PUBLICATIE BELEIDSREGELS PRIORITERING KLACHTENONDERZOEK AP

PUBLICATIE BELEIDSREGELS PRIORITERING KLACHTENONDERZOEK AP

2 oktober 2018

De vraag ‘krijg ik echt meteen een boete bij overtreding van de AVG?’ komt nog regelmatig voorbij in mijn praktijk. De AP strooit echter niet zomaar met boetes, zoals ook blijkt uit de Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek Autoriteit Persoonsgegevens (Beleidsregels) die op 1 oktober jl. in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Met name de toelichting bij de Beleidsregels geeft een duidelijk beeld hoe de AP omgaat met klachten van betrokkenen. De AP streeft naar normconform gedrag en stuurt aan op een pragmatische benadering.

Als de AP een klacht ontvangt, bepaalt de AP of er mogelijk sprake is van een overtreding waar de AP tegen op kan treden. Is de AP direct van oordeel dat er sprake is van een overtreding, dan wil dat niet meteen zeggen dat de AP naar zware middelen grijpt. De AP kan namelijk de klager eerst adviseren om in overleg te treden met de overtreder of aansturen op bemiddeling. Ook kan de AP zelf de overtreder confronteren middels een gesprek of een waarschuwingsbrief. Uitgangspunt blijft dat de AP handhavend zal optreden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Zijn er voldoende aanwijzingen dat er sprake is van een overtreding, maar is verder onderzoek nodig om de overtreding vast te kunnen stellen, dan komt het onderzoek in de volgende fase terecht. Er wordt dan getoetst aan drie, niet cumulatieve, ‘prioriteringscriteria’.

Gezien de beperkte middelen van de AP en de vele klachten, voert de AP namelijk een prioriteringsbeleid om in eigen woorden “op te kunnen treden in die gevallen waarin de bescherming van de persoonsgegevens naar haar oordeel het meest geboden is”.

Het eerste criterium betreft de schadelijkheid van het gedrag voor de klager, waarbij de AP onder meer de ernst, de duur van de overtreding en het soort persoonsgegevens in aanmerking neemt. Het tweede criterium houdt verband met de bredere maatschappelijk betekenis van een eventueel optreden van de AP. Hierbij wordt gekeken of de overtreding binnen de aandachtspunten van de AP valt en hoeveel mensen geraakt kunnen worden door de overtreding. Het derde en laatste criterium betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid, waarbij de AP een afweging maakt welk handhavingsinstrument geschikt is om op korte termijn het gewenste effect te bereiken en welke (financiële) middelen de AP heeft.

Op basis van voornoemde criteria kan de AP besluiten de klacht niet verder te behandelen, het verzoek tot handhaving af te wijzen of nader (uitgebreid) onderzoek te doen. In geval van nader onderzoek wordt de mogelijkheid tot handhavend optreden verder onderzocht. De AP heeft in dat geval veel onderzoeksmiddelen tot haar beschikking. Wordt in het definitieve rapport vastgesteld dat er sprake is van een overtreding, dan volgt de handhavingsfase.

Wilt u meer weten over de AVG en/of handhaving door de AP, neem dan contact op.

Voor meer informatie over de Beleidsregels:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_prioritering_klachtenonderzoek.pdf