Bar 1839361 640

Eerste ontbinding op de 'cocktail'-grond!

6 augustus 2020

Het heeft even geduurd, maar daar is hij dan: de eerste ontbinding op de nieuwe i-grond! Het is wat ondergesneeuwd door de coronacrisis, maar het is inmiddels al ruim een halfjaar geleden dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werd ingevoerd. Met deze wet wilde de wetgever onder andere het ontslagrecht versoepelen door het invoeren van een nieuwe ontslaggrond. Dit is gebeurd met het introduceren van de zogenaamde cumulatiegrond (i-grond), waarmee het mogelijk is geworden om ontbinding te verzoeken op grond van een optelsom van andere gronden, zoals disfunctioneren (de d-grond), verwijtbaar handelen (de e-grond), en/of verstoorde arbeidsverhouding (g-grond), zonder dat aan alle eisen van die gronden is voldaan. Hier kan de rechter dan wel een verhoging op de wettelijke transitievergoeding van maximaal 50% tegenover stellen.

Toch geen versoepeling…?

Het heeft tot 6 juli jl. geduurd voordat eindelijk een ontbindingsverzoek op de i-grond is toegewezen. Aan deze eerste ontbinding op de i-grond gingen 13 gepubliceerde afwijzingen vooraf. De versoepeling die sommigen hadden verwacht (en op hadden gehoopt) leek dus in de praktijk uit te blijven. Rechters bleken zeer kritisch te kijken naar de ontbindingsverzoeken op de nieuwe i-grond. Bij nader onderzoek zijn twee duidelijke redenen te destilleren waarom deze rechters de ontbindingsverzoeken hebben afgewezen:

  • Allereerst was in enkele van deze zaken geen sprake van een bijna voldragen ontslaggrond. Dit lijkt wel vereist. Pas als bijna aan alle eisen van een ontslaggrond is voldaan en enkele kleine gebreken kunnen worden opgevuld met een andere ontslaggrond, zou een ontbindingsverzoek op de i-grond kunnen worden toegewezen.
  • Daarnaast werd het ontbindingsverzoek op de i-grond in sommige gevallen niet afzonderlijk toegelicht en onderbouwd. Van de werkgever wordt verwacht dat hij goed toelicht waarom een combinatie van gronden wél tot ontbinding zou moeten leiden, als de overige gronden onvoldoende zouden zijn.

…Of toch wel?

Toch is het dan eindelijk zo ver. Op 6 juli is de i-grond voor het eerst toegewezen door de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2020:2705). In deze zaak verzocht de werkgever, een logistiek dienstverlener, om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een accountmanager. De werknemer zou disfunctioneren, en ook zou sprake zijn van een verstoorde arbeidsverhouding. Mochten deze twee gronden niet slagen, dan werd ontbinding verzocht wegens een combinatie van de hiervoor genoemde gronden.

Volgens de rechter had de werknemer onvoldoende de kans gekregen om zijn functioneren te verbeteren. Ook een ontbinding op de g-grond kon niet, omdat de verstoorde arbeidsverhouding in dit geval te zeer verbonden was met het vermeende disfunctioneren. Uiteindelijk heeft de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbonden, en wel op de cumulatiegrond. De g-grond was volgens de rechter namelijk wel bijna voldragen, omdat het wederzijds vertrouwen van partijen ondanks een afgerond mediationtraject niet was hersteld. Wel koos de rechter ervoor om de volle cumulatievergoeding van 50% van de transitievergoeding toe te kennen, omdat de werkgever steken had laten vallen door geen uitvoering te geven aan het verbetertraject.

Lessen voor de praktijk

Na ruim een halfjaar kunnen we de conclusie trekken dat (ook) de i-grond streng wordt uitgelegd. Toch liggen hier zeker kansen voor werkgevers, als niet één van de andere gronden ‘voldragen’ is maar voortzetting van de arbeidsovereenkomst toch geen mogelijkheid meer is. Daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

  1. Zorg ervoor dat de i-grond apart wordt toegelicht. Als u naast de i-grond ook ontbinding verzoekt op andere gronden, zal de toelichting voor de i-grond waarschijnlijk deels overeenkomen met de toelichting voor de andere gronden. Natuurlijk kan wel naar die eerdere toelichting worden verwezen, maar mag met zo’n verwijzing zeker niet worden volstaan. Licht ook specifiek toe waarom de cumulatie van gronden ertoe leidt dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden voortgezet.
  2. Licht daarbij ook toe welke grond volgens u bijna voldragen is. Is er bijvoorbeeld wel een verstoorde arbeidsverhouding en is er mediation geweest, maar is dat traject niet geheel naar behoren verlopen, geef dan aan dat de i-grond gebaseerd is op een bijna voldragen g-grond, aangevuld met bepaalde andere gronden. Benadruk daarbij ook waarom volgens u, mocht de rechter van oordeel zijn dat die grond niet geheel voldragen is, deze toch in ieder geval bijna voldragen is.
  3. Wees ervan bewust dat de i-grond mogelijk extra kosten in de vorm van een cumulatievergoeding met zich meebrengt. Bent u van mening dat een cumulatievergoeding in uw geval niet redelijk is, motiveer dan duidelijk waarom niet.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, aarzel dan niet om één van de advocaten van ons team arbeidsrecht te raadplegen.

Meer weten? Neem contact op met: