Shutterstock Asbest Inspectie

SZW OP DE VINGERS GETIKT: WAARSCHUWING PREVENTIEVE STILLEGGING VAN WERK DOOR ARBEIDSINSPECTIE OPNIEUW ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD

18 oktober 2023

Hoewel in de Arbowet een bevoegdheid is opgenomen tot het geven van een bevel aan werkgevers bij wie herhaaldelijk overtredingen van de Arboregels zijn geconstateerd, heeft de wetgever bepaald dat deze sanctie alleen als uiterste middel mag worden ingezet. Een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant maakt duidelijk dat aan de motivering van een besluit tot het afgeven van een waarschuwing preventieve stillegging van werk strengere eisen mogen worden gesteld.

Geen automatische waarschuwing na twee asbestovertredingen

In bovengenoemde kwestie had de arbeidsinspectie twee overtredingen geconstateerd in het kader van de uitvoering van werkzaamheden door werknemers van een asbestsaneringsbedrijf. Voor deze overtredingen was een boete opgelegd. Beide boetes waren gematigd, omdat de werkgever aantoonbaar maatregelen had getroffen ter voorkoming van de betreffende overtredingen. Naast de boetes was ook een waarschuwing preventieve stillegging van werk afgegeven. In de matiging van de boetes zag het ministerie echter geen aanleiding om af te zien van een waarschuwing.

Het ministerie nam het standpunt in dat de wet de bevoegdheid geeft om bij een tweede overtreding een waarschuwing preventieve stillegging van werk af te geven en op grond van het eigen beleid geen verplichting bestaat om hier vanaf te zien. In dat verband werd aangevoerd dat het hier geen kleine overtredingen betrof en deze werkgever niet alles eraan had gedaan om de overtredingen te voorkomen.

De rechtbank wijst in de uitspraak nadrukkelijk op de verplichting voor bestuursorganen om bij de toepassing van een bij wet toegekende bevoegdheid een belangenafweging te maken. Het enkele standpunt van het ministerie dat het belang van werknemers dat de Arboregels beogen te beschermen zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij continuering van diens bedrijfsactiviteiten, overtuigt de rechtbank niet.

Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat uit de Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten volgt dat bij de afweging om al dan niet een waarschuwing preventieve stillegging van werk af te geven in ieder geval de aard van de overtreding, de met de overtreding samenhangende omstandigheden, de gevolgen van een stillegging alsook een matiging van de boetes worden meegewogen. Het besluit geeft volgens de rechtbank onvoldoende blijk van een afweging op deze punten.

 

Ook een waarschuwing preventieve stillegging van werk moet proportioneel zijn

Deze uitspraak bevestigt dat een matiging van een opgelegde boete wegens verminderde verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever ten aanzien van de geconstateerde overtredingen een relevante beoordelingsfactor is en daarom dus ook invloed heeft op de beantwoording van de vraag of het afgeven van waarschuwing preventieve stillegging van werk in de gegeven omstandigheden proportioneel is te noemen. In deze kwestie overweegt de rechtbank verder dat SZW niet kenbaar een afweging heeft gemaakt met betrekking tot de gevolgen van een mogelijke stillegging voor dit bedrijf, terwijl daar wel aanleiding voor was.

De rechtbank zag uiteindelijk onvoldoende grondslag om te oordelen dat het afgeven van een waarschuwing preventieve stillegging van werk in dit geval gerechtvaardigd was. Dit betekent dat het ministerie een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen, waarin de minister zich opnieuw dient te buigen over de vraag of in redelijkheid een waarschuwing preventieve stillegging van werk kan worden afgegeven.

Met deze uitspraak wordt aangesloten bij de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die in 2022 al oordeelde dat de evenredigheidstoets ten aanzien van deze sanctiebevoegdheid niet mag worden doorgeschoven naar het uiteindelijke besluit tot het geven van een bevel tot stillegging van werk. Gezien een waarschuwing vijf jaar blijft gelden en gezien de verstrekkende gevolgen van een eventuele preventieve stillegging van werk voor bedrijven, is het ook niet meer dan logisch dat ook waarschuwingsbesluiten aan een strenge evenredigheidstoetsing worden onderworpen.

 

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u een waarschuwing preventieve stillegging van werk ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met:

Regelmatig op de hoogte blijven van de laatste juridische ontwikkelingen?