Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51413779 en tevens hier te downloaden.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

LXA: de naamloze vennootschap LXA N.V., haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts)personen.

Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die een opdracht verstrekt aan LXA of enige van haar advocaten of medewerkers.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan LXA verstrekte opdrachten.
 2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door LXA, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de advocaten en anderen die voor of ten behoeve van LXA, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden, verantwoordelijk of aansprakelijk.
 3. Onverminderd het vorenstaande worden deze voorwaarden mede bedongen ten behoeve van de Stichting Derdengelden LXA en iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse, als de Engelse taal beschikbaar. In geval van een verschil in interpretatie tussen beide versies is de Nederlandse tekst bepalend.
 5. Deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, kunnen enkel bij schriftelijke overeenkomst worden gewijzigd. Bewijs van het tegendeel is uitgesloten. Deze bepaling vormt een bewijsovereenkomst in de zin van art. 7:900 BW.

Artikel  3. Opdrachten

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij – ook ongevraagd - alle gegevens en documenten aan LXA verstrekt waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en authenticiteit van de door of namens hem verstrekte gegevens en documenten.
 2. De Opdrachtgever aanvaardt dat LXA bij de aanvaarding en uitvoering van haar opdrachten de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Gedragsregels in acht dient te nemen.
 3. LXA is steeds bevoegd en gerechtigd om te bepalen welke van haar advocaten de opdracht uitvoeren, ook al is de opdracht met het oog op een bepaalde advocaat verstrekt. In geval van tijdelijke of blijvende ontstentenis van laatstbedoelde of de behandelend advocaat eindigt de opdracht niet.
 4. LXA is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht aan derden (waaronder mede worden begrepen vertalers, tolken en externe advocaten) op te dragen. LXA is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derden worden gemaakt, althans niet tot een hoger bedrag dan de door de derde gefactureerde kosten. LXA is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. LXA aanvaardt louter inspannings- en nimmer resultaatsverbintenissen.
 6.  De auteursrechten met betrekking tot alle door LXA vervaardigde werken blijven te allen tijde haar eigendom. LXA is te allen tijde gerechtigd op of bij de door haar vervaardigde werken haar naam te (doen) vermelden.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de aan LXA toekomende vergoeding bepaald door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de ervaring van de behandelende advoca(a)t(en) en de aard en het belang van de opdracht. De uurtarieven worden periodiek, gewoonlijk per kalenderjaar, aangepast.
 2. De in offertes en opdrachtbevestigingen opgegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s, exclusief zes procent (6%) kantoorkosten, exclusief BTW, exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief leges, griffierechten en de kosten van door LXA eventueel in te schakelen derden, zoals deurwaarders en buitenlandse advocaten.
 3. LXA is te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft LXA het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor LXA uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed.
 4. LXA zal de haar toekomende vergoedingen in de regel maandelijks achteraf aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
 5. Betalingen dienen steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.
 6. De vordering tot betaling van alle aan LXA verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra Opdrachtgever jegens LXA in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de Opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever - indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 5. Reclame

Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen dertig dagen na factuurdatum bij LXA te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever terzake vervallen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. LXA noch de personen die voor LXA werkzaam zijn (geweest) of door LXA voor de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met de (beoogde) dienstverlening, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, met dien verstande dat indien schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van LXA, de aansprakelijkheid voor schade beperkt zal zijn tot de daadwerkelijke uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering in dat concrete geval, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. LXA is voor de in de branche gebruikelijke bedragen en conform de gebruikelijke condities voor aansprakelijkheid verzekerd en zal in het geval van schade steeds melding van de schade maken bij haar aansprakelijkheidsverzekering. Een afschrift van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
 2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van LXA in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van LXA beperkt tot ten hoogste het door LXA in het kader van de betreffende opdracht gedurende de laatste twaalf kalendermaanden waarin aan de betreffende opdracht is gewerkt aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.
 3. LXA is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
 4. Onverminderd hetgeen in artikel 5 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen LXA, behalve die welke door LXA is erkend en in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid, door het enkele verloop van drie (3) maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken en in ieder geval na ommekomst van vierentwintig (24) maanden nadat de werkzaamheden door LXA zijn verricht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart LXA voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht voor de Opdrachtgever.
 6. Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellen­de voorwaarden, welke door derden aan LXA kunnen worden tegengeworpen, ook door LXA aan Opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voor zover LXA bij de uitvoering van de Opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens LXA nimmer meer rechten doen gelden dan LXA jegens de betreffende derden kan doen gelden.

Artikel 7. Derdenbeding

De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van LXA, maar ook ten behoeve van de (rechts)personen die voor LXA werkzaam zijn (geweest) of door LXA voor de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld. Genoemde (rechts)personen alsmede hun opvolgers onder algemene titel kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen onherroepelijke derdenbeding.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen ter keuze van LXA steeds worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland te Utrecht, tenzij LXA ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.