ASSCHER PRESENTEERT EERSTE WIJZIGINGEN WWZ

ASSCHER PRESENTEERT EERSTE WIJZIGINGEN WWZ

27 mei 2016

De Wet Werk en Zekerheid (ingevoerd per 1 januari 2015 respectievelijk 1 juli 2015) is nu al aan een eerste revisie toe. In de aanloop naar deze nieuwe wet is al veel kritiek geuit op de effecten van deze wet voor bijvoorbeeld seizoensarbeid en de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Nu, minder dan een jaar na invoering van de WWZ, is Asscher op initiatief van de voorzitter van MKB-Nederland overstag gegaan en heeft hij een akkoord bereikt met de sociale partners over enkele aanpassingen van de WWZ.

De eerste aanpassing van de WWZ betreft de zogenaamde ‘ketenregeling’ die inhoudt dat contracten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen met een tussenpoos van niet meer dan zes maanden  worden gezien als opvolgende contracten waarvan je er hooguit drie in twee jaar tijd mag afsluiten alvorens een contract voor onbepaalde tijd geldt. Voor invoering van de WWZ was deze tussenpoos drie maanden zodat, als een werknemer meer dan drie maanden niet werkte voor de werkgever een nieuwe keten ontstond en een contract voor onbepaalde tijd werd voorkomen. De wijziging van drie naar zes maanden door invoering van de WWZ leidde onder meer bij seizoensarbeid tot grote problemen omdat de tussenpoos veelal langer is dan drie maanden maar korter dan zes maanden. In het wijzigingsvoorstel zal worden geregeld dat voor seizoensarbeid (gedefinieerd als: werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen) de tussenpoos zal worden gesteld op drie maanden in plaats van de wettelijke zes maanden. Van groot belang evenwel is dat deze wijziging alleen toegestaan is als dit bij cao wordt geregeld. De werkgevers zijn dan dus nog wel afhankelijk van de medewerking van de vakorganisaties om deze afwijking van de wettelijke tussenpoos te realiseren.

Een tweede belangrijke wijziging van de WWZ is de voorgestelde regeling tot compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Er is veel kritiek gekomen op het feit dat de transitievergoeding ook verschuldigd is als het ontslag gegeven wordt na meer dan twee jaren arbeidsongeschiktheid en de werkgever al twee jaar het loon (of een belangrijk gedeelte daarvan) heeft doorbetaald. De wetswijziging houdt in dat de werkgever die een transitievergoeding dient te betalen aan een werknemer na langdurige arbeidsongeschiktheid  gecompenseerd wordt uit het algemeen werkloosheidsfonds. De middelen voor dit fonds worden door alle werkgevers opgebracht zodat hier in feite sprake is van een loyaliteitsregeling: alle werkgevers dragen bij aan het probleem van een werkgever die in een dergelijke situatie met de transitievergoeding te maken krijgt. Opmerkelijk is dat niet besloten is om de transitievergoeding af te schaffen of in omvang of hoogte te beperken maar dat ervoor gekozen is de transitievergoeding in stand te laten en deze te financieren via een collectieve omslag.

De minister voorziet dat de wijziging van de ketenregeling bij seizoensarbeid per 1 juli 2016 wordt ingevoerd. De wijziging van de financiering van de transitievergoeding zal naar verwachting niet eerder dan op 1 januari 2018 in werking kunnen treden. Daarom is het nu zeker te verwachten dat werkgevers langdurig arbeidsongeschikte werknemers (op papier) in dienst houden om pas na invoering van deze wetswijziging een einde aan dat dienstverband te maken.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: