DE OPZEGBAARHEID VAN DUUROVEREENKOMSTEN

DE OPZEGBAARHEID VAN DUUROVEREENKOMSTEN

6 juli 2018

Uw onderneming is waarschijnlijk partij bij tal van duurovereenkomsten. Denk daarbij aan huurovereenkomsten, licentieovereenkomsten, maar ook arbeidsovereenkomsten. Voor bepaalde gevallen is in de wet geregeld op welk moment en onder welke voorwaarden de overeenkomst door (één van) partijen beëindigd kan worden. Maar zijn deze wettelijke bepalingen of de bepalingen over de opzegging zoals vermeld in de overeenkomst altijd doorslaggevend? En wat geldt in de gevallen dat er niets in de wet of overeenkomst is geregeld?

Rechters krijgen deze vragen regelmatig voorgelegd, maar een eenduidig antwoord wordt niet altijd gegeven. In zijn meest recente arrest van 2 februari 2018 heeft de Hoge Raad de regels met betrekking tot het beëindigen van duurovereenkomsten duidelijk op een rij gezet.

Indien in de wet en overeenkomst wel iets wordt geregeld over de opzegging:

  • kunnen, indien de wet of de overeenkomst daarvoor ruimte laten, de eisen van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat aan de opzegging nadere eisen worden gesteld;
  • kan een beroep daarop op grond van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. 

Indien in de wet en overeenkomst niets wordt geregeld over de opzegging:

  • is de overeenkomst in beginsel opzegbaar;
  • kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat 

of: opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat, 

of: een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen, 

of: de opzegging moet gepaard gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding;

  • daarbij verdient opmerking dat het ook mogelijk is dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet opzegbaar is.

In het onderhavige arrest wordt verduidelijkt dat voor een beroep op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid is vereist dat in de wet of overeenkomst een bepaalde leemte moet zijn gelaten. Indien een vrij uitgebreide opzegbepaling is overeengekomen behoeft de overeenkomst in de regel dan ook geen aanvulling op grond van de redelijkheid en billijkheid.

Als u van te voren wilt weten waar u aan toe bent dan is het zaak dat de regels over de opzegging zo uitgebreid mogelijk worden beschreven in de duurovereenkomst zodat daarmee wordt voorkomen dat op een later moment - ingevolge de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid - nadere eisen aan de opzegging kunnen worden gesteld.

Heeft u vragen over dit artikel, wenst u advies in een lopende kwestie of wilt u graag worden bijgestaan in een procedure, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

U kunt de uitspraak hier nalezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:141

 

Door: Sander Meeusen

Meer weten? Neem contact op met: