Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Procesrecht & Arbitrage

Indien onverhoopt een geschil dreigt is het wenselijk om zo vroeg mogelijk advies in te winnen. Dat advies kan zijn te proberen om een oplossing te treffen zonder tussenkomst van een rechter, maar afhankelijk van de feiten kan het soms beter zijn meteen (rechts)maatregelen te nemen. Mocht een procedure noodzakelijk zijn dan is er een aantal mogelijkheden (dagvaardingsprocedure, kort geding, arbitrage, etc.). Daarnaast kan beslag worden gelegd om hetgeen u wilt verhalen veilig te stellen.

Dagvaardingsprocedure

Eén van de manieren om een procedure te starten is door middel van een dagvaarding. In dat stuk zet de eisende partij haar grondslagen en vorderingen uiteen. Ook vermeldt de dagvaarding door welk gerecht de zaak zal worden behandeld en op welke datum de gedaagde partij dient te verschijnen.

Kort geding

Soms is het bij een geschil noodzakelijk om zeer snel in te grijpen. Indien de uitkomst van een reguliere procedure niet kan worden afgewacht dan kan een kort geding worden gestart.

Beslag leggen

In het geval er vrees bestaat dat een wederpartij geld of goederen kwijt zal maken dan is het leggen van beslag een goed en snel middel om enige zekerheid te krijgen. Zodra de vordering waarvoor beslag is gelegd door een rechter is toegewezen wordt het bewarend beslag van rechtswege omgezet in een executoriaal beslag.

Beslag opheffen

Een verlof om beslag te leggen wordt snel en zonder wederhoor verleend. Dit betekent dat de partij ten laste van wie beslag wordt gelegd niet vooraf gevraagd wordt naar mogelijke verweren. Omdat een beslag erg in de weg kan zitten, voorziet de wet in mogelijkheden om gelegde beslagen op te (laten) heffen.

Hoger beroep

Indien de uitkomst van een procedure niet bevredigend is dan staat in de meeste gevallen de mogelijkheid open om in hoger beroep te gaan. In hoger beroep wordt de zaak opnieuw en in volle omvang aan een hogere rechter voorgelegd. Aan deze hogere rechter dient schriftelijk te worden uitgelegd waarom de uitspraak waartegen hoger beroep wordt ingesteld onjuist is.

Executie van vonnissen

Met een uitspraak van de rechter kan de zaak zijn gewonnen, maar is de vordering nog niet binnen. Indien de schuldenaar niet vrijwillig aan een uitspraak voldoet, dan is nodig dat een uitspraak ten uitvoer wordt gelegd. Dit wordt aangeduid als het executeren van de uitspraak.

Arbitrage

Indien het bij een conflict noodzakelijk is dat het rechtsprekend orgaan specialistische kennis heeft is het raadzaam met met de wederpartij overeen te komen om geschillen voor te leggen in arbitrage. Dat kan bij het aangaan van bijvoorbeeld een samenwerking maar ook nadat een geschil is ontstaan.

Aandeelhoudersgeschillen

Onwerkbare verhoudingen tussen aandeelhouders leiden vaak tot grote schade voor de onderneming en de continuïteit daarvan. Dat geldt voor aandeelhouders en andere betrokkenen, zoals schuldeisers en werknemers.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders kunnen onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun handelen. Er kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement en externe aansprakelijkheid.

Fraudebestrijding

Fraude is van alle tijden. Eén op de vijf ondernemingen wordt jaarlijks geconfronteerd met een materiële fraude. Het is van groot belang te weten hoe fraude te voorkomen. En als fraude zich voordoet moet er snel worden ingegrepen. Met name het veilig stellen van vermogensbestanddelen dient voortvarend te gebeuren.

Contactpersoon

    mr. D.J.J. (Daan) Folgering

    Partner

    Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.    Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

    Onze diensten