Photo 1462396240927 52058A6a84ec

Misvatting overgangstermijn Wet franchise

27 maart 2021

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. In de artikelen 7:920 en 7:921 van de Wet franchise is een aantal verplichtingen voor de franchisegever opgenomen, die een aanpassing van de bestaande franchiseovereenkomst vereisen. Dit geldt voor alle franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten. Voor bestaande franchiseovereenkomsten (gesloten voor 1 januari 2021) geldt een overgangsregeling van 2 jaar. Deze franchiseovereenkomsten moeten uiterlijk op 31 december 2022 zijn aangepast.

Veel franchiseorganisaties hebben de afgelopen maanden hun (standaard) franchiseovereenkomst aangepast of zijn daar druk mee bezig. Dit heeft met name prioriteit bij de franchiseorganisaties die regelmatig nieuwe franchisenemers verwelkomen. De ‘nieuwe’ franchisenemers worden immers geacht een franchiseovereenkomst aan te gaan die is aangepast conform Wet franchise.

Wat een aantal franchiseorganisaties echter volledig miskent, is dat deze overgangsregeling van 2 jaar alleen van toepassing is op bestaande franchiseovereenkomsten met een looptijd tot tenminste 31 december 2022. Indien de franchiseovereenkomst met een bestaande franchisenemer eerder eindigt, is de Wet franchise integraal van toepassing op de verlengde franchiseovereenkomst. Ook indien bijvoorbeeld contractueel is vastgelegd dat de bestaande franchiseovereenkomst automatisch wordt verlengd. Als de verlengingsdatum na 1 januari 2021 valt, is een aanpassing van de bestaande franchiseovereenkomst vereist!

Daarbij wordt in een aantal gevallen ook miskend wat de mogelijke gevolgen zijn als dit niet in acht wordt genomen en ook niet wordt ‘gerepareerd’. Het is goed mogelijk dat de verlengde overeenkomst die niet conform Wet franchise is aangepast, nietig of vernietigbaar is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de franchisegever achteraf alle uit hoofde van de franchiseovereenkomst of hiermee verbonden overeenkomsten betaalde vergoedingen (huur/fee/etc.) moet terugbetalen en ook nog eens schadeplichtig is.