Privacyverklaring

Via deze website informeert LXA N.V. (hierna: “LXA”) over haar dienstverlening. Omdat wij door middel van onze website ook persoonsgegevens verwerken, informeren wij u hierover in deze privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Uw persoonsgegevens

Via deze website kunt u zich inschrijven voor verschillende nieuwsbrieven over diverse rechtsgebieden en onderwerpen. Om deze nieuwsbrief te kunnen ontvangen, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Meer informatie over uw privacy en de nieuwsbrief vindt u hier. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief (bijvoorbeeld via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief), of aangeeft uw toestemming voor het versturen van deze nieuwsbrief in te trekken, zullen wij uw e-mailadres niet meer gebruiken en uit ons systeem verwijderen.

Wanneer u via de website contact met ons wilt opnemen via ons contactformulieren, vragen wij u om uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens zullen wij gebruiken om zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Wij vragen naar zowel uw e-mailadres als uw telefoonnummer om te voorkomen dat wij – eventueel door typfouten – geen contact met u kunnen opnemen. Daarnaast zullen deze gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van het contactformulier te kunnen meten. Dit zal geen impact op uw privacy hebben: wij meten enkel welke contactaanvragen hebben geleid tot een nieuwe opdracht of cliënt.

Wij maken ook gebruik van cookies om informatie te verzamelen over de effectiviteit van onze website en om u – indien u bent aangemeld op dit platform - opties van LinkedIn te laten benutten. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, verwijzen wij u naar het kopje “Cookies”.

Uw gegevens zullen niet voor alle doeleinden tegelijkertijd worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van uw toestemming, waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of op grond van een gerechtvaardigd belang van LXA. Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door hiertoe een bericht te sturen naar privacy@lxa.nl. LXA zal na ontvangst van dit bericht de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming staken. Dit laat echter onverlet (de rechtmatigheid van) de verwerking die plaatsvond op basis van deze toestemming voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Dit laat tevens onverlet de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang van LXA of een andere grondslag.

LXA zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken of bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt. Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Daarnaast wordt benadrukt dat het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden geenszins een wettelijke verplichting is.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw webbrowser op uw computer of andere apparatuur worden geplaatst. Als u onze website nogmaals bezoekt, wordt de informatie die in deze cookies is opgeslagen weer naar uw webbrowser gestuurd. LXA maakt op haar website alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. 

Functionele cookies

Wij maken gebruik van verschillende cookies om onze website op juiste wijze te laten functioneren. Hierbij gaat het om cookies die uw taalvoorkeuren onthouden, de snelheid van de website te optimaliseren, en om u – indien u bent aangemeld op LinkedIn – binnen één klik het LinkedIn-profiel van onze advocaten te tonen.

Analytische cookies

Deze cookies analyseren de effectiviteit en kwaliteit van onze website en onze advertenties. Deze cookies geven aan hoe onze website wordt gebruikt. In dit kader maken wij gebruik van o.a. Google Analytics-cookies. Om uw privacy te waarborgen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zullen wij het laatste gedeelte van uw IP-adres maskerenen uw persoonsgegevens niet met Google delen.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de passende technische maatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wij maken onder andere gebruik van een beveiligde https-verbinding op onze website met als doel de verzending van uw gegevens (bijvoorbeeld door middel van het invullen van het contactformulier) veiliger te maken. Echter, geen enkele gegevensoverdracht via internet is gegarandeerd volledig veilig. Uw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen.

Uw rechten

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bij LXA een verzoek in te dienen om:

  • uitsluitsel te verkrijgen of LXA persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
  • rectificatie te verkrijgen van de (onjuiste) persoonsgegevens die van u verwerkt worden. U kunt in dit kader ook uw gegevens aanvullen;
  • verwijdering van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te bewerkstelligen, indien a) uw gegevens niet langer nodig zijn, b) u uw toestemming voor verwerking intrekt, c) u bezwaar maakt tegen de verwerking, of d) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien a) de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die LXA in staat stelt de juistheid te controleren, b) de verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen en – in plaats daarvan – verzoekt om beperking van het gebruik van deze gegevens, c) LXA de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of d) u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de betreffende belangenafweging;
  • de overdracht van uw gegevens te bewerkstelligen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, indien de verwerking berust op toestemming of nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Hierbij heeft u tevens het recht dat de persoonsgegevens – indien technisch mogelijk – rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden toegezonden;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking in geval van direct marketing.

U zult zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie van LXA. Deze termijn kan eventueel met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook hiervan wordt u tijdig geïnformeerd. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt deze afwijzing gemotiveerd. In dat geval heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de afwijzing van uw verzoek, of de verwerking van uw persoonsgegevens door LXA op welke manier dan ook.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

LXA zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of indien wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Zo maakt LXA voor het versturen van haar nieuwsbrieven gebruik van Spotler. De privacyverklaring van Spotler vindt u hier.

Overige

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is LXA. LXA kan deze privacyverklaring te allen tijden wijzigen. Wij zullen uw persoonsgegevens echter enkel verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.

Contactgegevens:

LXA Advocaten
Pettelaarpark 101
5216 PR ’s-Hertogenbosch
E: privacy@lxa.nl
T: +31 (0)73 700 36 00
F: +31 (0)73 700 36 01

 

Deze privacyverklaring is het laatst geüpdatet in februari 2024.