Privacyverklaring evenementen

Via deze privacyverklaring informeert LXA N.V. (hierna: “LXA”) u over de verwerking van uw persoonsgegevens indien u deelneemt aan of zich inschrijft voor een door of namens ons georganiseerd evenement. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

 

Algemeen

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken op basis van uw toestemming daartoe, waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, indien wij dit wettelijk verplicht zijn, of op grond van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde.

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door in dat kader een bericht te sturen naar privacy@lxa.nl. Wij zullen na ontvangst van dit bericht de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming staken. Dit laat echter (de rechtmatigheid van) de verwerking die plaatsvond op basis van deze toestemming voordat u uw toestemming heeft ingetrokken of de verwerking op basis van een andere grondslag onverlet.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken of bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt. Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.

 

Evenementen

Voor bestaande en nieuwe cliënten en andere geïnteresseerden organiseren wij diverse evenementen en andere activiteiten, zoals seminars, lezingen en beurzen. In dat kader verwerken wij diverse persoonsgegevens, onder meer om uitnodigingen voor deze evenementen te kunnen versturen, uw aanmelding te kunnen registreren, gepersonaliseerde directe berichten te kunnen versturen (waaronder meer informatie over het evenement of relevant materiaal), het aanmaken van naambordjes tijdens het evenement, het (veilig) verstrekken van eten of drinken tijdens het evenement, het bijhouden van aanwezigheidslijsten, en/of het publiceren over het evenement.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht. Het is wel mogelijk dat, indien u niet bereid bent de verzochte persoonsgegevens te verstrekken, wij uw inschrijving niet in goede orde kunnen verwerken en u niet deel kunt nemen aan de betreffende evenementen.

 

Prinsjesdagontbijt

In samenwerking met KPMG, Fagro en Meijburg & Co organiseren wij jaarlijks het Prinsjesdagontbijt Brabant. Indien u een bestaande klant of relatie van ons bent of eerder heeft aangegeven interesse te hebben in of uitgenodigd te willen worden voor bepaalde evenementen ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor het Prinsjesdagontbijt.

Ten behoeve van deze uitnodiging en het vervolgens registreren van uw aanmelding verstrekken wij zowel uw naam als uw e-mailadres aan KPMG N.V. Indien u zich naar aanleiding van de door KPMG te versturen uitnodiging aanmeldt voor het evenement, ontvangen wij daarvan een bevestiging. Deze gegevens worden aldus gebruikt om u de uitnodiging toe te sturen, maar ook om uw aanmelding te bevestigen, de deelnemers aan het evenement te kunnen identificeren, om u meer informatie toe te sturen over het evenement, om u uit te nodigen voor nieuwe, gelijksoortige evenementen of evaluatieformulieren te verstrekken. Deze gegevens verwerken wij op basis van een gerechtvaardigd belang daartoe van LXA. U kunt ons te allen tijde laten weten dat u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag. Daarvoor verwijzen wij u naar “Uw rechten”.

In sommige gevallen kunt u ook gezondheidsgegevens (zoals allergieën en dieetwensen) doorgeven. Deze gegevens kwalificeren in beginsel als bijzondere persoonsgegevens die wij enkel verwerken op basis van uw toestemming daartoe.

De gegevens die enkel nodig zijn om uw deelname aan het evenement te registreren, zullen wij verwijderen binnen 30 dagen nadat het evenement heeft plaatsgevonden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen kunt u vinden in deze privacyverklaringen van de betreffende partijen, te raadplegen via de verstuurde uitnodiging. 

 

Uw rechten

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bij ons een verzoek in te dienen om:

  • uitsluitsel te verkrijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken en zo ja, inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
  • eventuele onjuiste persoonsgegevens te rectificeren of onvolledige persoonsgegevens (laten) aanvullen;
  • verwijdering van uw persoonsgegevens, indien uw gegevens niet langer nodig zijn, u uw toestemming voor verwerking intrekt, u bezwaar maakt tegen de verwerking, of de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • onder omstandigheden de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • de overdracht van uw gegevens te bewerkstelligen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Hierbij heeft u tevens het recht dat de persoonsgegevens – indien technisch mogelijk – rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden toegezonden;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking in geval van direct marketing of in verband met uw specifieke situatie.

U zult zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie van ons ontvangen. Deze termijn kan eventueel met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook over deze eventuele verlenging van de reactietermijn wordt u tijdig geïnformeerd. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt deze afwijzing gemotiveerd. In dat geval heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de afwijzing van uw verzoek, of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op welke manier dan ook.

 

Verstrekking van uw gegevens aan derden

LXA zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of indien wij uw toestemming daartoe hebben verkregen. Zo zullen wij voor de organisatie van bepaalde evenementen uw persoonsgegevens verstrekken aan overige betrokken partijen, zoals partijen waarmee we gezamenlijk een evenement organiseren, evenementenbureaus, post- en pakketleveranciers, marketingbureaus, of onze IT-leveranciers.

 

Overige

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is LXA N.V. Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijden wijzigen. Wij zullen uw persoonsgegevens echter enkel verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring die gold ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.

 

LXA Advocaten

Pettelaarpark 101

5216 PR ’s-Hertogenbosch

E: privacy@lxa.nl

T: +31 (0)73 700 36 00

F: +31 (0)73 700 36 01

Deze privacyverklaring is het laatst geüpdatet in mei 2022.

 

De PDF versie van deze privacyverklaring evenementen kan u hier downloaden.