ZIEKMELDING VAN WERKNEMER OP VAKANTIE

ZIEKMELDING VAN WERKNEMER OP VAKANTIE

27 juli 2017

In de vakantieperiode gebeurt het regelmatig: een werknemer wordt ziek tijdens de vakantie en meldt zich ziek. Soms voelt u als werkgever de ziekmelding al aan komen; bijvoorbeeld als werknemer langer vakantie wilde opnemen dan u heeft toegestaan. Of u heeft vraagtekens bij de ziekmelding, bijvoorbeeld vanwege de verzuimhistorie van werknemer. Om problemen te voorkomen, is het aan te bevelen duidelijke afspraken op te nemen in een reglement of personeelsgids. Echter, ook als een ziekmelding op vakantie niet is geregeld in een reglement, zal de werknemer zich op de gebruikelijke manier moeten ziekmelden.

Tijdens ziekte dient een werknemer bereikbaar te blijven en daartoe een adres- of telefoonnummer door te geven. In geval van een vakantie in een EU land gelden Europese Verordeningen. U mag dan werknemer niet verplichten voor een controle terug naar Nederland te komen. Werknemer kan wel verplicht worden een doktersverklaring te overleggen van (of via) een lokale instantie, gelijksoortig als het UWV. In geval van een ziekte buiten de EU geldt het Nederlandse recht en kunt u werknemer verplichten voor controle terug naar Nederland te laten komen, mits niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Als werknemer te ziek is om te reizen, kan hij verplicht worden een duidelijk leesbare medische verklaring op te sturen. Met enkele landen buiten de EU heeft Nederland sociaal zekerheidsverdragen afgesloten, waarin controlevoorschriften zijn vastgelegd met het betreffende land.

In een recente uitspraak van de kantonrechter Alkmaar op 10 juli jl. kwamen al deze aspecten aan bod.

Feiten

Werkneemster is sinds 1 november 2012 in dienst en laatstelijk in de functie van Medewerker transportmiddelen onderhoud, voor 32 uur per week. Werkneemster heeft toestemming gekregen voor een vakantie van 25 augustus tot 20 september 2016 naar de Dominicaanse Republiek. Kort voor deze vakantie heeft werkneemster bij werkgever een verzoek gedaan, dan wel informatie ingewonnen, om aansluitend aan deze vakantie een periode van 3 – 6 maanden onbetaald verlof op te mogen nemen. Zij wilde voor langere tijd naar de Dominicaanse Republiek om een probleem op te lossen met een door haar aangekocht huis.

Op haar eerste dag van de vakantie, tevens de dag van vertrek naar de Dominicaanse Republiek, heeft werkneemster zich ziekgemeld. Werkgever heeft haar daags erna, op 26 augustus 2016, laten weten dat ze in strijd heeft gehandeld met de afspraken die gelden bij ziekte en verzocht om uiterlijk 31 augustus contact op te nemen. Op 2 september 2016 heeft de echtgenoot telefonisch contact gehad met de Manager P&O en verklaard dat werkneemster ziek is en niet in staat om naar Nederland te reizen.

Werkgever heeft daarop laten weten dat het recht op loon met ingang van de ziekmelding is opgeschort en dat een medische verklaring waaruit de ongeschiktheid blijkt wordt verlangd. Op 10 oktober 2016 worden er handgeschreven medische gegevens ontvangen. De bedrijfsarts verklaart daarover dat het stuk bijzonder moeilijk leesbaar is en diagnoses bevat die niet betekenen dat ze niet kan reizen. Werkgever heeft werkneemster nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om een medische verklaring te overleggen waaruit een reisbeperking blijkt. Omdat een medische verklaring uitblijft heeft werkgever bij brief van 24 oktober 2016 werkneemster gesommeerd om terug te keren naar Nederland en zich te melden bij werkgever. Tevens is een loonstop opgelegd.

Enkele dagen daarna worden nadere medische stukken ontvangen, echter de bedrijfsarts heeft daarvan geoordeeld dat deze geen nieuwe medische informatie bevatten en handhaaft zijn visie dat een reisbeperking niet is aangetoond. Bij brief van 16 november 2016 wordt werkneemster opnieuw schriftelijk opgeroepen om in Nederland te verschijnen. Vervolgens wordt nog een deskundigenoordeel aangevraagd door werkgever waarbij nieuwe medische informatie is gevoegd van dezelfde buitenlandse arts en waarbij de arts aangeeft dat werkneemster niet kan reizen tot behandeling is voltooid.

Op 21 december 2016 keert werkneemster terug in Nederland, voorzien van een verklaring van een arts waarin staat dat een verbetering is opgetreden en zij weer mag reizen. Kort daarna volgt het deskundigenoordeel van UWV. Hierin wordt door UWV geoordeeld dat werkneemster onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht en op basis van de beschikbare informatie niet is vast te stellen of zij al dan niet kan reizen.

