Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Milieurecht

Tot het milieurecht behoren onder meer kwesties op het gebied van Wet milieubeheer (Wm), activiteitenbesluit, bodem(verontreiniging) en opslag (gevaarlijke) stoffen.

Inhoud van deze pagina

Contactpersoon

  mr. T. (Tim) Segers

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Wet milieubeheer

  De Wet milieubeheer geeft de overheid wettelijke gereedschappen die kunnen worden ingezet om het milieu te beschermen en bepaalt tevens welke uitgangspunten daarvoor gelden. De belangrijkste instrumenten daarvoor zijn milieuplannen en milieuprogramma's, milieukwaliteitseisen, vergunningen, algemene regels en handhaving. De Wet milieubeheer bevat tevens regels voor heffingen, bijdragen en schadevergoedingen. Naast specifieke kennis over onderwerpen als 'bodem', 'afvalstoffen', 'opslag gevaarlijke stoffen' en 'licht- en geluidhinder', is gedegen kennis over het 'algemeen milieurecht' altijd van groot belang. Hiervoor bent u bij ons team 'Overheid en Vastgoed' aan het juiste adres.

  Activiteitenbesluit

  Een bedrijf had voorheen in beginsel een milieuvergunning nodig voor het (mogen) uitoefenen van activiteiten, tenzij algemene regels van toepassing waren. Sinds de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit zijn deze algemene regels op het overgrote deel van de bedrijven van toepassing geworden. Hierdoor is de vergunningplicht voor een groot deel van de bedrijven vervallen. Uitsluitend de algemene regels uit het Activiteitenbesluit zijn dan van toepassing. Het behoeft geen betoog dat een goed begrip van de regels uit het Activiteitenbesluit belangrijker is dan ooit. Tegelijkertijd vallen steeds meer bedrijven onder de werking van het Activiteitenbesluit. Dit besluit wordt daardoor steeds omvangrijker en daarmee complexer. Een meningsverschil met de overheid is hierdoor snel een feit. Ons team adviseert en procedeert met grote regelmaat over deze meningsverschillen.

  Bodem(verontreiniging)

  De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. Deze wet maakt duidelijk dat grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast worden in deze wet de sanering van verontreinigde bodem en grondwater geregeld. Ook lozingen in of op de bodem kunnen op grond van de Wet bodembescherming worden gereguleerd. Adviseren en procederen over bodem gerelateerde kwesties is één van de niches waar ons team bijzondere kennis en kunde in huis heeft. Met name omdat het vaak over complexe en technische discussies gaat, is een advocaat die bijzondere affiniteit heeft met dergelijke zaken een groot voordeel.

  Mocht u op het gebied van 'bodem' vrijblijvend in contact willen treden met één van onze specialisten, neem dat contact op met mr. Peter Huijbregts.

  (Opslag) gevaarlijke stoffen

  De chemische sector ligt sinds een aantal jaren onder een vergrootglas. Meer dan ooit worden door de overheid de teugels aangetrokken als het gaat over opslag van gevaarlijke stoffen. Enkele incidenten hebben hiertoe aanleiding gegeven. Dit resulteert in strenger handhavend optreden door de overheid terwijl voorheen in goed overleg de meeste problemen konden worden opgelost.

  Voor het kunnen bijstaan van bedrijven in de chemische sector is ten eerste een goed overzicht nodig van de toepasselijke wet- en regelgeving. Niet uitsluitend om uw gelijk te halen, maar ook om op niveau met het bevoegd gezag in overleg te treden. Onze ruime ervaring in deze bijzondere niche heeft ons team geleerd dat een goede en constructieve verhouding met het bevoegd gezag van het uiterste belang is. Mocht het echter toch tot een procedure aankomen, dan zijn onze specialisten er uiteraard voor u om u bij te staan. Vaak kan een procedure echter worden voorkomen. Ook voor dit doel spannen wij ons graag tot het uiterste voor u in.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze advocaten

  De advocaten en juristen van LXA hebben ruime ervaring met en expertise in milieurecht. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten