Photo 1528698827591 E19ccd7bc23d

Blokker wordt in kort geding veroordeeld tot betaling van schadevergoeding mede op basis van de Wet Franchise

20 oktober 2020

De voorzieningenrechter Amsterdam veroordeelt Blokker op 30 september 2020 tot het betalen van een (voorschot op) schadevergoeding aan een franchisenemer.

Wat opmerkelijk is, is dat de rechter in zijn vonnis verwijst naar de wetgeving op het gebied van franchise die pas per 1 januari 2021 van kracht wordt.

Letterlijk is onder ‘beoordeling’ in het vonnis opgenomen:

De Franchisewet is weliswaar thans nog niet van kracht, maar daaruit (en uit de behandeling van die wet in het parlement) kan wel de – ook nu reeds geldende – algemene regel worden afgeleid dat een franchisegever zich als goed franchisegever jegens de franchisenemer dient te gedragen en vice versa. Franchisegever en franchisenemer hebben immers ook thans een (contractuele) relatie die mede door de redelijkheid en billijkheid wordt beheerst. De Franchisewet geeft een nadere invulling van die redelijkheid en billijkheid. In de Franchisewet kan ook steun worden gevonden voor het uitgangspunt dat de franchisegever bij het aangaan van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer tijdig informatie geeft over zijn financiële positie, voor zover deze redelijkerwijs van belang is bij het sluiten van die overeenkomst. Hierbij is door de wetgever in de memorie van toelichting vastgelegd dat de franchiserelatie intrinsiek ongelijkwaardig is en dat dit tot onredelijke en onwenselijke situaties kan leiden voor de franchisenemer.

Van belang is met name dat de voorzieningenrechter met zijn oordeel bevestigt dat in de Wet Franchise de redelijkheid en billijkheid die iedere franchiseverhouding beheerst nader wordt ingevuld.

Daarbij wordt ook verwezen naar de memorie van toelichting (MvT) op de Wet Franchise. In de MvT geeft de indiener een nadere toelichting op de (achtergrond van de) wetgeving.

Het is onze verwachting dat franchisenemers in gerechtelijke procedures veel vaker een beroep zullen doen op verplichtingen voor de franchisegever die zijn opgenomen in de Wet Franchise. Ook indien het geschil betrekking heeft op een franchiseovereenkomst die (ruim) voor 1 januari 2021 is gesloten.

 

Contact

Wilt u meer weten over de Wet Franchise en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de franchisegever? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten: franchise@lxa.nl

 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: