Franchise

Franchising wordt als samenwerkingsvorm steeds populairder bij startende ondernemers. Nederland behoort hierbij tot de koplopers in Europa.
Binnen de praktijkgroep Franchise houden onze advocaten, ieder met hun eigen specialiteit, zich bezig met franchise. We brengen de diverse specialismen (zoals contractenrecht, huurrecht, mededingingsrecht, insolventie en intellectueel eigendomsrecht) binnen ons kantoor samen om onze relaties met diepgang te kunnen adviseren. Door deze full-service benadering, waarbij alle gespecialiseerde kennis binnen één advocatenkantoor voorhanden is, zijn we de echte one-stop-shop voor franchisegevers.

Onze specialistische dienstverlening bestaat onder andere uit de advisering bij de opzet van (nieuwe) franchiseformules, het opstellen van contracten en het adviseren over franchiseovereenkomsten, maar ook het procederen in franchise gerelateerde geschillen.

Ons franchise-team heeft meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied en een indrukwekkend track record, zowel nationaal als internationaal. LXA is de huisadvocaat van meer dan 35 landelijke franchiseorganisaties en behoort hiermee tot de top van Nederland.

Onze franchise-advocaten zijn aangesloten bij:
LXA Franchise Aangesloten Bij Kopiëren
Het franchise-team adviseert onder meer over:
  • Franchise en contractrecht
  • Franchise en huurrecht
  • Franchise en mededingingsrecht
  • Franchise en insolventie
  • Franchise en intellectueel eigendom
Wet Franchise:

Op 12 december 2018 is door de staatssecretaris Mona Keijzer het wetsvoorstel ‘Wijziging van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de regels omtrent franchiseovereenkomst (Wet Franchise)’ (hierna: “het Wetsvoorstel”) ingediend. Dit voorstel betreft een bijzondere regeling voor de franchiseovereenkomst.

Van 12 december 2018 tot en met 31 januari 2019 kon iedereen via internetconsultatie reageren op het concept Wetsvoorstel met Memorie van Toelichting. Op de internetconsultatie zijn 572 reacties ontvangen. Aan de hand van deze reacties is het Wetsvoorstel (beperkt) aangepast. Met name vanuit de franchisegevers is veel kritiek op het Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel bevat veel open normen en onduidelijkheden, waardoor de rechtsonzekerheid naar onze mening alleen maar toeneemt.

Het Wetsvoorstel is op 17 juli 2019 naar de Raad van State gestuurd. Op 11 december 2019 heeft de Raad van State een advies op het Wetsvoorstel vastgesteld, waarin de Raad van State positief heeft geadviseerd over het Wetsvoorstel. Na positief advies van de Raad van State hebben staatssecretaris Mona Keijzer en minister Sander Dekker op 10 februari 2020 het Wetsvoorstel namens de regering ingediend bij de Tweede Kamer.

De leden van de Tweede Kamer hebben op 16 juni 2020 ingestemd met het Wetsvoorstel, inclusief de twee ingediende amendementen. Naar aanleiding van deze amendementen is het Wetsvoorstel aangepast en doorgestuurd naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft op 30 juni 2020 het aangepaste Wetsvoorstel aangenomen. De Wet Franchise zal per 1 januari 2021 in werking treden.

De Wet Franchise treedt per 1 januari 2021 in werking. Na de inwerkingtreding van de Wet Franchise moeten alle franchiseformules in Nederland en de formules die Nederlands recht van toepassing hebben verklaard voldoen aan de bepalingen die zijn genoemd in deze wet. De Wet Franchise is van dwingend recht en is verplicht voor alle franchisegevers waarvan de franchisenemers in Nederland gevestigd zijn. Er mag niet ten nadele van deze franchisenemers worden afgeweken van de Wet Franchise. Een uitzondering wordt gemaakt voor franchisenemers die niet in Nederland zijn gevestigd. Voor deze groep franchisenemer kan worden afgeweken van de Wet Franchise, ook in het geval de franchisegever wel in Nederland is gevestigd en/of het Nederlands recht van toepassing is verklaard op de franchiseovereenkomsten.

Voor franchiseovereenkomsten die vóór het tijdstip van het in werking treden van de Wet Franchise zijn gesloten, geldt voor wat betreft een tweetal artikelen (artikelen 920 en 921) een overgangsperiode van twee jaar. Deze twee artikelen zien op de inhoud van de franchiseovereenkomst, waaronder het instemmingsrecht, de goodwill en het non-concurrentiebeding. Voor de franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten geldt deze overgangsregeling niet. Dit betekent dat uiterlijk per 1 januari 2023 alle franchiseovereenkomsten aan de Wet Franchise moeten voldoen.

Vanzelfsprekend houdt LXA dit hele proces nauwlettend in de gaten en zullen onze advocaten franchiseorganisaties op dit punt (pro)actief adviseren.

Heeft u een vraag?