Standpunten partijen

Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens (ernstig) verwijtbaar handelen van werkneemster dan wel een verstoorde arbeidsrelatie.

Werkneemster is het daarmee niet eens en verzoekt om afwijzing van het verzoek en voorts om betaling achterstallig loon vanaf 24 oktober 2016 en wedertewerkstelling. Voor zover toch wordt ontbonden verzoekt werkneemster om de transitievergoeding van € 2.144,42, een billijke vergoeding van € 10.000,-, een positief getuigschrift en tevens betaling van achterstallig loon.

Beoordeling kantonrechter

De kantonrechter stelt vast dat sprake is van een opzegverbod omdat werkneemster ziek is, maar dit niet in de weg staat aan ontbinding omdat het verzoek geen verband houdt met de ziekte.

De kantonrechter wijst de verzochte ontbinding wegens verwijtbaar handelen van werkneemster toe en overweegt daartoe het volgende. Het is voldoende vast komen te staan dat werkneemster het verzuimprotocol niet is nagekomen en dat zij haar re-integratieverplichtingen niet voldoende is nagekomen en dat haar daarom een verwijt kan worden gemaakt. De kantonrechter stelt vast dat werkneemster in de periode van 25 augustus 2016 tot 21 december 2016 gedurende vier maanden in de Dominicaanse Republiek heeft verbleven. Dat komt ongeveer overeen met de periode dat werkneemster eigenlijk onbetaald verlof wilde opnemen in verband met problemen die zij had met de koop van een huis in de Dominicaanse Republiek en een daarmee verband houdende rechtszaak.

Werkneemster heeft zich op de dag van haar vertrek ziek gemeld en heeft kennelijk de keuze gemaakt ondanks haar ziekte af te reizen naar de Dominicaanse Republiek. Daarmee heeft zij een medische keuring door de bedrijfsarts onmogelijk gemaakt en haar werkgever voor een voldongen feit geplaatst. De keuze van werkneemster om ondanks haar ziekte naar het buitenland te gaan is voorts in strijd met het verzuimreglement waarin staat dat voor een verblijf in het buitenland tijdens ziekte toestemming van de leidinggevende nodig is. Vast is ook komen te staan dat werkneemster maandenlang telefonisch onbereikbaar was en het contact via haar echtgenoot in Nederland liep. Dat werkneemster wegens een taalbarrière niet op de hoogte is van het verzuimreglement  of dat reglement in het geheel niet kent, acht de kantonrechter niet geloofwaardig. Werkgever heeft aangetoond dat werkneemster het reglement in 2013 en 2015 toegestuurd heeft gekregen en ter zitting is duidelijk geworden dat zij de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Werkneemster heeft aldus de controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk, ook na toepassing van de sancties loonopschorting en loonstop, niet nageleefd en heeft daarvoor geen goede reden gegeven.

Uit het deskundigenoordeel volgt dat volgens het UWV werkneemster onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. De medische verklaringen uit de Dominicaanse Republiek hebben de bedrijfsarts en de verzekeringsarts niet overtuigd dat werkneemster niet mocht reizen.

Kortom, de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Van ernstige verwijtbaarheid is echter geen sprake, mede omdat wel aannemelijk is dat sprake was van psychische klachten, en werkgever dient derhalve de transitievergoeding te betalen. Er is geen aanleiding voor het toekennen van de door werkneemster verzochte billijke vergoeding. De gevorderde betaling van achterstallig loon vanaf 24 oktober 2016 wordt toegewezen, omdat de werkgever geen goede grond heeft aangevoerd om tot stopzetting over te gaan, aldus de kantonrechter.

Tot slot

Deze uitspraak laat zien dat een ziekte- en verlofreglement bruikbaar en zinvol is en een werkgever in dat geval werknemer kan houden aan de voorschriften die daarin zijn opgenomen. Het is uiteraard van belang vervolgens eventuele loonsancties op de juiste gronden toe te passen en correct schriftelijk te bevestigen aan werknemer.

In dit soort situaties ontstaat er ook vaak onenigheid over het afschrijven van vakantiedagen tijdens ziekte. Het uitgangspunt is dat ziektedagen geen vakantiedagen zijn, tenzij…

Indien vastgelegd in CAO, reglement of arbeidsovereenkomst kunnen de bovenwettelijke vakantiedagen wel worden afgeschreven bij ziekte tijdens vakantie. Wat veel werkgevers niet weten is dat sinds 2012 in een voorkomend geval (dat wil zeggen per concrete situatie) zelfs afgesproken kan worden met werknemer dat de wettelijke vakantiedagen worden afgeschreven.

Mochten er hierover vragen zijn en/of u uw ziekte- en verlofreglement juridisch willen laten screenen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de advocaten van het Team Arbeidsrecht. Wij adviseren u graag.

 

 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: