Privacyverklaring voor sollicitanten

Omdat LXA N.V. (hierna: “LXA”) door middel van onze vacatures ook persoonsgegevens zal verwerken, informeren wij u hierover in deze privacyverklaring.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is LXA N.V., gevestigd te (5216 PR) ’s-Hertogenbosch, aan het Pettelaarpark 101, en te bereiken via info@lxa.nl en +31 (0)73 700 36 00.

Via deze vacature vraagt LXA u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Dit betreft uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, uw curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de door u gevolgde opleidingen (en cijferlijsten), cursussen en stages en op de aard en inhoud van uw vorige dienstbetrekkingen. Indien ongevraagd aanvullende persoonsgegevens door u worden verstrekt, geeft u (door deze actieve handeling) toestemming aan LXA om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.

Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming en ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst, en enkel worden gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst, ter uitvoering van wervings- en selectieproces. Daarnaast zal LXA, indien nodig, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor verdere vragen en/of om u uitnodigen voor een (kennismakings)gesprek.

Tijdens de sollicitatieprocedure zullen deze persoonsgegevens niet met andere bedrijven worden gedeeld. Enkel indien u na het eerste kennismakingsgesprek wordt uitgenodigd voor het maken van een capaciteitentest en/of andere assessment, zullen wij de hiervoor noodzakelijke gegevens delen met ons assessmentbureau. Hierover zult u nader worden geïnformeerd.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u expliciet aangeeft dat uw gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar na uw toestemming daartoe bewaren. Indien de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming daartoe, kunt u deze toestemming altijd intrekken. LXA zal deze specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten.

LXA neemt de passende beveiligingsmaatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek.

U heeft daarnaast het recht om bij LXA een verzoek in te dienen om uitsluitsel te verkrijgen of LXA persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U kunt LXA verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, indien uw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. U heeft ook het recht om te verzoeken om beperking van een u betreffende verwerking, om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking, en om uw gegevens te laten overdragen. U zult zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie ontvangen van LXA. Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan.Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens of afwijzing van uw verzoek door LXA, en om beroep bij de rechter in te stellen.