Shutterstock Instemmingsrecht

De franchisevereniging: de oplossing voor het verkrijgen van instemming van franchisenemers?

13 september 2022

Een franchisevereniging is, de naam zegt het al, een vereniging van franchisenemers. Als franchisegever ben je daar geen lid van. Dat betekent echter niet dat het bestaan en het (goed) functioneren van een dergelijke verenging niet relevant is voor de franchisegever. In dit artikel bespreken we het voordeel van een dergelijke vereniging in het licht van het instemmingsrecht. We bespreken ook hoe je als franchisegever de oprichting daarvan kunt stimuleren en wat handig is om daarover in de franchiseovereenkomst op te nemen.

Instemmingsrecht

Franchisenemers hebben een instemmingsrecht wanneer de franchisegever wijzigingen in de franchiseformule wil doorvoeren of invoering van een afgeleide formule beoogt.[1] Dit instemmingsrecht bestaat alleen als de wijziging van de franchiseformule of het exploiteren van een afgeleide formule voor een of meer franchisenemers een negatieve financiële impact heeft, boven de in de franchiseovereenkomst opgenomen drempelwaarden. Zijn geen drempelwaarden opgenomen? Dan geldt het instemmingsrecht bij elke negatieve financiële impact.

Is een voornemen instemmingsplichtig, dan heeft de franchisegever de voorafgaande instemming nodig van:

  1. een meerderheid (50% + 1) van de in Nederland gevestigde franchisenemers; of
  2. elk van de in Nederland gevestigde franchisenemers die financieel negatief geraakt worden door het voornemen.

Het is aan de franchisegever of hij het voornemen alleen voorlegt aan de individuele franchisenemers die daadwerkelijke geconfronteerd worden met de betreffende financiële gevolgen, dan wel of hij tracht een meerderheid van alle franchisenemers mee te krijgen.

 

Nut van een franchisevereniging voor de franchisegever

Voor instemming en draagvlak kan de franchisegever veel baat hebben bij een goed georganiseerd overleg van franchisenemers. Meer specifiek is voor het verkrijgen van instemming een formele franchisevereniging handig. De statuten van de franchisevereniging kunnen er dan namelijk in voorzien dat instemming door de algemene ledenvergadering, of instemming van het bestuur van de vereniging, de leden bindt.

Stemt de ledenvergadering/het bestuur van de vereniging in met de wijziging van de franchiseformule dan wel de invoering van een afgeleide formule en is meer dan de helft van de franchisenemers lid van de vereniging? Dan is sprake van instemming van de meerderheid. Als franchisegever hoef je dan dus niet zelf bij de franchisenemers aan te kloppen.

 

Rol franchisegever

Als franchisegever kun je je franchisenemers niet tot oprichting van een franchisevereniging dwingen. Je kunt uiteraard wel de oprichting van een franchisevereniging bevorderen. Het kan hierbij nuttig zijn om als franchisegever kennis te nemen van en te adviseren over de statuten van de franchisevereniging en hoe daarin de besluitvorming omtrent instemmingsplichtige besluiten is geregeld.

Bovendien is het van belang dat je in de franchiseovereenkomst goed regelt dat iedere franchisenemer ook lid is of wordt (en blijft) van de franchisevereniging. En dat de franchisevereniging het recht heeft om besluiten te nemen die de franchisenemer binden, ook als de franchisenemer geen lid (meer) is van de vereniging.  

 

[1] Artikel 7:921 BW.

 

Contact 

Wilt u meer informatie over franchise, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten: franchise@lxa.nl

Regelmatig op de hoogte blijven van de laatste juridische ontwikkelingen?