Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten zijn van grote waarde voor uw onderneming. Een juiste bescherming van uw ontwerpen, software, innovaties en onderscheidingstekens is dan ook noodzakelijk. Intellectuele eigendomsrechten verschaffen uw onderneming een monopolie en daarmee een voordeel ten opzichte van uw concurrenten. U kunt op grond van intellectuele eigendomsrechten derden verbieden gebruik te maken van door u beschermde toegevoegde waarde, maar vanuit commercieel oogpunt kan er ook voor worden gekozen om juist licenties te verschaffen. Als ondernemer dient u ook rekening te houden met de intellectuele eigendomsrechten van uw concurrenten. Deze kunnen in de weg staan van een bijvoorbeeld een succesvolle introductie van een nieuw product of dienst.

Contactpersoon

  mr. T. (Thomas) Berendsen

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Auteursrecht en databankrecht

  Het auteursrecht geeft de maker van een ‘werk’ het exclusieve recht om een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht ontstaat automatisch op alle ‘werken van letterkunde, wetenschap en kunst’ indien het specifieke werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en ontstaat door menselijke arbeid. Het begrip ‘werk’ is ruim. Hieronder vallen onder andere foto’s, teksten, software, (website)ontwerpen, muziekwerken, meubels, gebruiksvoorwerpen en kunst. Inbreuk op auteursrechten is een onrechtmatige daad jegens de rechthebbende. Voor de inbreukvraag is niet van belang of de inbreukmaker doelbewust heeft gehandeld.

  Het databankrecht is een species van het auteursrecht en geeft bescherming aan producenten van gegevensverzamelingen. Databanken zijn beschermd indien de gegevensverzameling geordend en doorzoekbaar is en de maker daarvan substantieel heeft geïnvesteerd in het ontstaan van de databank. Bescherming ontstaat net zoals bij het auteursrecht van rechtswege.

  Tekeningen- en modellenrecht

  De uiterlijke verschijningsvorm van een product komt in aanmerking voor modelbescherming. Een product - zoals een tafel, schoen of telefoon - is beschermd indien er sprake is van een nieuw voortbrengsel met een eigen karakter. Modelbescherming ontstaat door middel van een modeldepot. LXA assisteert bij het verrichten van modeldepots. Dit kan een Internationaal (WIPO), EU (OHIM) of nationaal depot (BOIP) zijn. Deze instanties toetsen niet of is voldaan aan de criteria voor beschermbaarheid. De kracht van een modeldepot blijkt dan ook vaak pas in een procedure. De advocaten van LXA zijn specialist in het handhaven van uw modelrechten in diverse procedures (inbreuk-, nietigheid en oppositieprocedures). 

  Octrooirecht

  Het octrooirecht biedt bescherming aan uitvindingen. Octrooien geven innovatieve bedrijven een voordeel ten opzichte van hun concurrenten. Een verleend octrooi – registratie is vereist voor bescherming – kan worden gebruikt om aan te vallen of als onderhandelingsinstrument om licenties te verlenen of samenwerkingen aan te gaan. LXA is specialist op het gebied van het voeren van octrooiprocedures (nietigheid- en inbreukprocedures). Ook voert LXA met grote regelmaat ‘freedom to operate’ analyses uit: staat het u vrij om uw product of werkwijze op de markt te brengen? LXA heeft een samenwerkingsverband met een gerenommeerd octrooigemachtigdenkantoor waardoor zij ook in staat is u te begeleiden in het verkrijgen van octrooirechten.

