Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze site van LXA Advocaten N.V. (LXA) is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze site verstrekte informatie.

De op deze site verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen door LXA als adviseur in te schakelen.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze site verstrekte informatie, kan LXA niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. LXA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze site verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van LXA sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De sites van derden waarnaar op deze site links zijn opgenomen, worden niet door LXA gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. LXA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte sites.

Deze site en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. LXA behoudt zich de auteursrechten voor met betrekking tot alle uitingen op deze site, zowel voor wat betreft het ontwerp en de illustraties als voor wat betreft de juridische teksten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze site of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van LXA.