ADVOCATENKANTOREN SLAAN HANDEN INEEN VOOR OEKRAÏNE MET ACTIE STAND FIRM! (3)

ADVOCATENKANTOREN SLAAN HANDEN INEEN VOOR OEKRAÏNE MET ACTIE: STAND FIRM!

4 maart 2022

Verklaring Stand firm


Wij zijn geschokt door de invasie van Rusland in Oekraïne in de vroege ochtend van 24 februari jl.


Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de dreiging van de inzet van nucleaire wapens worden de vrede en democratie in Europa ernstig bedreigd. Oekraïne verdedigt haar democratie met man en macht, maar het is zonder externe steun een ongelijke strijd.


Wij kunnen daarin niet zwijgzaam toekijken of de blik afwenden en doorwerken. Zakelijke dienstverleners in Nederland en Europa dragen daarin ook een verantwoordelijkheid.
Wij hebben een eed gezworen bij aanvaarding van ons ambt. Wij beloofden plechtig geen zaken te behandelen of belangen te verdedigen die wij in gemoede niet rechtvaardig achten. In tijden van crisis en oorlog dienen wij daarin nog strenger ons morele kompas te volgen en dienovereenkomstig te handelen.


Wij doen een beroep op alle advocatenkantoren in Nederland om deze verklaring te steunen en zullen iedere transactie die mogelijk het oogmerk heeft de belangen veilig te stellen van de Russische president, de Russische staat, Russische (staats-)bedrijven of de Russische elite weigeren uit te voeren voor zover zij niet openlijk stelling nemen tegen de inval in Oekraïne. Wij zullen niet de belangen behartigen van degenen die (indirect) de oorlog tegen Oekraïne faciliteren. Dat begint met het respecteren van de sancties tegen Rusland die in Europees verband zijn afgekondigd.


De tijd is aangebroken om kleur te bekennen. Stand firm!


Deze verklaring wordt ondersteund door:
• BarentsKrans
• Bird & Bird (Netherlands) LLP
• Boels Zanders Advocaten
• Brinkhof
• Cleerdin & Hamer Advocaten
• CMS Nederland
• Dirkzwager legal & tax
• DVDW
• Florent
• Kennedy Van der Laan
• KienhuisHoving Advocaten en Notarissen
• La Gro Geelkerken
• LXA Advocaten
• Nysingh advocaten en notarissen
• Ploum
• Stek
• Trip Advocaten Notarissen
• Van Benthem & Keulen
• Van Diepen Van der Kroef
• Wijn & Stael Advocaten

 

English version 


Declaration Stand firm


We are deeply shocked by the Russian invasion of Ukraine in the early morning of February 24th.


As a consequence of the war in Ukraine and Russia’s threat of using nuclear arms, peace and democracy in Europe are at severe risk. And while Ukraine is fighting bravely and determinedly for its democracy, it is fighting a war it cannot win alone.


We cannot and will not stand by silently, avert our eyes and keep working. Professional service providers in the Netherlands and Europe bear a responsibility.


We swore an oath in the acceptance of our office, promising faithfully to never defend a case or represent an interest we could not in good conscience justify. In times of crisis and war this responsibility to follow our conscience and act accordingly weighs even stronger.


We appeal to all Law firms in the Netherlands to support this declaration and refuse to facilitate any transaction that may have the intent to secure the interests of the Russian president, the Russian state, Russian (state) companies or the Russian elite insofar as they do not openly take a stand against the invasion of Ukraine. We will not represent the interests of those who (indirectly) facilitate the war against Ukraine. Starting with respecting the sanctions against Russia that have been announced in a European context.


It’s time to show our true colours. Stand firm!


This statement is supported by:
• BarentsKrans
• Bird & Bird (Netherlands) LLP
• Boels Zanders Advocaten
• Brinkhof
• Cleerdin & Hamer Advocaten
• CMS Nederland
• Dirkzwager legal & tax
• DVDW
• Florent
• Kennedy Van der Laan
• KienhuisHoving Advocaten en Notarissen
• La Gro Geelkerken
• LXA Advocaten
• Nysingh advocaten en notarissen
• Ploum
• Stek
• Trip Advocaten Notarissen
• Van Benthem & Keulen
• Van Diepen Van der Kroef
• Wijn & Stael Advocaten