  Merkenrecht

  Een merk heeft als primaire functie uw producten of diensten te onderscheiden van uw concurrenten. Merken zijn van doorslaggevend belang voor het succes van ondernemingen en in veel gevallen het belangrijkste vermogensbestanddeel van een bedrijf. Bekende tekens die als merk kunnen fungeren zijn woord- en beeldmerken, maar ook bijvoorbeeld vormen (denkt u bijvoorbeeld aan de bekende Coca Cola-fles) en kleuren kunnen een merk zijn. LXA assisteert bij het verrichten van merkdepots. Dit kan een Internationaal (WIPO), EU (OHIM) of nationaal depot (BOIP) zijn. Een merk verschaft u een exclusief recht – en daarmee een verbodsactie richting derden – op een bepaald teken. Voordat u overgaat tot gebruik van een nieuw merk, is het belangrijk om eerst te laten onderzoeken of uw merk beschikbaar is en of het geen inbreuk maakt op reeds bestaande merkrechten. LXA biedt u de juiste strategie om uw merk te beschermen, handhaven en exploiteren. 

  Handelsnaamrecht

  Een handelsnaam is een naam die een onderneming gebruikt als identificatiemiddel. Voor de verkrijging van een handelsnaamrecht geen inschrijving nodig. Het ontstaat door het gebruik daarvan in het dagelijks handelsverkeer (en niet door de enkele inschrijving bij de Kamer van Koophandel). Als u een domeinnaam op internet bedrijfsmatig gebruikt, dan kan de domeinnaam tevens een handelsnaam zijn. Start u een nieuwe onderneming of opent u een vestiging in een nieuwe regio, dan bent u vrij een bepaalde handelsnaam te kiezen of gebruiken, tenzij deze naam leidt tot verwarring met een reeds bestaande handelsnaam. Het voeren van een handelsnaam kan in de praktijk ook leiden tot conflicten met een merkhouder.

  Domeinnamen

  Een domeinnaam is voor de meeste ondernemingen een zeer essentieel onderdeel geworden van hun bedrijfsvoering. Bij de keuze voor een domeinnaam dient u, evenals bij de handelsnaam, er rekening mee te houden dat deze inbreuk kan maken op een handelsnaam of een merkrecht van derden. 

  Alles over onze dienst om domeinnamen terug te krijgen en ons totaalpakket met daarin de Domeinnaambewakingsservice leest u hier

  Marketing en reclame

  Marketing en reclame spelen vaak een belangrijke rol binnen ondernemingen. Het is dan ook belangrijk om te weten welke grenzen aan reclame-uitingen worden gesteld, zodat uw uitingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en u concurrenten kunt aanspreken die over de grens gaan. LXA adviseert en procedeert over vergelijkend en misleidende reclame, sponsoring en promotionele acties.

  Handhaving

  De rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht heeft veel civielrechtelijke handhavingsmiddelen. Zo kan er bijvoorbeeld niet alleen een verbod voor het gebruik van bijvoorbeeld een merk of handelsnaam worden gevorderd maar tevens winstafdracht, schadevergoeding of vernietiging van inbreukmakende goederen. Bijzonder hierbij is dat, in tegenstelling tot normale procedures, in geval van een procedure omtrent intellectuele eigendomsrechten volledige proceskosten (dus ook alle advocaatkosten) kunnen worden gevorderd. In complexe procedures kan de proceskostenveroordeling oplopen tot vele tienduizenden euro’s.

  (Voorkoming van) conflicten

  Door in overeenkomsten duidelijke afspraken te maken over intellectuele eigendomsrechten kunnen veel problemen worden voorkomen. Dit is niet alleen in relevant in geval van bedrijfsovernameovereenkomsten, maar ook bijvoorbeeld bij licentie-, distributie-, samenwerkings- en franchiseovereenkomsten. Indien u bijvoorbeeld een websitebouwer, fotograaf of ontwerper inschakelt, is het raadzaam om in een overeenkomst vast te leggen wie rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten.

  Overeenkomsten

  LXA is gespecialiseerd in het opstellen van (internationale) overeenkomsten, zoals licentieovereenkomsten, softwareontwikkelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en hostingovereenkomsten. Wij staan onze klanten bij in het voeren van juridische procedures en geven advies over gebruik van intellectuele eigendomsrechten binnen uw onderneming.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  De advocaten van LXA hebben ruime ervaring met en expertise op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in intellectueel eigendomsrecht:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten