Privacyverklaring nieuwsbrief

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is LXA N.V. (hierna: “LXA”).

Contactgegevens:
LXA Advocaten
Pettelaarpark 101
5216 PR ’s-Hertogenbosch
E: info@lxa.nl
T: +31 (0)73 700 36 00
F: +31 (0)73 700 36 01

Wij zullen u periodiek nieuwsbrieven sturen indien u zich hiervoor heeft ingeschreven. U krijgt hierdoor informatie en updates over het voor u relevante vakgebied. U bent natuurlijk niet verplicht om u in te schrijven voor deze nieuwsbrieven en hiervoor uw e-mailadres te verstrekken.

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt om te worden ingeschreven voor de nieuwsbrief, zullen wij de van u verkregen gegevens enkel verwerken op basis van uw toestemming of op grond van een gerechtvaardigd belang van LXA. Uw e-mailadres zal in dit kader enkel worden gebruikt om de nieuwsbrief te sturen.

Wij zullen deze persoonsgegevens opslaan en verwerken totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van onze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken onder aan de nieuwsbrieven die wij sturen.

Ook kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door hiertoe een bericht te sturen naar info@lxa.nl. LXA zal na ontvangst van dit bericht de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming staken. Dit laat echter onverlet (de rechtmatigheid van) de verwerking die plaatsvond op basis van deze toestemming voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Dit laat tevens onverlet de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang van LXA. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, verdient het dus voorkeur om de in deze nieuwsbrief opgenomen afmeldlink te gebruiken.

Daarnaast heeft u recht om bij LXA een verzoek in te dienen om:

  • Uitsluitsel te verkrijgen of LXA persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
  • rectificatie te verkrijgen van de (onjuiste) persoonsgegevens die van u verwerkt worden. U kunt in dit kader ook uw gegevens aanvullen;
  • wissing van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te bewerkstelligen, indien a) u niet langer bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of de persoonsgegevens anderszins niet langer nodig zijn, b) u uw toestemming voor verwerking intrekt, c) u bezwaar maakt tegen de verwerking, of d) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien a) de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die LXA in staat stelt de juistheid te controleren, b) de verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen en – in plaats daarvan – verzoekt om beperking van het gebruik van deze gegevens, c) LXA de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of d) u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de betreffende belangenafweging;
  • de overdracht van uw gegevens te bewerkstelligen in een gestructureerde, gangbare en machinelesbare vorm, indien de verwerking berust op toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Hierbij heeft u tevens het recht dat de persoonsgegevens – indien technisch mogelijk – rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden toegezonden.  
  • bezwaar te maken tegen de verwerking in geval van direct marketing.

Naast de bovengenoemde rechten, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door LXA. Hetzelfde geldt voor een afwijzing van uw verzoek door LXA ten aanzien van uw bovengenoemde rechten.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt LXA gebruik van Spotler. De privacyverklaring van Spotler vindt u hier.

Deze privacyverklaring is het laatst geüpdatet in februari 2024.