EUROPEES BANKBESLAG: HET INWINNEN VAN REKENING-INFORMATIE VAN UW BUITENLANDSE DEBITEUR

EUROPEES BANKBESLAG: HET INWINNEN VAN REKENING-INFORMATIE VAN UW BUITENLANDSE DEBITEUR

9 augustus 2018

Heeft u geen rekeninginformatie van uw schuldenaar of heeft u slechts een vermoeden bij welke bank(en) uw schuldenaar bankiert, dan kunt geen bevel tot het leggen van een Europees bankbeslag verkrijgen. Ingeval u een titel heeft, biedt het Europees bankbeslag een interessante mogelijkheid om toch aan die informatie te komen. Maar hoe verkrijgt u die informatie?

Achtergrond

Op grond van de Europese Verordening nr. 655/2014 terzake het Europees bankbeslag kan een schuldeiser de voorzieningenrechter verzoeken om bij de aangewezen (informatie-)instantie in een ander Europees land rekening-informatie op te vragen van de schuldenaar. Deze instantie zal dan nagaan of en bij welke bank(en) de schuldenaar bankrekeningen heeft in dat land. De informatie-instantie zal de beschikbare rekening-informatie delen met de voorzieningenrechter. Vanwege de bescherming van de persoonsgegevens van de schuldenaar zal de rekening-informatie niet met de schuldeiser worden gedeeld. Als aan alle andere voorwaarden voor een Europees bankbeslag is voldaan, zal de voorzieningenrechter op basis van de verkregen rekening-informatie bevelen bij welke banken beslag dient te worden gelegd.  

Voorwaarden voor het inwinnen van rekeninginformatie

Een verzoek tot het inwinnen van rekeninginformatie kan in beginsel slechts worden gedaan ingeval de schuldeiser een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis of een notariële akte) heeft. Onder bepaalde voorwaarde kan een dergelijk verzoek ook worden gedaan ingeval de titel nog niet uitvoerbaar is.

Verder moet de schuldeiser redenen hebben om aan te nemen dat de schuldenaar een of meer rekeningen in het buitenland bij een bank heeft, waarvan hij de naam en ook andere gegevens (zoals een rekeningnummer) niet kent. De schuldeiser moet aannemelijk maken waarom volgens hem de schuldenaar een of meer rekeningen bij een bank in een ander Europees land aanhoudt. De schuldeiser dient hierbij alle hem beschikbare en relevante informatie omtrent de schuldenaar en informatie over de (vermoedelijke) rekeningen waarop beslag moet worden gelegd kenbaar te maken. De Verordening terzake het Europees bankbeslag bepaalt niet welke concrete informatie de schuldeiser moet aanleveren en evenmin bepaalt de Verordening wanneer voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar een rekening bij een bank in een ander Europees land aanhoudt. Een uitspraak van de rechtbank Rotterdam geeft al iets meer duidelijkheid.

Rechtbank Rotterdam 4 april 2018 ECLI:NL:RBOT:2018:3235

Rechtbank Rotterdam oordeelde op 4 april 2018 dat een schuldeiser onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een schuldenaar een of meer rekeningen in het buitenland zou hebben. De schuldeiser stelde dat de schuldenaar in een aantal Europese landen bedrijfsactiviteiten verricht en dat de schuldenaar om die reden in die landen vermoedelijk over een of meer bankrekeningen beschikt. De voorzieningenrechter volgde de schuldeiser daarin niet. De enkele omstandigheid dat de schuldenaar zaken doet of heeft gedaan in die landen is onvoldoende voor de onderbouwing voor het vermoeden dat de schuldenaar dan ook in die landen een of meer bankrekeningen heeft. In het internationale handelsverkeer is het immers niet nodig om in het land van de handelspartner over een bankrekening te beschikken. Het enkel zaken doen in het buiteland is dus niet voldoende om een vermoeden te baseren dat de schuldenaar bankrekeningen in het buitenland heeft. Het zou anders kunnen zijn ingeval de schuldenaar in die landen een vestiging heeft. In dat geval is het eerder aannemelijk dat er in die landen ook bankrekeningen worden aangehouden door de schuldenaar.

Heeft u vermoedens dat uw debiteur bankrekeningen in het buitenland heeft en wilt u daarop beslag, bel ons en wij zoeken graag voor u uit op welke manier u achter rekening-informatie kunt komen. Wellicht dat u gebruik kunt maken van de mogelijkheden van het Europees bankbeslag.

Meer weten? Neem contact op met: