UITSPRAAK HOF OVER PROGNOSES IN LIJN MET VOORSTEL WET FRANCHISE?

UITSPRAAK HOF OVER PROGNOSES IN LIJN MET VOORSTEL WET FRANCHISE?

12 februari 2019

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 februari 2019 is het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg bekrachtigd en is nogmaals geoordeeld dat de franchisegever niet schadeplichtig is jegens de franchisenemers die de vorderingen hebben ingesteld.

In deze procedure werd door negen franchisenemers van Top1Toys formule van Otto Simon gesteld dat zij door de misleidende tekst op de website van franchisegever en door een onjuiste voorspiegeling van de marge in de prognoses zijn bewogen zich aan te sluiten bij de franchiseorganisatie. Achteraf bleek volgens hen dat de marges zoals opgenomen in de prognoses niet te behalen zijn. Ook vielen de omzetten zwaar tegen. De franchisenemers benadrukten dat franchisegever een deskundige is en dat zij als franchisenemers zonder meer uit mochten gaan van de vermeldingen op de website en de inhoud van de door de franchisegever afgegeven prognoses.

Winstverwachting

Het Hof verwees in zijn uitspraak naar de vaste jurisprudentie met betrekking tot winstverwachting/prognose. Dit betreft het arrest Paalman/Lampenier uit 2002 en de latere arresten Street One (2017) en Albert Heijn Franchising (2018).

Het Hof stelt vast dat de franchisegever de ondernemers niet zelf actief heeft benaderd, maar via haar website informatie heeft gegeven over haar franchiseorganisatie. Naar aanleiding hiervan hebben de ondernemers contact gelegd met de franchisegever. De franchisenemers zijn volgens het Hof gewezen op de risico's van het starten van een eigen winkel. De franchisegever heeft hen tevens geadviseerd een externe deskundige een marktonderzoek, een haalbaarheidsonderzoek en een weloverwogen inschatting van de mogelijkheden van een winkel ten opzichte van een taakstelling te laten maken.

Volgens het Hof is het percentage marge dat in de begroting is vermeld (34%)  een branchegemiddelde afkomstig uit de statistieken van het EIM (Eigen Initiatief Model). De begrotingen van de franchisegever waren taakstellende begrotingen, waarbij de kosten van de ondernemers (franchisenemers) als uitgangspunt zijn genomen. De begrotingen betroffen aldus geen prognoses van marges en omzetten, waardoor niet kan worden gesteld dat franchisegever onzorgvuldig heeft gehandeld en de betreffende franchisenemers op het verkeerde been heeft gezet.

Misleidende reclame?

Met betrekking tot de tekst op de website overwoog het Hof dat:

“de tekst op de website van Otto Simon is gericht op potentiële franchisenemers en dat daarom bij de beoordeling van de vraag of deze publicatie misleidend is moet worden uitgegaan van de kennis en het voorstellingsvermogen van een gemiddeld geïnformeerde en oplettende (aanstaande) ondernemer. Het gemiddelde bedrijfsmatig handelende publiek dient zich bewust te zijn van, en zich dus niet te laten beïnvloeden door, het feit dat aan reclame vaak een zekere overdrijving eigen is.”

Gelet hierop heeft het Hof overwogen dat de tekst op de website van de franchisegever niet misleidend is.

Nieuwe franchisewetgeving

Op 12 december 2018 is het wetsvoorstel van de Wet Franchise gepresenteerd. Uit dat wetsvoorstel vloeit voort dat de franchisegever ‘financiële gegevens’ dient te verstrekken aan de kandidaat franchisenemer. In de toelichting op deze bepaling lijkt het te gaan om een plicht om een prognose op te stellen. Dit is dus niet in lijn met de bestaande rechtspraak en met deze uitspraak van het Hof. Het is derhalve van groot belang dat in de uiteindelijk wet of in de Memorie van Toelichting concreet wordt opgenomen welke financiële gegevens franchisegever dient te verstrekken.

 

Contact

Heeft u een vraag over het wetsvoorstel ‘Wet Franchise’ of over prognose(verplichtingen)? Dan helpen wij u daar graag mee! Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze franchisespecialisten: franchise@lxa.nl

 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: