FAQ : Corona crisis - vragen en antwoorden

Om u op weg te helpen hebben we onderstaand, via een FAQ-lijst, een aantal situaties beschreven waar u mogelijk mee te maken kunt krijgen en de wijze waarop u daarmee om kunt gaan. Neem rustig contact met ons op om uw specifieke vraag te bespreken. De FAQ-lijst geeft algemene antwoorden die niet in iedere situatie toepasbaar zijn. Het blijft in veel gevallen dus maatwerk.

 

U kunt uw verplichtingen uit een overeenkomst niet meer nakomen

 

Beroep op overmacht

Wanneer u niet aan uw verplichtingen uit een overeenkomst kan voldoen, kan wellicht een beroep op overmacht worden gedaan. Een beroep op overmacht kan worden gedaan indien een overeenkomst daarin voorziet of op grond van de wet. Van overmacht is sprake als het niet nakomen van afspraken een partij niet kan worden toegerekend. Van dat laatste is sprake als de oorzaak van het niet nakomen niet de schuld is van deze partij en ook niet voor zijn risico hoort te blijven. Het uitbreken van de Corona crisis kan in bepaalde gevallen een beroep op overmacht rechtvaardigen.

 

Beroep op onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst zijn voorzien en ook niet hadden kunnen worden voorzien. De wet bepaalt dat bij de onvoorziene omstandigheden een overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan worden ontbonden. Het is ook mogelijk de inhoud van de overeenkomst (deels) te wijzigen. De onvoorziene omstandigheden moeten steeds van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden.

 

Bij contractuele boetes

Overeenkomsten kunnen bepalingen bevatten die bij overtreding van afspraken leiden tot het verbeuren van boetes. Als u een boete verbeurt dan heeft de rechter altijd de mogelijkheid het bedrag van deze boete te matigen. Deze bevoegdheid van de rechter kan niet worden weggeschreven in overeenkomsten. Het is dwingend recht. De rechter is vrij in het vaststellen van de hoogte van de boete en mag zelfs matigen tot nul.

 

Beroep op opschorting

Als een contractspartij niet (tijdig) doet waartoe hij is verplicht uit hoofde van een overeenkomst dan mag de andere partij – in beginsel – zijn verplichtingen uit hoofde van dezelfde overeenkomst opschorten tot er alsnog door de eerste is gedaan wat moet gebeuren.

 

U kunt niet meer betalen

 

BMKB-regeling

Wij schreven afgelopen week over de aangekondigde verruiming van de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB). De regeling zou eind maart 2020 in werking treden maar is op 16 maart 2020 versneld in werking getreden. De regeling maakt het mogelijk voor ondernemers om meer lenen dan normaliter op basis van het beschikbare onderpand mogelijk zou zijn. Binnen de huidige BMKB-regeling staat de overheid borg voor 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) aan de ondernemer verstrekt. Het ministerie staat borg voor 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daarnaast is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en verhogingen van rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot EUR 50 miljoen of een balanstotaal tot EUR 43 miljoen. Verreweg de meeste mkb'ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook ondernemers met vrije beroepen. Er geldt een aantal uitzonderingen. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen. Indien u gebruik wilt maken van de regeling, dan meldt u dit bij uw kredietverstrekker. Meer informatie bereikt u via de link naar de website aan het slot van dit stuk.

 

Melding betalingsonmacht

Doe tijdig melding van betalingsonmacht. Wanneer u niet meer in staat bent om tijdig te voldoen aan uw verplichting tot betalen van bepaalde belastingen en (pensioen)premies, dient u binnen twee weken nadat de vordering van Belastingdienst, UWV en/of Bedrijfspensioenfonds betaald had moeten zijn te melden dat u de belastingen en/of (pensioen)premies niet meer kunt voldoen. Doet u dat niet tijdig, dan bestaat het gevaar dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gehouden wordt voor de vorderingen van Belastingdienst, UWV en/of Bedrijfspensioenfonds. U vindt het formulier om betalingsonmacht te doen via deze link.

 

Buitengerechtelijk akkoord

U kunt een buitengerechtelijk akkoord aanbieden. De aanbieding van dit akkoord aan uw schuldeisers gaat, de naam zegt het al, buiten de rechter om. Een buitengerechtelijk akkoord is een mogelijke oplossing wanneer u niet meer in staat bent hen volledig te betalen maar er wel toekomstperspectief is voor uw bedrijf. Omdat in Nederland als regel geldt dat er contractsvrijheid is, is uw schuldeiser in beginsel vrij om een akkoord te accepteren of af te wijzen. Slechts in bijzondere gevallen kan de schuldeiser door de rechter gedwongen worden om akkoord te gaan. Voor het laten slagen van een akkoord is het noodzakelijk dat aan uw schuldeisers (op termijn) voldoening van hun vorderingen aangeboden kan worden. In een dergelijk akkoord wordt aan de schuldeisers meestal gevraagd om een deel van de vordering kwijt te schelden.

   

Uitstel van betaling

U kunt surseance van betaling (“surseance”), ofwel uitstel van betaling, aanvragen. De aanvrage of het verzoek dient via een advocaat gedaan te worden bij de rechtbank. Deze benoemt een bewindvoerder die naast u het beheer over de boedel van uw bedrijf voert. Door het aanvragen van surseance wordt u beschermd tegen acties van concurrente schuldeisers zoals leveranciers. Om een surseance succesvol te laten verlopen is het noodzakelijk dat er een plan is dat erin voorziet dat uw schuldeisers op termijn betaald worden of dat aan hen een akkoord aangeboden wordt. In een dergelijk akkoord wordt aan de schuldeisers meestal gevraagd om een deel van de vordering kwijt te schelden. Een surseance is een ingrijpende maatregel waarover u zich goed moet laten adviseren.  

