Photo 1546198632 9Ef6368bef12

Het UBO-register, wat moet je weten?

8 januari 2020

Op 10 januari 2020 dienen alle lidstaten van de Europese Unie het UBO-register te hebben ingevoerd. Nederland zal deze datum echter niet halen. De wetsvoorstellen zijn thans nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Het kabinet wil het UBO-register nu in het komend voorjaar in laten gaan. In dit artikel een korte terugblik op wat het UBO-register precies zal inhouden.
Wat houdt het UBO-register in?

UBO staat voor uiteindelijk belanghebbende, dat wil zeggen, de natuurlijke persoon (dus niet rechtspersoon) die uiteindelijk het belang in de vennootschap houdt. Het doel van het registreren van UBO’s is het blootleggen van de belangen van natuurlijke personen in vennootschappen, om zo financieel-economische criminaliteit tegen te gaan zoals witwassen, fraude, corruptie, belastingontduiking etc.

Wie dienen geregistreerd te worden?

Een UBO is een natuurlijk persoon die:

 1. meer dan 25% van de aandelen houdt of stemrecht heeft;
 2. meer dan 25% economisch belang houdt; of
 3. feitelijke zeggenschap heeft.

Er kunnen dus meerdere personen binnen de vennootschap UBO zijn. Indien een vennootschap geen UBO heeft, dient een pseudo-UBO te worden geregistreerd. Dit kan een vennoot of statutair bestuurder zijn.

Vennootschappen zijn verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van de gegevens van haar (pseudo-)UBO(‘s). Het niet meewerken van een UBO aan zijn registratie levert een economisch delict op en kan leiden tot een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van maximaal €20.750.

Welke gegevens moeten vennootschappen registreren en wat wordt daarvan openbaar gemaakt?

In het onderstaande schema is opgenomen welke gegevens openbaar te raadplegen zijn. Het register kan niet worden doorzocht op naam van de UBO, maar enkel op naam van de rechtspersoon. Ook wordt openbaarheid enigszins beperkt doordat het opvragen van gegevens geld kost.

Onder bevoegde autoriteiten moet worden verstaan publieke autoriteiten waaraan taken zijn toegewezen op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, alsook belastingautoriteiten en relevante toezichthouders. In Nederland moet men denken aan de Belastingdienst en AFM. De exacte groep moet nog bij AMvB worden aangewezen. 

 

Gegevens

Openbaar?

Wie kan inzien?

 • Aandelenbelang

Ja, in de van toepassing zijnde klasse 25-50%, 50-75% of >75%

Iedereen

 • Geboortemaand
 • Geboortejaar
 • Woonstaat
 • Nationaliteit

Ja, echter kan afscherming worden verzocht op grond van (limitatief):

 1. blootstelling aan onevenredig risico;
 2. een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie;
 3. minderjarigheid; of
 4. een andere vorm van wilsonbekwaamheid.

Iedereen

Tenzij afgeschermd, dan alleen nog inzichtelijk voor financiële instellingen, notarissen, bevoegde autoriteiten en FIU-Nederland

 • BSN
 • Adres
 • Geboortedag
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Afschrift van UBO-gegevens

Nee

Uitsluitend in te zien door bevoegde autoriteiten en FIU-Nederland

 

Wilt u meer informatie omtrent het UBO-register? Neem dan contact op met onze specialisten.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: