Photo 1528698827591 E19ccd7bc23d

HUUR EN CORONA – STEUNAKKOORD VOOR NEDERLANDSE RETAILSECTOR

15 april 2020

Verschillende brancheorganisaties, banken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben afgelopen vrijdag een akkoord bereikt over een pakket aan steunmaatregelen voor de retailsector. Hieronder leest u de belangrijkste punten uit het akkoord terug.

Status

Doel van het Steunakkoord is het verdelen van de financiële pijn tussen retailers aan de ene kant en verhuurders, banken en de overheid aan de andere kant. Hoewel de maatregelen brede steun genieten, betreft het hier – juridisch gezien - geen bindende afspraken.

Wel vormt het Steunakkoord een belangrijke indicator van een maatschappelijk geaccepteerde bandbreedte voor gesprekken tussen huurders en verhuurders en daarmee ook voor de verdere beoordeling van concrete maatregelen door deze partijen. Naar onze mening zullen rechters in toekomstige zaken zelfs rekening kunnen houden met de in het Akkoord geslagen piketpalen om te beoordelen of huurders en verhuurders redelijk met elkaar zijn omgegaan in deze tijde van Corona. Dit Akkoord is dus zeker niet zonder  betekenis.

 

Uitgangspunten verhuurders

Retailers met een omzetdaling van meer dan 25% kunnen volgens de uitgangspunten een beroep doen op de maatregelen uit het Steunakkoord. De maatregelen vormen allereerst een tijdelijke overbrugging voor de maanden april, mei en juni. Uiterlijk eind mei volgt een evaluatie en eventuele vervolgafspraken.

Opschorting huurbetalingen

Als sprake is van een substantiële omzetdaling (>25%) die te relateren is aan de Corona-crisis, kan een huurder onder bepaalde voorwaarden in deze periode de huurbetalingen opschorten.

Het uitgangspunt bij het vaststellen van de hoogte van de huuropschorting is dat deze zoveel mogelijk verlichting moet geven voor de  huurder, met een minimum van 50%. Waar nodig kan deze ook hoger zijn - bijvoorbeeld 75 of 100% - mits mogelijk voor verhuurder. Ook moeten partijen rekening houden met proportionaliteit in grootte en draagkracht, aldus het Akkoord.

Geen huuruitzettingen en aanspraak op garanties

In lijn met het Steunakkoord zullen verhuurders geen huuruitzettingen effectueren in deze periode. Ook zullen zij geen aanspraak maken op bankgaranties of concerngaranties als partijen zich aan het Steunakkoord verbinden en dit ook naleven. Dit wel met het voorbehoud dat dit niet noodzakelijk is om de belangen van de verhuurders te beschermen.

 

Uitgangspunten huurders

Het is niet alleen de huurder die van de verhuurder zaken mag verwachten. Ook de huurder moet zich inspannen om samen tot een redelijke overbrugging te komen.

Winkelopening

Volgens de uitgangspunten uit het Akkoord zal een retailer zich maximaal moeten inspannen voor een veilige winkelopening ten behoeve van het genereren van omzet. Dit alles wel binnen de richtlijnen van de overheid. De voor de hand liggende reden zal zijn dat door het genereren van (enige) omzet het totaal aan ‘pijn’ dat partijen te verdelen hebben minder groot zal worden.

Geen eenzijdige betalingsregelingen

Als huurder en verhuurder zich aan het Akkoord conformeren, zal een retailer bovendien afzien van eenzijdige betalingsregelingen en zich committeren huur te betalen voor zover dat tot  de mogelijkheden behoort. Dit alles in goed overleg met de verhuurder.

Transparantie

Tot slot zal de retailer volledig en controleerbaar transparant zijn over het verlies aan omzet. Hierbij is het uitgangspunt dat het alleen om offline omzetverlies gaat. De online omzet kan onderdeel zijn van maatwerkafspraken tussen partijen. Echter, als de onlineomzet substantieel toeneemt, is het wat ons betreft redelijk om dit te betrekken bij de vaststelling van de hoogte van het percentage van de huur dat wordt opgeschort.

 

Langere termijn

Naast deze overbruggingsmaatregelen, kondigt het Steunakkoord een voorzichtige eerste verkenning aan van een mogelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. Fairness is ook voor de lange termijn oplossing het uitgangspunt, aldus het Steunakkoord. Wanneer er meer bekend is over de daadwerkelijke impact van de Corona-crisis zal de branche opnieuw hierover in gesprek gaan.

Het uitgangpunt van ‘fairness’ is in lijn met de visie die wij eerder hebben gepresenteerd in het artikel ‘Huur en Corona: Op weg naar een redelijke oplossing!’. Niet alleen moreel, maar ook juridisch is dat uitganspunt goed te onderbouwen. Wilt u weten hoe u met uw contractspartner tot een redelijke oplossing kunt komen, lees dan ons eerdere artikel.

 

Vragen?

Wil u weten wat het Steunakkoord kan betekenen voor uw bedrijf?  Neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van huurrecht.

Meer weten? Neem contact op met: