EINDELIJK IS PROCEDEREN IN HET ENGELS MOGELIJK

EINDELIJK IS PROCEDEREN IN HET ENGELS MOGELIJK

13 december 2018

Tot dit moment was het Nederlandse rechters uitsluitend toegestaan om hun oordeel te vellen in de Nederlandse taal. Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met wetgeving die procederen en rechtspraak in het Engels mogelijk maakt. Met dit besluit is groen licht gegeven voor de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC). Dit is gerecht dat is gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken. De Rechtspraak komt hiermee tegemoet aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven.

NCC

De NCC wordt onderdeel van de rechtbank en van het gerechtshof te Amsterdam. Binnen beide instituten zullen gespecialiseerde kamers van ervaren rechters worden gevormd. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken. Ook wordt voorzien in een Court in Summary Proceedings, hetgeen betekent dat ook kort gedingen zullen worden behandeld. Het type geschil kan variëren van een contractuele aanspraak of een vordering tot vergoeding van schade ten gevolge van een onrechtmatige daad tot een vennootschapsrechtelijke aangelegenheid. Er is geen drempelbedrag waaraan vorderingen moeten voldoen willen deze in behandeling worden genomen. Het enige criterium is dat het geschil een internationaal element moet hebben. Aan dit criterium is eenvoudig voldaan.

Toegang tot de NCC is vrijwillig. Dat willen zeggen dat partijen alleen toegang hebben tot de NCC wanneer zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen dat geschillen zullen worden gehandeld door de NCC. Een dergelijke keuze kan gemaakt worden voordat een geschil ontstaat, maar ook daarna. Een bruikbare passage voor een clausule die voorziet in de keuze voor de NCC kan worden gevonden in haar (proces)reglement.

Procedure

Een procedure bij de NCC wordt beheerst door Nederlands procesrecht. De procedure wordt geheel gevoerd in het Engels en er is geen verplichting documenten te vertalen in het Nederlands (zoals nu nog het geval is). De uitspraak wordt ook gedaan in het Engels. Het is overigens niet verplicht om in het Engels te procederen. Partijen kunnen er samen voor kiezen om in het Nederlands te procederen.

De kosten voor een procedure bij de rechtbank bedragen 15.000 euro. Een procedure in hoger beroep kost 20.000 euro. Over de verdeling van kosten (bijvoorbeeld van advocaatkosten, griffiegelden, kosten van deskundigen, getuigen of vertalers) kunnen partijen afspraken maken. Indien partijen geen afspraken (kunnen) maken dan zal de NCC een kostenveroordeling toekennen aan de partij die het meest in het gelijk is gesteld. In dat geval zal de winnende partij een forfaitaire vergoeding krijgen. Deze forfaitaire vergoeding zal in de regel (veel) lager liggen dan de werkelijk door de winnaar gemaakte kosten.

Uitspraken van de NCC worden op grond van verdragen zonder formaliteiten erkend en kunnen worden geëxecuteerd in de EU en in Zwitserland. Het ligt in de lijn der verwachting dat aanvullende verdragen het binnen een afzienbare termijn mogelijk zullen maken om ook buiten Europa vonnissen van overheidsrechters erkend te krijgen.

Al met al is de mogelijkheid om te procederen bij de NCC een grote stap vooruit voor internationaal opererende ondernemingen en voor buitenlandse bedrijven met vestigingen in Nederland. Mocht u meer willen weten over procederen bij de NCC, neem dan vooral contact op met Daan Folgering of Nina Meuwese.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: