bestuurder heeft bewerkstelligd (actief handelen) of toegelaten (passief handelen, niet ingrijpen) dat de vennootschap haar contractuele aanspraken niet nakomt, en daarmee wanprestatie heeft bevorderd en daardoor aan de derde schade berokkent.
  • De bestuurder heeft een toestand van de vennootschap bewerkstelligd die betaling van een schuld verhindert, zoals het leeghalen van de vennootschap of een activa-transactie.
  • De bestuurder kan betalingsonwil of selectieve (wan)betaling worden verweten.
  • Het voortzetten van de binnen de vennootschap gedreven onderneming na het moment van feitelijke insolventie (faillissement) en het opwekken van de schijn van kredietwaardigheid.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  De vennootschapsrecht advocaten van LXA hebben jarenlange ervaring met vraagstukken omtrent bestuurdersaansprakelijkheid en kunnen indien gewenst namens u procederen. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten