WET BESCHERMING BEDRIJFSGEGEVENS DOOR ARBEIDSRECHTELIJKE BRIL

WET BESCHERMING BEDRIJFSGEGEVENS DOOR ARBEIDSRECHTELIJKE BRIL

30 november 2018

Op 23 oktober 2018 is de Wet Bescherming Bedrijfsgegevens in werking getreden (hierna: ‘Wbb’). De Wbb regelt de bescherming van niet openbaar gemaakte know how en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen). Als werkgever heeft u er belang bij dat uw bedrijfsgeheimen beschermd worden tegen (mis)bruik door uw (ex)werknemers. In de praktijk wordt dat belang veelal beschermd door een geheimhoudingsbeding en/of concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek. De vraag doet zich voor of deze nieuwe wet ook van toepassing is in de verhouding werkgever-werknemer en zo ja, hoe zich dat verhoudt tot het gebruikelijke geheimhoudingsbeding en/of concurrentiebeding.

Wet Bescherming Bedrijfsgegevens (Wbb)

Er is sprake van een bedrijfsgeheim in de zin van de WBB indien informatie aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De informatie is geheim in die zin dat zij niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk; en
 2. De informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is; en
 3. De informatie is onderworpen aan ‘redelijke maatregelen’ om deze geheim te houden.

In de parlementaire geschiedenis is duidelijk gemaakt dat het bij ‘redelijke maatregelen’ gaat om technische en contractuele maatregelen. Als voorbeeld wordt expliciet genoemd het opnemen van geheimhoudingsbepalingen in de arbeidsovereenkomst of reglement, als ook het registreren en digitaal beschermen van bedrijfsgeheimen. De rechtspraak zal moeten uitwijzen hoe de voorwaarde van ‘redelijke maatregelen’ dient te worden ingevuld en wat hierbij van werkgevers wordt gevergd.

De Wbb beschrijft in welke gevallen sprake is van onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Als onrechtmatig wordt bijvoorbeeld beschouwd het gebruik van een bedrijfsgeheim in strijd met een geheimhoudings-overeenkomst (NDA) of beding.

Er zijn echter ook een aantal uitzonderingen in de Wbb opgenomen waarbij informatie wel gedeeld mag worden. Zo is bijvoorbeeld uitgezonderd het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten (klokkenluiden) en het onthullen van een bedrijfsgeheim aan de Ondernemingsraad of omwille van een rechtmatig belang.

Handhaving en maatregelen Wbb

In de praktijk zien we dat werkgevers huiverig zijn om (ex)werknemers in een procedure te betrekken in het geval sprake is van schending van hun geheimhoudingsverplichting. Zij vrezen dat in de procedure nog meer vertrouwelijke informatie bekend wordt voor derden. De Wbb voorziet in een aantal interessante maatregelen ter handhaving van het bedrijfsgeheim. Zo kan de rechter op verzoek informatie als vertrouwelijk aanmerken en deze mag dan niet worden gebruikt en openbaar gemaakt. In een procedure kan de rechter daarnaast, op verzoek, de navolgende maatregelen bevelen:

 • Verbod of staking van het gebruik van bedrijfsgeheimen (op straffe van een dwangsom)
 • Verbod op productie van goederen met gebruikmaking van het bedrijfsgeheim
 • Beslag en bewijsbeslag
 • Afgifte
 • Recall
 • Vernietiging
 • Schadevergoeding
 • Redelijke proceskostenveroordeling

Verhouding Wbb en arbeidsrechtelijke bedingen

Volgens de wetgever staat de Wbb los van het concurrentiebeding. De Wbb heeft niet de bedoeling afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een concurrentiebeding te sluiten. Beiden dienen een ander doel. Hierop zijn echter uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld in het geval het concurrentiebeding een gedetailleerde motivatie bevat, zoals bijvoorbeeld wettelijk vereist is bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In dat geval bevat het concurrentiebeding bedrijfsgeheimen en is de Wbb van toepassing.

Ten aanzien van een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst stelt de wetgever dat de in het betreffende beding opgenomen definitie moet overeenstemmen met de definitie van de Wbb. Wordt daaraan voldaan dan is de Wbb van toepassing en kan de werkgever de rechter verzoeken om diverse maatregelen te bevelen ter bescherming van de bedrijfsgeheimen

Werkgevers hoeven niet te vrezen dat de geheimhoudingsbedingen die nu in de arbeidsovereenkomsten zijn opgenomen niet langer geldig zijn. De wetgever heeft duidelijk gemaakt dat de Wbb in ieder geval niet tot gevolg heeft dat geheimhoudingsbedingen met een ruimere definitie nietig zijn of nietig kunnen worden verklaard.

Tot slot is goed om te vermelden dat de Wbb niet alleen relevant jegens uw (ex)werknemer, maar ook indien sprake is van een nieuwe concurrerende werkgever. De Wbb biedt nl. een extra wettelijke grondslag in gevallen van onrechtmatige concurrentie om de nieuwe werkgever van de inbreuk makende (ex)werknemer aan te spreken en schadevergoeding van deze nieuwe werkgever te vorderen. De Wbb heeft hierbij bovendien als voordeel dat de rechter een schadevergoeding kan vaststellen als forfaitair bedrag. Deze horde lijkt makkelijker te nemen dan een schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige concurrentie.

Relevantie praktijk

De eerste indruk is wellicht dat de Wbb geen rol speelt in het arbeidsrecht. Toch zijnde mogelijkheden tot handhaving en de maatregelen die de rechter kan opleggen voor u als werkgever wel degelijk bruikbaar indien u het vermoeden heeft dat een van uw (ex)werknemers zijn of haar geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. U kunt ook de nieuwe concurrerende werkgever aanspreken. U dient wel in alle gevallen te voldoen aan de drie genoemde voorwaarden.

Het verdient dan ook zeker aanbeveling een deugdelijk geheimhoudingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomsten, voorzien van een boetebeding én definitie van het begrip bedrijfsgeheimen. Mocht u hierover advies willen of uw contracten willen laten screenen, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: