Photo 1423768164017 3F27c066407f Copy

LXA Corporate Starter

28 april 2020

De komende twaalf weken delen onze specialisten van het Corporate / M&A team elke maandagochtend een "Corporate Starter" voor ondernemers. Iedere week wordt onder deze noemer een juridisch leerstuk in begrijpelijke taal en in het kort voor ondernemers toegelicht. Volg onze website of onze LinkedIn pagina om niks te missen!
LXA Corporate Starter #1

De termijnen voor het opstellen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening: hoe zat het ook alweer?

Het jaarrekeningenseizoen is weer aangebroken. LXA zet in dit schema (klik HIER om weer te geven) nogmaals op hoofdlijnen uiteen welke termijnen precies gelden. Wilt u weten hoe u een vaststellingsvergadering in tijden van corona kunt houden? Klik dan hier.

 

LXA Corporate starter #2

Het verstrekken van zekerheid voor de betaling van een vordering: vijf smaken.

In het handelsverkeer komt het vaak voor dat het stellen van zekerheid voor de (terug-)betaling van een (lening of) vordering wenselijk is. Als ondernemer krijgt u er veelvuldig mee te maken. Er zijn verschillende manieren om zekerheid te verstrekken met elk hun voor- en nadelen. LXA zet de mogelijkheden nog eens kort en krachtig op een rij (klik HIER om weer te geven).

 

LXA Corporate starter #3

 

“Een overeenkomst wijzigen op grond van de coronacrisis als ‘onvoorziene omstandigheid’: kan dat?

 

Het coronavirus zet contracten onder druk. Met name de maatregelen van de overheid bemoeilijken de nakoming van contracten. Voor veel ondernemers speelt daarom de vraag of er mogelijkheden zijn om onder overeenkomsten uit te komen, dan wel de inhoud daarvan te wijzigen.

De wet biedt de mogelijkheid aan de rechter om een overeenkomst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien sprake is van een ‘onvoorziene omstandigheid’ die een dermate grote impact heeft op (de gevolgen van) een overeenkomst dat een ongewijzigde instandhouding daarvan niet redelijk en billijk is. De rechter heeft daarbij de mogelijkheid om aan de gehele of gedeeltelijke ontbinding terugwerkende kracht te verlenen. De onvoorziene omstandigheid is een uitwerking van het befaamde leerstuk van de redelijkheid en billijkheid. Onder het Nederlands recht wordt de contractuele verhouding tussen partijen altijd beheerst door de eisen van redelijkheid en billijkheid.

De vereisten voor een beroep op ‘onvoorziene omstandigheid’ zijn:

  1. Er moet sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid. Dit is een omstandigheid die op het moment van het sluiten van de overeenkomst toekomstig is en door partijen niet is voorzien. Dat wil zeggen dat partijen daarmee geen rekening hebben gehouden bij de totstandkoming van de overeenkomst en aldus hebben zij de omstandigheid niet verdisconteerd in de overeenkomst; en
  2. de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst zou in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Een rechter kan de vordering alleen toewijzen indien de onvoorziene omstandigheid een dermate grote impact heeft op de overeenkomst dat het niet redelijk en billijk is dat de overeenkomst onveranderd van kracht blijft. Aan dit vereiste is niet zomaar voldaan. In de eerste plaats vereist de redelijkheid en billijkheid namelijk trouw aan het geschreven c.q. gegeven woord. Een rechter zal dus steeds kritisch kijken naar een beroep op onvoorziene omstandigheden en zal terughoudend zijn een dergelijk beroep te aanvaarden.

Zijn de corona crisis en de daarbij genomen maatregelen door de overheid een onvoorziene omstandigheid die een gehele of gedeeltelijk ontbinding dan wel een wijziging van een overeenkomst rechtvaardigt? Dat antwoord is helaas niet eenduidig en hangt af van alle omstandigheden van het geval. In ieder geval zal de rechter een vordering niet zonder meer toewijzen op grond van enkel de coronacrisis. Er moet meer aan de hand zijn. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak waarin een beroep op onvoorziene omstandigheden in verband met de coronacrisis werd afgewezen (https://www.lxa.nl/nl/ons-nieuws/corona-updates/eerste-uitspraak-over-covid19-en-onvoorziene-omstandigheden/).

Wilt u een overeenkomst beëindigen of wijzigen? Of bent u zelf niet in staat een overeenkomst na te komen? Neem contact op met onze specialisten voor nader advies”

 

LXA Corporate Starter #4

 

“Wat houdt decharge eigenlijk in?

Nu het weer de periode voor ondernemers is dat jaarrekeningen worden opgemaakt en vastgesteld door de algemene vergadering, komt het vraagstuk van decharge oftewel kwijting aan een bestuurder voor het door hem gevoerde beleid dan wel een toezichthouder voor het door hem gevoerde toezicht, zoals een commissaris, ook weer om de hoek kijken. Wat houdt decharge eigenlijk in? Een paar uitgangspunten op een rij.

  1. Het verlenen van decharge is een bevoegdheid van de algemene vergadering;
  2. Ontslag van aansprakelijkheid wordt verleend en afstand van recht wordt gedaan. Als gevolg hiervan kan de bestuurder dan wel de toezichthouder door de rechtspersoon (bijv. een BV of NV) niet meer worden aangesproken voor een onbehoorlijke taakvervulling (management en beleid voor een bestuurder en toezicht daarop door een toezichthouder). Het betreft dan ook een ontslag van interne aansprakelijkheid ten opzichte van de rechtspersoon en werkt niet naar derden (bijv. crediteuren) toe.
  3. De reikwijdte van de kwijting wordt bepaald door de informatie die bekend is gemaakt aan de algemene vergadering. Bijvoorbeeld informatie die uit het jaarverslag blijkt dan wel daaruit kan worden afgeleid dan wel informatie die uit de notulen van een algemene vergadering kan worden opgemaakt.
  4. Vaststelling van de jaarrekening leidt niet automatisch tot kwijting van een bestuurder en/of commissaris. Hiertoe dient een separaat besluit te worden genomen door de algemene vergadering en dan ook specifiek te worden geagendeerd. Dit laatste is alleen niet het geval indien alle aandeelhouders ook bestuurder van een BV zijn en de jaarrekening door middel van ondertekening door bestuurders en commissarissen wordt vastgesteld.

Naast deze ‘jaarlijkse’ decharge is het doorgaans ook gebruikelijk dat een bestuurder en/of commissaris decharge wordt verleend bij zijn of haar terugtreden of ontslag. In dat geval is hetgeen wordt vermeld onder punten 1 tot en met 3 ook van toepassing.

Mocht u vragen hebben over hoe u als ondernemer om dient te gaan met het vraagstuk van decharge, met name hoe aan de orde te brengen tijdens een algemene vergadering, dan raadpleeg daarover gerust een van onze specialisten. Voor meer informatie over hoe een algemene vergadering te houden in deze tijden van corona zie hierover onze eerdere artikelen https://www.lxa.nl/nl/ons-nieuws/corona-updates/tijdelijke-wet-covid19-justitie-en-veiligheid-aangenomen-de-gevolgen-voor-nvs-en-bvs/.”

LXA Corporate Starter #5

 

Financing options for startups and scaleups: a brief overview by LXA for investors + founders

LXA zet de mogelijkheden kort voor u op een rij en stelde een schema op. Klik HIER om het schema te downloaden.