WIJZIGING WETGEVING ASBEST: VERPLICHT GEBRUIK LAVS VOOR HELE ASBESTKETEN

WIJZIGING WETGEVING ASBEST: VERPLICHT GEBRUIK LAVS VOOR HELE ASBESTKETEN

11 januari 2019

Op dit moment ligt er een ontwerpbesluit voor bij de Tweede Kamer tot invoering van een Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Het besluit beoogt het reeds bestaande LAVS een wettelijke status te geven en het gebruik van dit systeem verplicht te stellen voor alle partijen die betrokken zijn bij de sanering van asbest. In dit artikel wordt stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen en wat het vernieuwde LAVS concreet zal betekenen voor bedrijven die actief zijn in de asbestsector.

Het LAVS is de webapplicatie waarmee de asbestgegevens van elke fase van het asbestsanering-project kunnen worden bijgehouden, vanaf het moment van inventarisatie van asbest tot aan de stort van het afval. Het LAVS werd eerst gebruikt op vrijwillige basis.

Vanaf 1 maart 2017 is het LAVS opgenomen in het certificatieschema van Bijlage XIIIa. Op grond hiervan zijn de gecertificeerde inventarisatie- en saneringsbedrijven al enige tijd verplicht om te werken met het LAVS voor saneringen in de zwaarste risicoklassen (2 en 2A). Het voorstel beoogt de regeling over het gebruik van het LAVS over te hevelen naar hogere regelgeving (lees: het ‘Asbestverwijderingsbesluit 2005’). Met deze wijziging wordt het verplicht gebruik van het LAVS uitgebreid naar de hele asbestketen. Ook professionele opdrachtgevers en bedrijven die de eindinspecties uitvoeren vallen straks onder deze regels.

Achterliggend doel van de wijziging is een betere naleving van de asbestregelgeving. Alle informatie over asbestsanerings-projecten is straks op één plaats elektronisch beschikbaar, waardoor ook toezichthouders een gerichte(re) controle kunnen uitoefenen.

Nieuwe informatieplicht

De verplichting tot het invoeren van projectinformatie in het LAVS blijft beperkt tot saneringen in risicoklasse 2 en 2A. Eén uitzondering: de verplichting om het asbestinventarisatierapport in te voeren in het LAVS geldt ook voor asbest van risicoklasse 1. Bovenop de reeds bestaande informatieplichten (in het ‘Bouwbesluit 2012’) introduceert het ontwerpbesluit ook een nieuwe informatieplicht.

Momenteel worden de resultaten van de eindbeoordeling na de sanering in het LAVS ingevoerd door het bedrijf dat de saneringen uitvoert. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt het echter wenselijk dat de administratieve verplichtingen voor de saneerder en voor het bedrijf dat de eindbeoordeling uitvoert, voortaan van elkaar worden gescheiden. Het laboratorium dat de eindbeoordeling verricht (in risicoklasse 2 en 2A), dient onder de nieuwe regelgeving ook zélf de resultaten van de eindbeoordeling in te voeren in het LAVS. De (oude) informatieverplichting voor de saneringsbedrijven (uit artikel 1.33 Bouwbesluit 2012) komt hiermee te vervallen.

Sancties bij niet-naleving informatieplicht

Alle handelingen die in het LAVS hebben plaatsgevonden blijven traceerbaar. Informatie die eenmaal is ingevoerd in het LAVS, kan dus niet meer achteraf worden gewijzigd of verwijderd. Rectificatie van onjuist of onvolledig ingevoerde gegevens kan alleen plaatsvinden door nieuwe informatie in te voeren. De oude informatie blijft zichtbaar. Ook wordt in het LAVS bijgehouden door wie en op welk moment informatie is ingevoerd, en blijft de informatie over de asbestsaneringsprojecten onbeperkt opgeslagen.

Het niet voldoen aan een informatieverplichting kwalificeert als een zelfstandige overtreding, waarvoor het bevoegd gezag een bestuurlijke boete oplegt die stevig in de papieren kan lopen. Indien na het constateren van een schending van de informatieplicht ook nog andere overtredingen aan het licht komen, worden deze afzonderlijk beboet.

Toegang LAVS

Het bevoegd gezag, bedrijven en professionele opdrachtgevers die betrokken zijn bij asbestsaneringsprojecten krijgen toegang tot het LAVS. De digitale toegang verloopt via eHerkenning.  Particulieren die als opdrachtgever zijn betrokken bij een saneringsproject krijgen geen toegang tot het systeem. Ook wanneer particulieren zelf asbest verwijderen, rust op hen geen informatieplicht. Tevens wordt voorzien in een digitale koppeling met het Online Omgevingsloket, zodat gegevens die al in het LAVS zijn ingevoerd in het kader van de online-sloopmelding niet nogmaals hoeven te worden verstrekt. 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: