ARBEIDSRECHT & ESG | LXA ADVOCATEN

Ook voor de ondernemer als werkgever brengt ESG de nodige veranderingen met zich mee. Ondernemingen vanaf een zekere omvang moeten rapporteren over bepaalde milieu, sociale en governance onderwerpen. Actuele thema’s als diversiteit, inclusiviteit en grensoverschrijdend gedrag blijven hierdoor actueel en worden in toenemende mate in Europese en nationale wetgeving vastgelegd, met nieuwe verplichtingen voor werkgevers als gevolg. Denk hierbij aan het wetsvoorstel Wet gelijke beloning van mannen en vrouwen, het initiatiefwetsvoorstel over het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon en de Wet bescherming klokkenluiders die in februari 2023 in werking is getreden.

Maar ook op het gebied van milieu en governance ontstaan verplichtingen voor de werkgever. Zo rust op werkgevers met meer dan 100 werknemers vanaf 1 juli 2024 een registratieverplichting van woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Daarnaast hebben ‘grote’ werkgevers sinds januari 2022 te maken met een ingroeiquotum en streefcijfers waarmee een evenwichtigere man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven moet worden bereikt. Ook zal een werkgever van een zekere omvang, op grond van de recent aangenomen CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), moeten vastleggen hoe het door hem gehanteerde beloningsbeleid voor topfuncties bijdraagt aan het behalen van zijn duurzaamheidsdoelstellingen. Dit impliceert dat beloningselementen, zoals bonussen, voor een gedeelte moeten worden gekoppeld aan KPI’s die zien op ESG-beleid. Hoewel deze verplichting de komende jaren enkel zal gelden voor werkgevers met meer dan 1000 werknemers is de verwachting dat het toepassingsbereik groter zal worden.

Waar nog geen juridische verplichtingen op de werkgever rusten kan ESG-beleid juist ook strategische voordelen bieden. Werknemers hechten bij hun keuze voor een werkgever steeds meer belang aan de duurzaamheid van de organisatie. Door gebruik te maken van groene arbeidsvoorwaarden (denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer) en maatregelen gericht op de gezondheid en het welzijn van werknemers kunnen werkgevers hun positie op de arbeidsmarkt versterken en personeel langer aan zich binden.

Werkgevers doen er dus goed aan om ESG zo snel mogelijk in hun beleid op te nemen en vervolgens uiteraard overeenkomstig te handelen. Meer weten over deze onderwerpen? Vragen voor een van onze specialisten? Neem gerust contact met ons op. Ons arbeidsrecht team is in al deze zaken thuis en kan u onder andere adviseren over het opstellen, beoordelen en actualiseren van:

  • Gedragscodes en sanctiebeleid;
  • Interne meld- en klachtprocedures;
  • Verduurzaming van personeelsbeleid en arbeidsovereenkomsten;
  • Beloningsbeleid;
  • Beleid inzake gelijke kansen;
  • Klokkenluidersregelingen

Daarnaast kunt u uiteraard bij ons terecht in geval van:

  • Overtredingen door werknemers van toepasselijk beleid, gedragscodes en reglementen;
  • Voorvallen en/of meldingen van dan wel klachten over (vermoedelijk) grensoverschrijdend gedrag;
  • Integriteitsvraagstukken.

Heeft u een vraag?