Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Overheid & Vastgoed

De overheid neemt in onze samenleving een bijzondere positie in. Voor het handelen van de overheid gelden dan ook bijzondere wetten en regels. Specialistische juridische kennis op dit terrein is onontbeerlijk, nu u als ondernemer vroeg of laat met deze partij in aanraking komt. Soms gewild, soms ongewild. In beide gevallen staan wij aan uw zijde. Ontwikkeling, beheer en (ver)huur van vastgoed liggen in het verlengde van de overheidspraktijk. Door kennis te bundelen, kunnen wij adviseren en procederen over tal van aspecten zoals ruimtelijke ontwikkeling, bouwrecht, milieurecht, commercieel huurrecht, en overheidsaansprakelijkheid. Tot slot staan onze advocaten bekend als dé kenners op het gebied van de juridische aspecten van asbest.

Algemeen bestuursrecht

Als ondernemer komt u gevraagd én ongevraagd in aanraking met de overheid. De regeldruk vanuit de overheid neemt nog steeds toe. Deze relatie tussen overheid en de burger wordt onder meer gereguleerd door de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Ruimtelijk bestuursrecht

Tot het ruimtelijk bestuursrecht behoren onder meer kwesties over de Wet ruimtelijke ordening, planschade en nadeelcompensatie en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Milieurecht

Tot het milieurecht behoren onder meer kwesties op het gebied van Wet milieubeheer (Wm), activiteitenbesluit, bodem(verontreiniging) en opslag (gevaarlijke) stoffen.

Overheidsaansprakelijkheidsrecht

Het procederen tegen een overheidsinstantie vergt vaak een totaal andere aanpak dat het procederen tegen een gewone civiele (contracts)partij.

Bouwrecht

Op het gebied van het bouwrecht richten wij ons onder andere op zowel het opmaken als de beoordeling van bouwcontracten. Dat doet ons bouwrechtteam ten behoeve van opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, architecten en overige adviseurs. Onze specialisten zijn daarnaast veelvuldig betrokken bij de geschilbeslechting in bouwzaken, zodoende kunnen wij u bijstaan in procedures voor de gewone rechter maar ook in arbitragezaken.

Commercieel huurrecht

Onze specialisten houden zich onder andere bezig met het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden, het adviseren over huurrechtelijke kwesties (al dan niet in het kader van een projectontwikkeling of aankoop) en het voeren van procedures hierover.

Woningbouwcorporaties

De belangen van woningbouwcorporaties zijn bij ons team in goede handen. Denk aan grootschalige herstructureringen dan wel kleinschalige sloop- en renovatieprojecten, het beëindigen van huurovereenkomsten, asbestincidenten en rechten en plichten als huurder of woningbouwcorporatie.
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze diensten