BREAKING NEWS: ASBESTREGELGEVING OP DE SCHOP

BREAKING NEWS: ASBESTREGELGEVING OP DE SCHOP

28 september 2018

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt Staatssecretaris Van Ark 8 actiepunten aan, om de regels op het gebied van asbest en arbeidsomstandigheden te verbeteren. De belangrijkste wijzigingen zijn meer ruimte voor innovatie, een centrale positie voor TNO en verduidelijken of aanscherping van bestaande regelgeving.

Aanleiding

De bescherming van werknemers is volgens de Staatssecretaris de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan. Maar het kan nog veel beter en zorgvuldiger, zegt zij. Daarom kondigt zij een aantal verbeterpunten aan.

Wij bespreken hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Meer ruimte voor innovatie

De Staatssecretaris vindt dat innovatie binnen de branche moeilijk van de grond komt, onder andere door gedetailleerde voorschriften, tegenstrijdige belangen en onduidelijkheid over procedures.

De Staatssecretaris besluit daar om de SCi-547 commissie op te heffen.

Om snel en eenduidig een oordeel te kunnen ontvangen over validaties en innovatieve werkmethoden wordt een Validatie- en Innovatiepunt (VIP) ingesteld, met een belangrijke rol voor TNO en RIVM.  Het doel is dat het VIP begin 2019 al operationeel is.

Verduidelijken of aanscherping van bestaande regelgeving

De Staatssecretaris neemt maatregelen om de regelgeving en het toezicht meer eenduidig en risicogericht te maken. Technische voorschriften over veilig werken met asbest en werkwijzen op het gebied van asbestverwijdering worden zoveel mogelijk uit de certificatieschema’s gehaald en overgeheveld naar Arboregelgeving, beleidsregels of handhavingsrichtlijnen.

Doorontwikkeling SMA-rt en positie TNO

Ook kondigt aan om SMA-rt meer risico gestuurd te maken. Daarbij zal steeds minder uitgegaan worden van worst-case schattingen (die ten onrechte hoge kosten met zich meebrengen) en worden actuele meetdata en werkelijke risico’s bepalend voor de te nemen beschermende maatregelen. Hiertoe wordt SMArt direct gekoppeld aan een database met meetgegevens die in bezit en beheer is bij TNO.

Daarnaast krijgt TNO een centrale rol. Het wordt de rol van TNO om nieuwe meetgegevens te beoordelen op voldoende kwaliteit voor opname in de database. Ascert en brancheverenigingen hebben dan geen directe invloed meer op aanpassingen aan SMA-rt.  Wel krijgen zij een belangrijke stem krijgen in een nog op te richten, adviserend gebruikersplatform.

Apart certificatieschema voor asbestdaken?

De Staatssecretaris overweegt een apart ‘dakcertificaat’, waarbij bedrijven alleen hoeven aan te tonen dat zij deskundig zijn om dit specifieke werk te doen. De blootstellingsrisico’s bij verwijdering van asbestdaken wordt momenteel onderzocht door TNO. Mochten de uitkomsten van het onderzoek positief zijn, dan wordt Ascert verzocht om een apart certificatieschema te ontwikkelen.

Advies

De aangekondigde maatregelen brengen veel veranderingen met zich mee, onder andere bij de toezicht en handhaving van de asbestbranche. Wij zullen de gevolgen voor uw bedrijf op de voet blijven volgen.

Wilt u weten wat de gevolgen kunnen zijn voor uw bedrijf? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Meer weten? Neem contact op met: