Franchise

Franchising wordt als samenwerkingsvorm steeds populairder bij startende ondernemers. Nederland behoort hierbij tot de koplopers in Europa.
Binnen de praktijkgroep Franchise houden onze advocaten, ieder met hun eigen specialiteit, zich bezig met franchise. We brengen de diverse specialismen (zoals contractenrecht, huurrecht, mededingingsrecht, insolventie en intellectueel eigendomsrecht) binnen ons kantoor samen om onze relaties met diepgang te kunnen adviseren. Door deze full-service benadering, waarbij alle gespecialiseerde kennis binnen één advocatenkantoor voorhanden is, zijn we de echte one-stop-shop voor franchisegevers.

Onze specialistische dienstverlening bestaat onder andere uit de advisering bij de opzet van (nieuwe) franchiseformules, het opstellen van contracten en het adviseren over franchiseovereenkomsten, maar ook het procederen in franchise gerelateerde geschillen.

Ons franchise-team heeft meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied en een indrukwekkend track record, zowel nationaal als internationaal. LXA is de huisadvocaat van meer dan 35 landelijke franchiseorganisaties en behoort hiermee tot de top van Nederland.

Onze franchise-advocaten zijn aangesloten bij:
LXA Franchise Aangesloten Bij
Het franchise-team adviseert onder meer over:
  • Franchise en contractrecht
  • Franchise en huurrecht
  • Franchise en mededingingsrecht
  • Franchise en insolventie
  • Franchise en intellectueel eigendom
Wet Franchise:

De Wet Franchise is per 1 januari 2021 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Wet Franchise dienen alle franchiseformules in Nederland en de formules die Nederlands recht van toepassing hebben verklaard te voldoen aan de bepalingen die zijn genoemd in deze wet. De Wet Franchise is van dwingend recht en is verplicht voor alle franchisegevers waarvan de franchisenemers in Nederland zijn gevestigd. Er mag niet ten nadele van deze franchisenemers worden afgeweken van de Wet Franchise. Een uitzondering wordt gemaakt voor franchisenemers die niet in Nederland zijn gevestigd. Voor deze groep franchisenemers kan worden afgeweken van de Wet Franchise, ook in het geval de franchisegever wel in Nederland is gevestigd en/of Nederlands recht van toepassing is verklaard op de franchiseovereenkomsten.

Voor franchiseovereenkomsten die vóór het tijdstip van het in werking treden van de Wet Franchise zijn gesloten, geldt voor wat betreft een tweetal artikelen (artikelen 920 en 921) een overgangsperiode van twee jaar. Deze twee artikelen zien op de inhoud van de franchiseovereenkomst, waaronder het instemmingsrecht, de goodwill en het non-concurrentiebeding. Voor de franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten geldt deze overgangsregeling niet. Dit betekent dat uiterlijk per 1 januari 2023 alle franchiseovereenkomsten aan de Wet Franchise moeten voldoen.

Vanzelfsprekend houdt LXA dit hele proces nauwlettend in de gaten en zullen onze advocaten franchiseorganisaties op dit punt (pro)actief adviseren.

Heeft u een vraag?