 

Faillissement

U kunt als laatste remedie het eigen faillissement aanvragen. Wanneer u vaststelt dat uw onderneming niet meer in staat is aan haar lopende verplichtingen te voldoen en er geen minder ingrijpende mogelijkheden meer zijn het tij te keren, dan kunt u overwegen het eigen faillissement van uw onderneming aan te vragen. U kunt daar zelf een verzoek voor bij de rechtbank indienen. De rechtbank zal het verzoek behandelen en een curator aanstellen. De curator is belast met de vereffening van uw onderneming. Naast het inventariseren van de schulden en het te gelde maken van het actief zal de curator ook een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek doen naar bestuurdersaansprakelijkheid. Bij dat onderzoek zullen ook de transacties die (kort) voor het faillissement hebben plaatsgevonden worden onderzocht. Denk daarom in alle gevallen goed na over wat u in de aanloop naar een faillissement doet en schakel bij twijfel hulp van een van onze specialisten in.

Een faillissement biedt ook mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld proberen om uw onderneming via een faillissement door te starten. U begint dan met een schone lei.

Daarnaast kan ook in een faillissement een akkoord aangeboden worden. Wordt dat akkoord geaccepteerd, dan wordt het faillissement beëindigd en kunt u verder gaan met uw onderneming. Voor deze mogelijkheden wordt hulp van een van onze specialisten aangeraden.

 

Aansprakelijkheid

Een bestuurder van een vennootschap kan tegenover een schuldeiser persoonlijk aansprakelijk zijn als de bestuurder namens de vennootschap verplichtingen is aangegaan, terwijl hij wist of redelijkerwijze moest begrijpen dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die de schuldeiser op grond daarvan  lijdt. Laat u in geval van twijfel over het aangaan van nieuwe verplichtingen dus goed adviseren om aansprakelijkheid te voorkomen.

 

Uw afnemer betaalt niet

 

Retentierecht

Wanneer u een zaak van uw klant onder u hebt kunt u eisen dat deze eerst betaalt voordat u de zaak afgeeft. Dat heet een retentierecht. Juridisch schort u uw verplichting tot afgifte van de zaak op totdat uw vordering is voldaan. Er moet wel samenhang zijn tussen uw vordering en het onder u hebben van de zaak waarvan afgifte wordt opgeschort.

 

Ontbinding

Wanneer uw klant niet binnen de afgesproken termijn betaalt kunt u in veel gevallen de ontbinding van de overeenkomst inroepen. Uw klant wordt dan verplicht de geleverde zaken terug te leveren. Ook kunt u schadevergoeding vorderen. Het is daarbij niet van belang of de tekortkoming (het niet betalen) aan de niet nakomende partij kan worden toegerekend. Dit maakt dat een beroep op overmacht – in beginsel - niet aan ontbinding in de weg staat.

 

Eigendomsvoorbehoud

Hanteert u algemene voorwaarden met daarin een eigendomsvoorbehoud of bent u in de hoofdovereenkomst een eigendomsvoorbehoud overeen gekomen? U kunt dit recht inroepen wanneer uw afnemer niet binnen de afgesproken termijn betaalt. Bent u geen eigendomsvoorbehoud overeen gekomen. Kom dat dan alsnog overeen met uw afnemer. Overweeg ook het recht van reclame in te roepen.

 

Reclamerecht

U kunt mogelijk het recht van reclame inroepen wanneer uw klant niet binnen de afgesproken termijn betaalt. U dient dan schriftelijk aan uw afnemer te berichten dat u de geleverde zaak terug dient te krijgen. Het recht van reclame kan ingeroepen worden binnen zes weken nadat uw vordering betaald had moeten zijn en binnen zestig dagen nadat de zaak bij uw afnemer is afgeleverd. De vervaltermijn is kort, wacht dus niet te lang.

 

Additionele zekerheden

Vraag aan uw afnemer om zekerheden te vestigen ten gunste van u als leverancier. Zekerheden komen in allerlei vormen voor. Denk aan pandrechten, eigendomsvoorbehoud of recht van reclame. Ook een derde kan zekerheden bieden voor betaling van de vordering op uw afnemer zoals een borg, hoofdelijke aansprakelijkheid, garanties zoals een concerngarantie of een bankgarantie.

 

 

Algemene informatie/links

 

Naast de FAQ-lijst die wij voor u hebben opgesteld treft u hierna enkele nuttige links aan. Voor waar het gaat om het beheersen van uw liquiditeit schreven we vorige week al op onze website (www.lxa.nl) dat de overheid een verruiming van de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB) heeft aangekondigd en de mogelijkheid om bijzonder uitstel te vragen voor het betalen van diverse typen belastingen. Deze maatregelen zijn inmiddels in werking getreden en gelden naast de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

 

  • De Q&A lijst NOW: 

https://www.lxa.nl/nl/ons-nieuws/arbeidsrecht/now-we-are-talking/

 

  • De Q&A lijst van de rijksoverheid voor werkgevers:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

 

  • De Q&A lijst terzake de verruimde borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf. Mogelijkheid voor uw bedrijf om liquiditeit aan te trekken d.m.v. een overbruggingskrediet of verhoging van uw rekening-courant krediet.

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open

 

  • De Q&A lijst van de rijksoverheid terzake aanvraag van werktijdverkorting en de aanvrage voor WW voor uw werknemers. Deze regel werd inmiddels vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

 

  • De Q&A lijst van de Belastingdienst terzake het vragen van bijzonder uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

 

  • De Q&A lijst van de kamer van koophandel.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

 

  • Q&A lijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) terzake verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/deelnemen-als-ondernemer/vereisten-go-regeling

 

 

Heeft u een vraag?