ACHTER UW GELD AAN IN HET BUITENLAND: HET EUROPEES BANKBESLAG

ACHTER UW GELD AAN IN HET BUITENLAND: HET EUROPEES BANKBESLAG

1 mei 2018

U doet internationaal zaken in een of meer Europese landen. U werkt elke dag hard om uw klanten zo goed mogelijk te bedienen en om een zo goed mogelijk product of dienst te leveren. Het is dan vervelend als u te maken krijgt met een slecht betalende klant. Hoe kunt u achter uw geld aan als uw debiteur in het buitenland zit?

Sinds januari 2017 biedt Europese regelgeving (Verordening (EU) nr. 655/2014) uitkomst. Het leggen van bankbeslag in een ander Europees land (m.u.v. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) is eenvoudiger gemaakt. U kunt nu de voorzieningenrechter in Nederland verzoeken om een bevel te geven voor het leggen van beslag op buitenlandse bankrekeningen van uw schuldenaar. Het zogenaamde Europees bankbeslag. U kunt dit zelf doen of laten doen door een advocaat. Dit kunt u doen als u al een titel heeft, zoals een vonnis. Heeft u nog geen vonnis, dan biedt een Europees bankbeslag onder bepaalde voorwaarden ook mogelijkheden.

De voorwaarden

Een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag kunt u verkrijgen als u een titel (bijv. een vonnis of een notariële akte) heeft. Het bevel wordt uitgevaardigd indien u voldoende bewijsmateriaal heeft verstrekt om de rechter ervan te overtuigen dat een dringende behoefte bestaat aan het Europees bankbeslag. Er is sprake van een dringende behoefte ingeval een reëel risico bestaat dat zonder het te leggen Europees bankbeslag de schuldenaar de inning van de vordering onmogelijk zal maken of zal bemoeilijken.

Stel dat u nog geen titel heeft en eerst nog een procedure moet voeren tegen de schuldenaar, ook dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag uit te vaardigen. Dit is vergelijkbaar met de in Nederland bekende mogelijkheid om conservatoir derdenbeslag te leggen. Aan een Europees bankbeslag worden echter strengere voorwaarden gesteld. U dient niet alleen voldoende bewijsmateriaal te verstrekken waaruit blijk dat een reëel risico bestaat dat de inning onmogelijk zal worden gemaakt of zal worden bemoeilijkt. U dient ook voldoende bewijsmateriaal te verstrekken om de rechter ervan te overtuigen dat u de bodemprocedure tegen de schuldenaar waarschijnlijk zal winnen.

Zekerheidstelling

Ingeval u nog geen titel heeft, is het uitgangspunt dat u voor het verkrijgen van een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag zekerheid dient te stellen voor de schade die de schuldenaar lijdt door het Europees bankbeslag ingeval later blijkt dat het Europees bankbeslag onterecht is gelegd. Zekerheid kan worden gesteld in de vorm van een borgsom of een andere waarborg, zoals een bankgarantie of een hypotheek. Bij het bepalen van de hoogte van de te stellen zekerheid zal in beginsel de hoogte van de vordering als richtsnoer worden gebruikt. Op deze regel kan in bepaalde gevallen een uitzondering worden gemaakt. Hoe harder uw vordering, hoe eerder een uitzondering wordt gemaakt op het stellen van zekerheid. Kan de schuldeiser geen zekerheid stellen, dan kan het zijn dat het verzoek tot het verstrekken van een bevel voor het leggen van een Europees bankbeslag wordt afgewezen.

Snel resultaat

Is eenmaal een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag uitgevaardigd, dan weet u snel of het beslag doel heeft getroffen. De betreffende bank dient namelijk binnen drie werkdagen te verklaren op welke bankrekeningen het beslag kleeft en welke bedragen het beslag heeft geraakt. Als in het verzoek tot het leggen van Europees bankbeslag is aangegeven dat niet alleen op de bij de schuldeiser bekende bankrekening maar ook op alle andere bankrekeningen beslag moet worden gelegd, dan treft het beslag ook die andere (onbekende) bankrekeningen. De bank dient ervoor te zorgen dat de schuldenaar geen bedragen meer kan opnemen of betalingen kan doen. Ook automatische incasso’s moeten worden geblokkeerd. In de meeste gevallen zal een bank de beslagen bedragen separeren.

Informatie

Heeft u geen rekeninginformatie van uw schuldenaar of heeft u slechts een vermoeden bij welke bank of banken uw schuldenaar bankiert, dan kunt geen bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag verkrijgen. Ingeval u een titel heeft, biedt het Europees bankbeslag een interessante mogelijkheid om toch aan die informatie te komen. Heeft u een vermoeden of aanwijzingen dat uw schuldenaar bij een bepaalde buitenlandse bank bankiert, dan kunt u de rechter verzoeken de bank te verzoeken om rekeninginformatie te verstrekken. Op die manier kunt op een vrij eenvoudige manier toch aan de benodigde rekeninginformatie komen. Met die informatie kunt u vervolgens een bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag verkrijgen.

Tot slot

Het Europees bankbeslag biedt dus mogelijkheden beslag te leggen op buitenlandse bankrekeningen van uw klant. Heeft u een slecht betalende klant in een Europees land en bent u bekend met een buitenlandse bankrekening, neem dan contact met ons op en we zoeken graag voor u uit of u een Europees bankbeslag kunt leggen.

Meer weten? Neem contact op met: