Trust everything

's-Hertogenbosch | Eindhoven | Amsterdam

Omzetting en ontbinding van rechtspersonen

Gedurende het bestaan van een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) kan blijken dat de gekozen rechtsvorm niet meer pas bij haar organisatievorm. De wet biedt in een aantal gevallen de mogelijkheid om van rechtsvorm te wijzigen. Dit wordt ook wel omzetting genoemd. Ook kan het voorkomen dat een rechtspersoon moet worden beëindigd. Dit kan enkel nadat deze is ontbonden.

Inhoud van deze pagina

Contactpersonen

  mr. C.J.W. (Carel) Henderson

  Partner

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.  Omzetting

  Een BV kan onder andere worden omgezet in een NV en andersom, of een stichting in een BV of NV of andersom. Voor omzetting dient de worden voldaan aan de in de wet gestelde eisen. Zo is onder meer een besluit tot omzetting vereist, een besluit tot statutenwijziging en een notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat, evenals een inschrijving in het handelsregister. In een aantal gevallen is voorts een rechtelijke machtiging vereist en dient te worden voldaan aan bepaalde voorwaarden voor instandhouding van het vermogen.

  Ontbinding en liquidatie

  Een rechtspersoon kan enkel worden beëindigd nadat deze is ontbonden. Voor ontbinding van een rechtspersoon is meestal een formeel besluit nodig van een daartoe bevoegd orgaan. Bij een BV of NV neemt de AVA het besluit en bij de stichting is dat het bestuur. Voor het ontbinden van een vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is de ledenvergadering bevoegd het besluit te nemen, tenzij er geen leden meer zijn. In dat geval dienen deze direct te worden ontbonden.

  De ontbinding van een rechtspersoon gaat aldus vooraf aan de beëindiging. Nadat het besluit tot ontbinding is genomen, zijn er twee situaties te onderscheiden: a) de rechtspersoon heeft op het tijdstip van ontbinding geen bezittingen meer (“baten”) ; of b) de rechtspersoon heeft op het tijdstip van ontbinding wel baten.

  Ontbinding zonder vereffening bij geen baten (turbo-liquidatie)
  Er volgt geen vereffening indien er op het moment van ontbinding geen baten meer zijn. De rechtspersoon houdt dan vanaf het moment van ontbinding op te bestaan. Hiervan moet door het bestuur van de rechtspersoon direct opgave worden gedaan aan het handelsregister waar de rechtspersoon staat ingeschreven.

  De turboliquidatie zal niet kunnen worden toegepast indien de vennootschap activa heeft met een waarde gelijk aan het geplaatste kapitaal. Voorzichtigheid is geboden bij een turboliquidatie. Men dient ervoor te waken dat rechtspersonen op onrechtmatige of paulianeuze toewerken naar een turboliquidatie, hetgeen onder omstandigheden zou kunnen lijden tot bestuurdersaansprakelijkheid jegens derden.

  Ontbinding met vereffening bij baten
  Indien de rechtspersoon nog wel baten heeft, blijft de rechtspersoon voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is en aldus alle schulden en uitkeringen zijn voldaan. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van de rechtspersoon “in liquidatie” worden toegevoegd.

  Tijdens de periode van vereffening dient een aantal formaliteiten in acht te worden genomen, die de wet aan de vereffenaar opdraagt. De vereffenaar is doorgaans het bestuur, tenzij de statuten een andere persoon aanwijzen. Indien er geen vereffenaar mocht zijn, dan wordt deze door de rechtbank aangewezen en benoemd op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het Openbaar Ministerie.

  De vereffenaar dient een rekening en verantwoording op te stellen waaruit de omvang en de samenstelling van het overschot blijkt. Indien er twee of meer gerechtigden tot het vermogen van de rechtspersoon zijn, stelt de vereffenaar tevens een plan van verdeling op dat de grondslagen van de verdeling bevat. De rekening en verantwoording en eventueel het plan van verdeling dienen te worden neergelegd bij het handelsregister waar de rechtspersoon staat ingeschreven en ten kantore van de rechtspersoon. De stukken dienen twee maanden bij het handelsregister ter inzage te liggen. De vereffenaar maakt bekend, door middel van een kennisgeving in een landelijk verspreid dagblad, alsmede in de Staatscourant, waar en tot wanneer de rekening en verantwoording en eventueel het plan van verdeling ter inzage liggen.

  Vanaf het moment van deze kennisgeving kan iedere belanghebbende door het indienen van een verzoekschrift in verzet komen bij de rechtbank. Indien er geen verzet is gedaan, kan het overschot na het verkrijgen van de akte van non-verzet worden uitgekeerd. De rechtspersoon houdt in dit geval na het uitkeren van het overschot aan de rechthebbenden op te bestaan.

  Indien na beëindiging blijkt dat er nog schuldeisers of baten zijn, dan kan de vereffening worden heropend door de rechtbank op verzoek van belanghebbenden. De rechtspersoon zal na herleven, doch blijft ontbonden, voor het afwikkelen van de vereffening.

  De wet bepaalt dat indien de schulden van een rechtspersoon de baten vermoedelijk zullen overtreffen, de vereffenaar aangifte tot faillietverklaring van deze rechtspersoon moet doen. De vereffening zal dan geschieden door de curator. De regel zal zijn dat de vennootschap dan alsnog ophoudt te bestaan bij gebrek aan baten.

  Tarieven

  De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief, maar ook door een kostenefficiënte inzet van onze advocaten. Bij de behandeling van een zaak wordt altijd goed gekeken welke specifieke kennis en ervaring voor welke werkzaamheden vereist is. Wij streven er daarbij naar het gemiddelde uurtarief zo laag mogelijk te houden.

  Juridisch medewerker € 130,- per uur, excl. BTW
  Junior Advocaat: € 145,- tot € 185,- per uur, excl. BTW
  Advocaat: € 185,- tot € 260,- per uur, excl. BTW
  Partner: € 295,- per uur, excl. BTW

  Onze vennootschapsrecht advocaten

  De vennootschapsrecht advocaten van LXA hebben jarenlange ervaring met het omzetten, ontbinden en liquideren van rechtspersonen. Onze gespecialiseerde advocaten zijn:

  Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met een van onze specialisten.

  Onze diensten