Shutterstock Onbevoegd 3

Certificerende instelling niet bevoegd tot handhaving bij voorbereidende werkzaamheden

21 oktober 2022

Asbestverwijderingswerkzaamheden: wanneer is hier sprake van?

In het Arbobesluit staat uiteengezet wanneer sprake is van ‘asbestverwijderingswerkzaamheden’. Het gaat dan om werkzaamheden waarbij 1) een asbesthoudend bouwwerk of object, niet zijnde een grondwerk, geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken of uit elkaar wordt genomen, 2) asbest of asbesthoudende producten in deze bouwwerken of objecten wordt verwijderd en 3) asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen worden opgeruimd.

Als de concentratie van asbestvezels in risicoklasse 2 of 2A is ingeschaald, dienen voornoemde werkzaamheden, waaronder 4) ook reinigingshandelingen vallen nadat de werkzaamheden als bedoeld onder 1 en 2 hebben plaatsgevonden, te worden uitgevoerd door een bedrijf dat in bezit is van een certificaat asbestverwijdering. Dit betekent dat het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering van toepassing is.

 

Vallen voorbereidende werkzaamheden onder asbestwerkzaamheden?

Het Certificatieschema maakt onderscheid tussen asbestverwijderingswerkzaamheden en werkzaamheden die moeten worden verricht vóórdat mag worden gestart met asbestverwijderingswerkzaamheden. Onder ‘asbestverwijderingswerkzaamheden’ in de zin van het Certificatieschema vallen dezelfde werkzaamheden als in het Arbobesluit, dus hetgeen hierboven onder 1, 2, 3 en 4 uiteen staat gezet. Voordat aangevangen wordt met deze werkzaamheden dienen evenwel diverse voorbereidende werkzaamheden te worden verricht. Zo dient er doorgaans een containment opgebouwd te worden en dient het werkgebied afgezet te worden.

De Afdeling is van mening dat deze voorbereidende werkzaamheden niet als asbestverwijderingswerkzaamheden kunnen worden opgevat. Het opbouwen van een containment kan bijvoorbeeld niet worden geschaard onder het geheel of gedeeltelijk afbreken van een asbesthoudend bouwwerk. Dit betekent dat het (vooralsnog) niet verplicht is gesteld dat een bedrijf in bezit van een certificaat asbestverwijdering deze voorbereidende werkzaamheden verricht. Er bestaat dus geen wettelijke bevoegdheid voor Normec om handhavend op te treden bij voorbereidende werkzaamheden, ondanks dat er in het Certificatieschema wél competentie-eisen worden gesteld die gerelateerd zijn aan deze voorbereidende werkzaamheden. Normec was in dit geval niet bevoegd het verleende certificaat voorwaardelijk te schorsen en een formele waarschuwing af te geven.

 

Welke gevolgen heeft deze uitspraak?

De uitspraak betekent dat het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering op dit moment niet van toepassing is op voorbereidende werkzaamheden, zoals de opbouw van een containment. Toch moeten asbestsaneerders op hun hoede blijven. Naar onze verwachting volgt er een wijziging van het Arbobesluit, waardoor in de toekomst onder asbestverwijderingswerkzaamheden ook voorbereidende werkzaamheden vallen. Daarnaast is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog steeds bevoegd handhavend op te treden als voorschriften met betrekking tot het veilig betreden van ruimten waarin asbest is gevonden, worden overtreden.

 

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, wenst u advies in een lopende kwestie of wilt u bijgestaan worden in een procedure, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op het gebied van asbest.

Meer weten? Neem contact op met:

Benieuwd naar ons werk?